Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията предлага да засили обмена на данни от регистрите за съдимост относно гражданите на държави извън ЕС

Страсбург, 19 януари 2016 r.

Днес Европейската комисия предложи да улесни обмена в ЕС на данни от регистрите за съдимост относно граждани на трети държави като осъвремени Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS).

Днес Европейската комисия предложи да улесни обмена в ЕС на данни от регистрите за съдимост относно граждани на трети държави като осъвремени Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS). Това е едно от основните действия, предвидени в Европейската програма за сигурност, която има за цел да подобри сътрудничеството между националните органи в борбата с тероризма и другите форми на тежка трансгранична престъпност. Тази инициатива ще гарантира, че потенциалът на системата ECRIS, която вече се използва широко за обмен на данни от регистрите за съдимост относно граждани на ЕС, ще се използва в най-пълна степен.

Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, заяви: „Терористичните атаки в Париж през ноември потвърдиха спешната нужда от по-солидно и ефективно съдебно сътрудничество в целия ЕС. ECRIS е важен инструмент за борба с трансграничната престъпност, тъй като позволява на държавите членки да обменят информация за предишни присъди навсякъде в ЕС. Днес предлагаме осъвременяване на системата с цел осигуряване на по-лесен достъп до присъдите срещу граждани на трети държави. Съдиите, прокурорите или полицейските служители ще разполагат с по-добър инструментариум за осъществяване на сътрудничество на равнище ЕС, което ще гарантира сигурността на всички граждани на територията на Съюза.“ Посредством включването на пръстови отпечатъци на граждани на държави извън ЕС ще разполагаме с ефикасен инструмент за борба срещу използването на фалшива самоличност.“

ECRIS, създадена през 2012 г., дава възможност на националните съдебни органи да получават информация относно наличието на предишни присъди, издадени в други държави членки, за целите на съдебни производства или за други цели, като например наказателни разследвания. Това дава възможност за бърза и ефективна обмяна на информация между националните органи, която допринася за по-успешното предотвратяване на трансграничната престъпност и тероризма и борба с тези явления. Понастоящем държавите членки изпращат посредством ECRIS около 288 000 искания годишно за информация относно предишни присъди, издадени на територията на ЕС.

Като част от Европейската програма за сигурност Комисията взема мерки за адаптиране към новите и променящи се заплахи посредством осигуряване на лесен достъп в ECRIS до информацията относно присъдите срещу граждани на трети държави, постановени в ЕС. Това ще гарантира ефикасен обмен на данните от регистрите за съдимост както по отношение на гражданите на ЕС, така и на гражданите на трети държави, което ще доведе до следните ползи:

  • Гарантиране на по-голяма сигурност за всички граждани на територията на ЕС: Подобряването на обмена на информация между националните органи ще допринесе за по-добра и по-бърза борба с престъпните и терористични дейности, за да се подобри безопасността на гражданите в целия ЕС.
  • Засилване и подобряване на съдебното сътрудничество: Опростеното търсене в регистрите за съдимост на информация за гражданите на трети държави ще насърчи националните органи да използват в по-голяма степен ECRIS.
  • Намаляване на разноските и подобряване на ефективността: Вследствие на включването в системата ECRIS на индекс на издадените присъди срещу граждани на трети държави, държавите членки, които търсят информация за предишни присъди на граждани на трети държави, вече няма да се налага да изпращат запитвания до всички държави членки. Това намалява разноските и административната тежест за националните органи. За гражданите на държави извън ЕС също ще бъде по-лесно да покажат, че са неосъждани (напр. за целите на наемане на работа).
  • По-лесно установяване на самоличността на лицата посредством обмен на пръстови отпечатъци: Данните за пръстовите отпечатъци ще бъдат част от информацията от регистрите за съдимост, която ще се обменя, с цел преодоляване на трудностите при правилното идентифициране на гражданите на трети държави и борба срещу използването на фалшива самоличност.

Контекст

Европейската информационна система за съдимост (ECRIS) бе създадена през 2012 г. въз основа на Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета и Решение 2009/316/ПВР на Съвета. С нея се цели да се позволи ефективен обмен на информация между държавите членки относно осъдени лица по наказателни дела в ЕС. ECRIS представлява ключова част от приоритета на Комисията за изграждане на общо пространство на правосъдие и основни права, както и от Европейската програма за сигурност (IP/15/4869), в която се настоява изрично гражданите на държави извън ЕС да бъдат включени в рамките на ECRIS, за да се засили борбата срещу на трансграничната престъпност и тероризъм.

Следващи стъпки

На 26 януари 2016 г. комисар Йоурова ще представи предложението на неофициалното заседание на Съвета по правосъдие и вътрешни работи. След това то ще бъде обсъдено допълнително от Съвета на министрите и Европейския парламент. След като законодателният процес приключи, директивата ще влезе в сила една година след публикуването ѝ в Официален вестник. Комисията внимателно ще следи нейното прилагане, за да оцени ефективността ѝ.

За повече информация

IP/16/87

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar