Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Nya EU-regler ska öka användningen av organiska och avfallsbaserade gödselmedel

Bryssel den 17 mars 2016

Kommissionen lägger fram nya regler för organiska och avfallsbaserade gödselmedel i EU. Detta är det första konkreta initiativet i paketet för den cirkulära ekonomin.

Hur kan vi återanvända råvaror som nu bara blir avfall? Det är en av huvudfrågorna i paketet för den cirkulära ekonomin som antogs i december 2015. Kommissionen lägger idag fram en förordning som kommer att göra det avsevärt lättare att sälja organiska och avfallsbaserade gödselmedel på EU-marknaden, eftersom de kommer att behandlas på samma villkor som traditionella, icke-organiska gödselmedel. Innovativa företag kommer att få nya marknadsmöjligheter och samtidigt kommer avfallsmängden, energikonsumtionen och skadorna på miljön att minska.

– En mycket liten del av allt biologiskt avfall blir värdefulla gödselprodukter, säger kommissionens vice ordförande, Jyrki Katainen, med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft. Våra jordbrukare använder gödselmedel som tillverkas av importerade råvaror eller genom energiintensiva processer trots att vår industri skulle kunna återvinna näringsämnen ur det biologiska avfallet. Genom denna förordning förvandlas problem till möjligheter för jordbrukare och företag.

I förordningen fastställs allmänna regler för hur biologiskt avfall kan omvandlas till råvaror som i sin tur kan användas till att tillverka gödselprodukter. Där fastställs också säkerhets-, kvalitets- och märkningskrav som alla gödselprodukter måste uppfylla om de ska kunna säljas fritt i hela EU. Tillverkare måste kunna visa att deras produkter uppfyller både dessa krav och gränsvärdena för organiska förorenande ämnen, mikrobiella föroreningar och främmande föremål innan produkten CE-märks.

De nya reglerna ska tillämpas på alla typer av gödselmedel för att garantera ett så effektivt markskydd som möjligt. Strikta gränsvärden införs för kadmium i fosforgödselmedel. Gränsvärdena skärps från 60 mg/kg till 40 mg/kg efter tre år, och till 20 mg/kg efter tolv år, och minskar på så sätt riskerna för hälsa och miljö.

Eftersom vissa gödselprodukter inte tillverkas eller säljs i stora mängder till andra EU-länder föreslår kommissionen en frivillig harmonisering: beroende på affärsstrategi och produkttyp kan tillverkare välja att antingen CE-märka sin produkt för att kunna sälja den fritt i hela EU enligt EU-reglerna eller också få produkten godkänd i ett EU-land och därefter ömsesidigt erkänd i de andra EU-länderna för att kunna sälja den fritt i hela EU. På så sätt tas hänsyn till principen om bättre lagstiftning och subsidiaritetsprincipen.

Bakgrund

I den nuvarande gödselförordningen från 2003 fastställs framför allt regler för fri rörlighet i hela EU för traditionella, oorganiska gödselmedel som vanligtvis utvinns ur gruvor eller tillverkats på kemisk väg. Dessa processer är både energikrävande och koldioxidintensiva. Innovativa gödselprodukter som tillverkas av organiska material omfattas inte av den nuvarande gödselförordningen. För att dessa produkter ska kunna säljas i hela EU måste EU-länderna erkänna produkterna ömsesidigt. Eftersom de nationella lagarna skiljer sig åt uppstår här ofta svårigheter.

I den nuvarande förordningen om gödselmedel behandlas inte heller de miljöproblem som uppstår då gödselmedel kontaminerar jord, inlandsvatten, havsvatten och i slutändan livsmedel.

Forskning, innovation och investeringar utvecklas snabbt i dagens läge och bidrar till den cirkulära ekonomin genom att skapa lokala arbetstillfällen och värde från returråvaror som annars skulle ha blivit avfall.

Marknadsmöjligheterna för företag som tillverkar organiska gödselprodukter är mycket stora. Idag återvinns endast 5 procent av det biologiska avfallet. Om vi kunde återvinna mer av det biologiska avfallet kunde det enligt uppskattningarna ersätta upp till 30 procent av de icke-organiska gödselmedlen. För närvarande importerar EU cirka 6 miljoner ton fosfor varje år. Av detta skulle 30 procent kunna ersättas genom utvinning från avloppsslam, biologiskt nedbrytbart avfall, kött- och benmjöl eller naturgödsel.

Nästa steg

Förslaget till förordning kommer nu att behandlas av Europaparlamentet och rådet. När förordningen väl har antagits kan den tillämpas direkt, utan att först behöva införlivas i EU-ländernas lagstiftning. En övergångsperiod har införts så att företag och myndigheter kan förbereda sig på de nya reglerna.

Mer information

IP/16/827

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar