Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen foreslår at styrke samarbejdet om udveksling af straffeattester til at omfatte tredjelandsstatsborgere

Strasbourg, den 19. januar 2016

Kommissionen har i dag foreslået at fremme udvekslingen af tredjelandsstatsborgeres straffeattester inden for EU ved at opgradere det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS).

Kommissionen har i dag foreslået at fremme udvekslingen af tredjelandsstatsborgeres straffeattester inden for EU ved at opgradere det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS). Der er tale om et centralt tiltag under den europæiske sikkerhedsdagsorden, som skal forbedre samarbejdet mellem de nationale myndigheder om bekæmpelsen af terrorisme og andre former for alvorlig grænseoverskridende kriminalitet. Initiativet skal sikre, at ECRIS, som allerede i vid udstrækning anvendes til udveksling af EU-borgeres straffeattester, vil blive udnyttet fuldt ud.

Věra Jourová, der er kommissær med ansvar for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, udtaler: "Angrebene i Paris i november har bekræftet det presserende behov for et mere solidt og smidigt retligt samarbejde i hele EU. ECRIS er et vigtigt redskab til bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet, fordi dette system gør det muligt for medlemsstaterne at udveksle oplysninger om tidligere domfældelser overalt i EU. Vi foreslår i dag at opgradere dette værktøj for at sikre lettere adgang til oplysninger om domfældelser af tredjelandsstatsborgere. Dommere, anklagere og politiet vil dermed blive bedre udstyret til at deltage i et EU-samarbejde, der garanterer sikkerheden for alle borgere i hele EU. Ved at medtage fingeraftryk fra tredjelandsstatsborgere vil vi få et meget kraftfuldt værktøj til afsløring af falske identiteter."

ECRIS, der blev oprettet i 2012, gør det muligt for de nationale retslige myndigheder at modtage oplysninger om tidligere domfældelser i andre medlemsstater, enten i forbindelse med retssager eller til andre formål, herunder strafferetlige efterforskninger. ECRIS giver mulighed for hurtig og effektiv udveksling af oplysninger mellem nationale myndigheder og bidrager til bedre forebyggelse og bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet og terrorisme. Medlemsstaterne udveksler på nuværende tidspunkt ca. 288 000 anmodninger om udveksling af domfældelser i straffesager i hele EU gennem ECRIS om måneden.

Som en del af den europæiske sikkerhedsdagsorden vil Kommissionen tage skridt til at tilpasse sig de nye og skiftende trusler ved at sikre, at domme afsagt over tredjelandsstatsborgere i EU nemt kan tilgås i ECRIS. Det vil sikre effektiv udveksling af strafferegisteroplysninger om både EU-borgere og tredjelandsstatsborgere og medføre:

  • Øget sikkerhed for alle borgere i hele EU: Bedre informationsudveksling mellem nationale myndigheder vil bidrage til bedre og hurtigere bekæmpelse af kriminalitet og terroraktiviteter og dermed skabe mere sikkerhed for borgerne i hele EU.
  • Øget og forbedret retligt samarbejde: Forenkling af strafferegistersøgninger efter tredjelandsstatsborgere vil tilskynde de nationale myndigheder til at gøre mere brug af ECRIS
  • Lavere omkostninger og bedre effektivitet: Ved at inkludere et indeks over straffeattester for tredjelandsstatsborgere i ECRIS-systemet vil medlemsstater, som søger efter sådanne straffeattester, ikke længere være nødt til at sende anmodninger om oplysninger til alle medlemsstaterne. Dette mindsker omkostningerne og den administrative byrde for de nationale myndigheder. Desuden vil det blive lettere for statsborgere fra lande uden for EU at påvise, at de har en ren straffeattest (f.eks. når de søger arbejde).
  • Bedre identifikation med udveksling af fingeraftryk: Med tanke på de vanskeligheder, der kan opstå i forbindelse med korrekt identifikation af tredjelandsstatsborgere, og anvendelsen af falske identiteter, vil fingeraftryksdata indgå i de oplysninger, der udveksles.

Baggrund

Det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre, "ECRIS", blev oprettet i 2012 ved Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA og Rådets afgørelse 2009/316/RIA. ECRIS har til formål at muliggøre en effektiv informationsudveksling mellem medlemsstaterne om domfældelser i straffesager i EU. ECRIS er en central del af Kommissionens prioritet om et fælles område med retfærdighed og grundlæggende rettigheder samt den europæiske sikkerhedsdagsorden (IP/15/4869), der udtrykkeligt opfordrer til at inkludere tredjelandsstatsborgere i ECRIS for at styrke kampen mod grænseoverskridende kriminalitet og terrorisme.

De næste skridt

Kommissær Jourová vil fremlægge forslaget på det uformelle møde i Rådet (retlige og indre anliggender) den 26. januar 2016. Forslaget drøftes herefter officielt i Rådet og Europa-Parlamentet. Når lovgivningsprocessen er afsluttet, vil direktivet træde i kraft et år efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen vil omhyggeligt overvåge direktivets anvendelse med henblik på at undersøge, hvor effektivt det er.

Yderligere oplysninger

IP/16/87

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar