Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio ehdottaa EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia koskevan rikosrekisteritietojen vaihdon tehostamista

Strasbourg 19. tammikuuta 2016

Euroopan komissio on tänään ehdottanut, että EU:ssa olisi helpotettava EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia koskevien rikosrekisteritietojen vaihtoa eurooppalaista rikosrekisteritietojärjestelmää (ECRIS) kehittämällä.

Euroopan komissio on tänään ehdottanut, että EU:ssa olisi helpotettava EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia koskevien rikosrekisteritietojen vaihtoa eurooppalaista rikosrekisteritietojärjestelmää (ECRIS) kehittämällä. Ehdotus perustuu Euroopan turvallisuusagendaan, ja sen tarkoituksena on parantaa kansallisten viranomaisten yhteistyötä terrorismin ja muun rajat ylittävän vakavan rikollisuuden torjumiseksi. ECRIS-järjestelmässä vaihdetaan jo laajalti unionin kansalaisia koskevia rikosrekisteritietoja, ja tämä ehdotus tehostaisi järjestelmän käyttöä.

Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaavan komissaarin Věra Jourován mukaan Pariisissa marraskuussa tehdyt terrori-iskut osoittavat, että EU:ssa tarvitaan nopeasti tehokkaampaa ja saumatonta oikeudellista yhteistyötä. "ECRIS on hyödyllinen väline rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa, koska sen avulla jäsenvaltiot voivat vaihtaa tietoja EU:ssa aiemmin annetuista rikostuomioista. Nyt järjestelmää on tarkoitus kehittää niin, että voidaan helpottaa tiedonsaantia EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten rikostuomioista. Tuomarit, syyttäjät ja poliisi saavat tehokkaamman välineen jäsenvaltioiden väliseen yhteistyöhön, mikä takaa kansalaisten turvallisuuden kaikkialla EU:ssa. Tallentamalla järjestelmään myös EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten sormenjälkitiedot voidaan lisäksi puuttua tehokkaasti väärän henkilöllisyyden käyttöön", Jourová sanoi.

Vuonna 2012 käyttöön otettu ECRIS on järjestelmä, jonka avulla jäsenvaltioiden oikeusviranomaiset voivat saada tietoja muissa jäsenvaltioissa annetuista aiemmista rikostuomioista joko rikosasian käsittelyä tai esimerkiksi rikostutkintaa varten. Järjestelmän avulla viranomaiset voivat vaihtaa tietoja nopeasti ja tehokkaasti. Tämä edistää rajat ylittävän rikollisuuden ja terrorismin ehkäisemistä ja torjuntaa. Nykyään jäsenvaltiot lähettävät ECRIS-järjestelmässä vuosittain noin 288 000 tietopyyntöä eri puolilla EU:ta annetuista rikostuomioista.

Komissio pyrkii Euroopan turvallisuusagendan mukaisesti varautumaan uusiin uhkatekijöihin varmistamalla, että EU:ssa tuomittujen EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten rikosrekisteritiedot ovat helposti saatavilla ECRIS-järjestelmän kautta. Näin varmistetaan sekä EU:n että sen ulkopuolisten maiden kansalaisia koskevien rikosrekisteritietojen tehokas vaihto. Näin voidaan

  • parantaa kansalaisten turvallisuutta kaikkialla EU:ssa: Parantamalla tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden viranomaisten välillä voidaan ehkäistä rikoksia ja terrorismia paremmin ja nopeammin ja varmistaa siten kansalaisten turvallisuus kaikkialla EU:ssa.
  • tehostaa ja parantaa oikeudellista yhteistyötä: Kun EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten rikosrekisteritietoja on helpompi hakea, jäsenvaltioiden viranomaiset käyttävät ECRIS-järjestelmää entistä useammin.
  • vähentää kustannuksia ja tehostaa toimintaa: Kun EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten rikosrekisteritiedot sisällytetään ECRIS-järjestelmään, tietoja näiden aiemmista tuomioista etsivien jäsenvaltioiden ei enää tarvitse lähettää tietopyyntöä kaikille jäsenvaltioille. Näin vähennetään kansallisille viranomaisille aiheutuvia kustannuksia ja hallinnollista rasitusta. Lisäksi EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten on helpompi osoittaa (esim. työnhakua varten), että heidän rikosrekisterinsä on puhdas.
  • tehostaa tunnistusta sormenjälkitietoja vaihtamalla: Koska kolmansien maiden kansalaisten henkilöllisyyden selvittäminen voi olla hankalaa, vaihdettaviin rikosrekisteritietoihin otetaan mukaan sormenjälkitiedot. Näin voidaan myös puuttua väärän henkilöllisyyden käyttöön.

Tausta

Eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä ECRIS perustettiin vuonna 2012 neuvoston puitepäätöksellä 2009/315/YOS ja neuvoston puitepäätöksellä 2009/316/YOS. Sen tarkoituksena on varmistaa EU:ssa annettuja rikostuomioita koskeva tehokas tietojenvaihto jäsenvaltioiden välillä. ECRIS edistää merkittävällä tavalla komission toimintaa, jonka tavoitteena on oikeuksia ja perusoikeuksia koskevan yhteisen alueen luominen. Se liittyy myös Euroopan turvallisuusagendaan (IP/15/4869), jossa vaaditaan EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten rikosrekisteritietojen sisällyttämistä ECRIS-järjestelmään, jotta voidaan parantaa rajat ylittävän rikollisuuden ja terrorismin torjuntaa.

Seuraavat vaiheet

Komissaari Jourová esittää ehdotuksen oikeus- ja sisäasioiden neuvoston epävirallisessa kokouksessa 26. tammikuuta 2016. Tämän jälkeen ehdotuksesta keskustellaan ministerineuvostossa ja Euroopan parlamentissa. Kun lainsäädäntömenettely on saatettu päätökseen, direktiivi tulee voimaan vuoden kuluttua siitä kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Komissio valvoo tarkkaan direktiivin soveltamista varmistaakseen sen tuloksellisuuden.

Lisätietoja

IP/16/87

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar