Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Žiedinė ekonomika. Naujas reglamentas organinių ir iš atliekų gaminamų trąšų naudojimui skatinti

Briuselis, 2016 m. kovo 17 d.

Komisija pristato pirmąjį Žiedinės ekonomikos rinkinio dokumentą – naująsias ES taisykles, kuriomis reglamentuojamos organinės ir iš atliekų gaminamos trąšos

Vienas svarbiausių principų, kuriuo grindžiamas 2015 m. gruodžio mėn. priimtas Žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinys, – pakartotinis žaliavų, kurios šiuo metu šalinamos kaip atliekos, naudojimas. Šiandien Komisija pateikė pasiūlymą priimti reglamentą, kuriuo bus labai palengvintas organinių ir iš atliekų gaminamų trąšų tiekimas ES bendrajai rinkai, nes tokios trąšos galės būti tiekiamos tokiomis pačiomis sąlygomis kaip įprastinės neorganinės trąšos. Taigi novatoriškoms bendrovėms atsiras naujų rinkos galimybių, be to, kartu bus mažinamas atliekų kiekis, energijos suvartojimas ir žala aplinkai.

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrkis Katainenas sakė: „Turime daug biologinių atliekų, tačiau tik nedidelę jų dalį paverčiame vertingais tręšiamaisiais produktais. Mūsų ūkininkai naudoja iš importuojamų išteklių pagamintas trąšas arba trąšas, kurioms pagaminti išeikvojama labai daug energijos, nors mūsų pramonė galėtų toms atliekoms suteikti vertę perdirbdama jas į augalų maisto medžiagas. Šis reglamentas padės problemas paversti ūkininkams ir įmonėms naudingomis galimybėmis.“

Reglamentu nustatomos bendros taisyklės, kuriomis reglamentuojamas biologinių atliekų perdirbimas į tręšiamiesiems produktams gaminti tinkamas žaliavas. Jame nustatomi saugos, kokybės ir ženklinimo reikalavimai, kuriuos turės atitikti visi tręšiamieji produktai, kad jais būtų galima laisvai prekiauti visoje ES. Prieš žymėdami savo produktus CE ženklu, gamintojai privalės įrodyti jų atitiktį minėtiems reikalavimams ir tai, kad neviršytos organinių teršalų, mikrobinių teršalų ir fizinių priemaišų koncentracijos ribinės vertės.

Naujosios taisyklės bus taikomos visų rūšių trąšoms ir taip užtikrinamas aukščiausias dirvožemio apsaugos lygis. Reglamentu griežtai ribojama kadmio koncentracija fosforo trąšose. Siekiant mažinti kadmio keliamą pavojų sveikatai ir aplinkai, bus palaipsniui griežtinamos jo koncentracijos ribinės vertės: po 3 metų jos bus sumažintos nuo 60 mg/kg iki 40 mg/kg, o po 12 metų – iki 20 mg/kg.

Kadangi esama tręšiamųjų produktų, kurių gamybos ar tarpvalstybinės prekybos mastas nėra didelis, Komisija siūlo taikyti neprivalomo suderinimo principą: nelygu verslo strategija ir produkto rūšis, gamintojai turės dvi galimybes – žymėti savo produktą CE ženklu ir taip įgyti teisę laisvai juo prekiauti bendrojoje rinkoje pagal bendras Europos taisykles arba prekiauti savo produktu pagal nacionalinius standartus ir bendrojoje rinkoje galiojančią tarpusavio pripažinimo tvarką. Taip atsižvelgiama į geresnio reglamentavimo ir subsidiarumo principus.

Pagrindiniai faktai

Dabartiniu trąšų reglamentu nuo 2003 m. užtikrinamas daugiausia įprastinių neorganinių trąšų, kurios paprastai iškasamos arba pagaminamos cheminiu būdu, laisvas judėjimas bendrojoje rinkoje. Tokioms trąšoms pagaminti suvartojama daug energijos, dėl jų išskiriamas didelis CO2 kiekis. Inovatyvūs tręšiamieji produktai, gaminami iš organinių medžiagų, nepatenka į dabartinio trąšų reglamento taikymo sritį. Todėl jų patekimui į bendrąją rinką valstybės narės taiko tarpusavio pripažinimo principą, o skirtingos nacionalinės taisyklės dažnai jam trukdo.

Be to, dabartiniu trąšų reglamentu nesprendžiamos aplinkosaugos problemos – trąšomis teršiamas dirvožemis, vidaus vandenys, jūrų vandenys ir, galiausiai, maistas.

Šiuo metu sparčiai besivystantys moksliniai tyrimai, inovacijos ir investicijos padeda įgyvendini žiedinės ekonomikos modelį – vietoje kuriamos darbo vietos ir naudingai panaudojamos antrinės žaliavos, kurios kitaip būtų šalinamos kaip atliekos.

Organinius tręšiamuosius produktus gaminančioms bendrovėms atsiveria reikšmingų rinkos galimybių. Šiuo metu perdirbama tik 5 proc. biologinių atliekų. Manoma, kad jei biologinių atliekų būtų perdirbama daugiau, jomis būtų galima pakeisti iki 30 proc. neorganinių trąšų. ES per metus importuoja maždaug 6 mln. tonų fosfatų, tačiau iki 30 proc. šio kiekio galėtų būti pakeista medžiagomis, gaunamomis iš nuotekų dumblo, biologiškai skaidžių atliekų, mėsos ir kaulų miltų ar mėšlo.

Tolesni veiksmai

Reglamento projektas bus pateiktas priimti Europos Parlamentui ir Tarybai. Kai reglamentas bus priimtas, jo nereikės perkelti į nacionalinę teisę, jis bus tiesiogiai taikomas po pereinamojo laikotarpio, kuris bus nustatytas, kad bendrovės ir valdžios institucijos galėtų pasirengti taikyti naująsias taisykles.

Daugiau informacijos

IP/16/827

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar