Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Uusi asetus vauhdittamaan orgaanisten ja jätepohjaisten lannoitteiden käyttöä kiertotaloudessa

Bryssel 17. maaliskuuta 2016

Komissio esittelee kiertotalouspaketin ensimmäisiä tuloksina orgaanisia ja jätepohjaisia lannoitteita koskevat uudet säännöt EU:ssa

Tällä hetkellä jätteinä hävitettävien raaka-aineiden uudelleenkäyttö on yksi joulukuussa 2015 hyväksytyn kiertotalouspaketin keskeisistä periaatteista. Komissio esittää tänään asetusehdotuksen, joka helpottaa orgaanisten ja jätepohjaisten lannoitteiden pääsyä EU:n sisämarkkinoille merkittävästi, ja ne saavat samat toimintaedellytykset perinteisten epäorgaanisten lannoitteiden kanssa. Tämä luo uusia markkinamahdollisuuksia innovatiivisille yrityksille ja samalla vähentää jätteitä, energiankulutusta ja ympäristövahinkoja.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaavan komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen mukaan häviävän pieni osa runsaista biojäteresursseista muunnetaan arvokkaiksi lannoitteiksi. "Viljelijät käyttävät maahantuoduista luonnonvaroista tuotettuja tai energiaintensiivisissä prosesseissa valmistettuja lannoitteita, vaikka biojätteet voitaisiin hyödyntää kierrätettyinä ravinteina. Asetus auttaa kääntämään ongelmat mahdollisuuksiksi maanviljelijöille ja yrityksille”, toteaa Katainen.

Asetuksessa vahvistetaan yhteiset säännöt, jotka koskevat biojätteen muuntamista raaka-aineiksi, joita voidaan käyttää lannoitevalmisteiden valmistuksessa. Siinä määritellään turvallisuutta, laatua ja merkintöjä koskevat vaatimukset, jotka kaikkien lannoitevalmisteiden on täytettävä, jotta niillä voidaan käydä kauppaa vapaasti koko EU:n alueella. Tuottajien on osoitettava, että näiden vaatimusten lisäksi tuotteet noudattavat haitallisille orgaanisille aineille, mikrobikontaminanteille ja epäpuhtauksille asetettuja raja-arvoja ennen kuin tuotteisiin voidaan kiinnittää vapaan liikkuvuuden mahdollistava CE-merkintä.

Uusia sääntöjä sovelletaan kaikkiin lannoitetyyppeihin maaperän tiukan suojelun takaamiseksi. Asetuksella otetaan käyttöön tiukat raja-arvot fosforilannoitteiden kadmiumpitoisuudelle. Raja-arvoja tiukennetaan kolmen vuoden päästä 60 milligrammasta/kg 40 milligrammaan/kg ja 12 vuoden päästä 20 milligrammaan/kg terveys- ja ympäristöriskien vähentämiseksi.

Koska tiettyjä lannoitevalmisteita ei tuoteta tai myydä rajojen yli suuria määriä, komissio ehdottaa vapaaehtoista yhdenmukaistamista: valmistajat voivat liiketoimintastrategiansa ja tuotetyypin mukaan valita, kiinnittävätkö ne tuotteeseensa CE-merkinnän, jolloin se on vapaasti kaupattavissa sisämarkkinoilla yhteisten eurooppalaisten sääntöjen mukaisesti, vai käyvätkö ne sillä kauppaa kansallisten standardien mukaisesti vastavuoroisen tunnustamisen perusteella. Näin varmistetaan, että paremman sääntelyn periaate ja toissijaisuusperiaate tulevat otetuiksi huomioon.

Tausta

Vuodelta 2003 peräisin oleva nykyinen lannoiteasetus takaa vapaan liikkuvuuden sisämarkkinoilla lähinnä perinteisille epäorgaanisille lannoitteille, jotka tyypillisesti louhitaan kaivoksesta tai tuotetaan kemiallisesti. Nämä prosessit sekä kuluttavat energiaa että tuottavat runsaasti hiilidioksidipäästöjä. Orgaanisista aineksista tuotetut innovatiiviset lannoitevalmisteet eivät kuulu nykyisen lannoiteasetuksen soveltamisalaan. Näin ollen niiden pääsy sisämarkkinoille riippuu jäsenvaltioiden välisestä vastavuoroisesta tunnustamisesta ja on toisistaan poikkeavien kansallisten sääntöjen takia usein vaikeaa.

Voimassa olevassa lannoiteasetuksessa ei oteta huomioon myöskään ympäristöön liittyviä huolia, jotka johtuvat siitä, että lannoitteet saastuttavat maaperää, sisävesiä, meriä ja viime kädessä elintarvikkeita.

Tutkimus, innovointi ja investoinnit kehittyvät tänä päivänä nopeasti ja edistävät kiertotaloutta luomalla paikallisesti työpaikkoja ja tuottamalla lisäarvoa uusioresursseista, jotka muutoin hävitettäisiin jätteenä.

Luonnonmukaisia lannoitteita tuottaville yrityksille markkinoiden tarjoamat mahdollisuudet ovat huomattavat. Tällä hetkellä vain noin 5 prosenttia biojätteistä kierrätetään, mutta arvioiden mukaan ne voisivat ahkerammin kierrätettyinä korvata jopa 30 prosenttia epäorgaanisista lannoitteista. EU:n ulkopuolelta tuodaan nykyisin noin 6 miljoonaa tonnia fosfaatteja vuodessa, mutta jopa 30 prosenttia tästä kokonaismäärästä voitaisiin korvata puhdistamolietteestä, biohajoavasta jätteestä, liha- ja luujauhosta tai lannasta uuttamalla.

Seuraavat vaiheet

Asetusehdotus toimitetaan seuraavaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyttäväksi. Kun se on hyväksytty, sitä sovelletaan siirtymäkauden jälkeen sellaisenaan tarvitsematta saattaa sitä osaksi kansallista lainsäädäntöä. Siirtymäkauden aikana yritykset ja viranomaiset voivat valmistautua uusiin sääntöihin.

Lisätietoja

IP/16/827

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar