Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon teeb ettepaneku tõhustada karistusregistri andmete vahetamist kolmandate riikide kodanike kohta

Strasbourg, 19. jaanuar 2016

Täna tegi Euroopa Komisjon ettepaneku lihtsustada ELis karistusregistri andmete vahetamist kolmandate riikide kodanike kohta Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS) ajakohastamise kaudu.

Täna tegi Euroopa Komisjon ettepaneku lihtsustada ELis karistusregistri andmete vahetamist kolmandate riikide kodanike kohta Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS) ajakohastamise kaudu. Kolmandate riikide kodanike andmed tuleks lisada Euroopa karistusregistrite andmete vahetamise süsteemi (ECRIS). See on oluline samm Euroopa julgeoleku tegevuskava raames, mille eesmärk on parandada riiklike asutuste koostööd võitluses terrorismi ja piiriüleste raskete kuritegude muude vormide vastu. Selle algatusega tagatakse, et ECRISt, mida juba kasutatakse ulatuslikult karistusregistri andmete vahetamiseks ELi kodanike kohta, hakataks rakendama selle süsteemi kogu potentsiaali ära kasutades.

Õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová sõnas: „Novembris Pariisis toimunud terrorirünnakud kinnitasid tungivat vajadust jõulisema ja sujuvama õigusalase koostöö järele kogu ELis. ECRIS on oluline vahend võitluses piiriülese kuritegevuse vastu, sest see võimaldab liikmesriikidel vahetada teavet varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste kohta kõikjal ELis. Täna teeme ettepaneku täiendada seda vahendit, et tagada lihtsam juurdepääs kolmandate riikide kodanike suhtes tehtud süüdimõistvatele kohtuotsustele. Kohtunikud, prokurörid ja politsei on siis kogu ELi hõlmavaks koostööks paremini ette valmistatud ja nii tagatakse kõikjal ELis kõigi kodanike julgeolek. Kolmandate riikide kodanike sõrmejälgede lisamisega saame tõhusa vahendi valede isikuandmete kasutamise vastu võitlemiseks.”

ECRIS, mis asutati 2012. aastal, annab riiklikele õigusasutustele võimaluse saada teistes liikmesriikides tehtud varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste kohta teavet kas kohtumenetluste jaoks või muudel eesmärkidel, nagu kriminaaluurimine. See võimaldab kiiret ja tõhusat teabevahetust riikide ametiasutuste vahel ja aitab parandada piiriülese kuritegevuse ja terrorismi vastast võitlust ja ennetustegevust. Praegu saadavad liikmesriigid ECRISe kaudu aastas ligikaudu 288 000 päringut varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste kohta kogu ELis.

Euroopa julgeoleku tegevuskava raames astub komisjon samme, et kohaneda uute ja muutuvate ohtudega, tagades, et kriminaalasjades süüdimõistvad kohtuotsused kolmandate riikide kodanike kohta, kes on süüdi mõistetud ELis, on ECRISes hõlpsasti kättesaadavad. See aitab tagada, et karistusregistri andmete tõhus vahetamine hõlmab nii ELi kui ka kolmandate riikide kodanikke ühtviisi, tuues järgmised eelised:

  • Kõikidele kodanikele suurema julgeoleku tagamine kogu ELis: parem teabevahetus riiklike ametiasutuste vahel aitab võidelda paremini ja kiiremini kuritegeliku ja terroristliku tegevuse vastu, nii et kodanike ohutus on kogu ELis paremini tagatud.
  • Õigusalase koostöö parandamine ja edendamine: kolmandate riikide kodanikke käsitlevate karistusregistri andmete otsingu lihtsustamine motiveerib riiklikke ametiasutusi senisest rohkem ECRISt kasutama.
  • Kulude vähendamine ja tõhususe suurendamine: sisestades ECRISe süsteemi karistusregistri indeksi kolmandate riikide kodanike kohta ei ole enam tarvis saata päringut kõigile liikmesriikidele. See vähendab liikmesriikide ametiasutuste kulusid ja halduskoormust. Ka on ELi mittekuuluvate riikide kodanikel lihtsam tõestada, et nad on kriminaalkorras karistamata (näiteks töökoha otsimisel).
  • Lihtsam isiku tuvastamine sõrmejälgede vahetamise abil: sellistekeeruliste olukordade lahendamisel, mis võivad tekkida kolmandate riikide kodanike korrektsel identifitseerimisel ja tegelemisel valede isikuandmete kasutamisega seotud küsimustega, kuuluvad sõrmejälgede andmed vahetatavate karistusregistri andmete hulka.

Taust

Euroopa karistusregistrite infosüsteem (ECRIS) asutati 2012. aastal nõukogu raamotsuse 2009/315/JSK ja nõukogu otsuse 2009/316/JSK alusel. Selle eesmärk on võimaldada tõhusat teabevahetust liikmesriikide vahel süüdimõistvate kohtuotsuste kohta ELis. ECRISel on oluline osa komisjoni prioriteedi raames, milleks on ühine õigusel ja põhiõigustel rajanev ala, samuti Euroopa julgeoleku tegevuskavas (IP/15/4869), milles kutsutakse sõnaselgelt üles sisestama kolmandate riikide kodanike andmeid ECRISesse, et parandada piiriülese kuritegevuse ja terrorismi vastast võitlust.

Järgmised sammud

Volinik Jourová esitab ettepaneku justiits- ja siseküsimuste nõukogu mitteametlikul kohtumisel 26. jaanuaril 2016. Seejärel arutatakse ettepanekut ELi nõukogus ja Euroopa Parlamendis. Pärast seadusandliku protsessi lõpule viimist jõustub direktiiv üks aasta pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Komisjon jälgib hoolikalt direktiivi kohaldamist, et kontrollida selle kasulikku mõju.

Lisateave

IP/16/87

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar