Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Krožno gospodarstvo: Nova uredba za povečanje uporabe organskih gnojil in gnojil iz odpadkov

Bruselj, 17. marca 2016

Komisija predstavlja prvi akt v okviru zakonodajnega svežnja o krožnem gospodarstvu, ki vsebuje nove predpise o organskih gnojilih in gnojilih iz odpadkov v EU

Ponovna uporaba surovin, ki se danes odlagajo kot odpadki, je eno ključnih načel svežnja o krožnem gospodarstvu, ki je bil sprejet decembra 2015. Evropska komisija danes predstavlja predlog uredbe, s katero bo zelo olajšan dostop organskih gnojil in gnojil iz odpadkov do enotnega trga EU. Tako bodo za ta gnojila veljali enaki konkurenčni pogoji kot za tradicionalna, anorganska gnojila, kar bo ustvarilo nove priložnosti na trgu za inovativna podjetja, obenem pa zmanjšalo nastajanje odpadkov, porabo energije in okoljsko škodo.

 

Podpredsednik Evropske komisije Jyrki Katainen, pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, je dejal: „Le malo od sicer obilnih virov iz bioloških odpadkov se predela v dragocene gnojilne proizvode. Naši kmetje uporabljajo gnojila, izdelana iz uvoženih virov v energijsko intenzivnih postopkih, čeprav bi lahko te biološke odpadke v reciklirana hranila predelala naša industrija. S pomočjo te uredbe bomo te težave spremenili v priložnosti za kmete in podjetja.“

 

Uredba določa skupna pravila za predelavo bioloških odpadkov v surovine, ki se lahko uporabijo za proizvodnjo gnojilnih proizvodov. Opredeljuje zahteve glede varnosti, kakovosti in označevanja, ki jih bodo morali izpolnjevati vsi gnojilni proizvodi, s katerimi se bo prosto trgovalo po celotni EU. Proizvajalci bodo morali pred namestitvijo oznake CE dokazati, da njihovi proizvodi izpolnjujejo navedene zahteve ter da so skladni z mejnimi vrednostmi organskih in mikrobioloških onesnaževal ter fizičnih nečistoč.

Nova pravila se bodo uporabljala za vse vrste gnojil, da se zagotovi najvišja raven varstva tal. Uredba uvaja stroge mejne vrednosti za kadmij v fosfatnih gnojilih. Te vrednosti se bodo s 60 mg/kg po treh letih znižale na 40 mg/kg, po 12 letih pa na 20 mg/kg, s čimer se bodo zmanjšala tveganja za zdravje ljudi in okolje.

Ker se nekateri gnojilni proizvodi ne proizvajajo oziroma se z njimi ne trguje preko meja v velikih količinah, Komisija predlaga neobvezno uskladitev: glede na njihovo poslovno strategijo in vrsto proizvoda lahko proizvajalci za svoj proizvod pridobijo oznako CE in tako z njim prosto trgujejo na enotnem trgu EU v skladu z evropskimi predpisi, ali pa s proizvodom trgujejo v skladu z nacionalnimi standardi na podlagi vzajemnega priznavanja na enotnem trgu. Na ta način je zagotovljeno upoštevanje načel boljšega pravnega urejanja in subsidiarnosti.

Ozadje

Obstoječa uredba o gnojilih iz leta 2003 zagotavlja prost pretok na enotnem trgu zlasti za običajna, anorganska gnojila, ki se navadno pridobivajo v rudnikih ali proizvajajo v kemičnih procesih. Ti postopki porabljajo veliko energije in povzročajo veliko emisij CO2. Inovativnih gnojilnih proizvodov, pridobljenih iz organskih snovi, obstoječa uredba o gnojilih ne obravnava. Njihov dostop do enotnega trga je zato odvisen od vzajemnega priznavanja med državami članicami in je zaradi razlik v nacionalnih predpisih pogosto otežen.

Obstoječa uredba o gnojilih prav tako ne obravnava okoljskih vprašanj, ki so povezana s kontaminacijo tal, celinskih voda, morij in navsezadnje hrane zaradi uporabe gnojil.

Raziskave, inovacije in naložbe se zdaj hitro razvijajo, kar prispeva h krožnemu gospodarstvu, saj se ustvarjajo lokalna delovna mesta in izkoriščajo sekundarne surovine, ki bi se sicer odložile kot odpadki.

Priložnosti na trgu za podjetja, ki proizvajajo organske gnojilne proizvode, so precejšnje. Danes se reciklira samo 5 % bioloških odpadkov. Če bi se jih recikliralo več, bi po ocenah lahko z njimi nadomestili do 30 % anorganskih gnojil. EU trenutno uvozi okoli 6 milijonov ton fosfatov letno, do 30 % te količine pa bi lahko nadomestili s pridobivanjem fosfatov iz blata iz čistilnih naprav, biološko razgradljivih odpadkov, mesne in kostne moke ter gnoja.

Naslednji koraki

Osnutek uredbe bo zdaj predložen v sprejetje Evropskemu parlamentu in Svetu. Ko bo uredba sprejeta, se bo po preteku prehodnega obdobja, v katerem se bodo lahko podjetja in javni organi pripravili na nove predpise, uporabljala neposredno in je ne bo treba prenesti v nacionalno zakonodajo.

Več informacij

IP/16/827

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar