Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Ringmajandusega seotud uus määrus aitab kaasa orgaaniliste ja jäätmepõhiste väetiste kasutamisele

Brüssel, 17. märts 2016

Komisjon esitab ringmajanduse paketi esimese tulemuse: uued ELi normid orgaaniliste ja jäätmepõhiste väetiste kohta

2015. aasta detsembris võeti vastu ringmajanduse pakett. Selle keskne põhimõte on muidu jäätmetena hävitatavate toorainete taaskasutamine. Komisjon teeb täna ettepaneku määruse kohta, millega lihtsustatakse oluliselt orgaaniliste ja jäätmepõhiste väetiste pääsu ELi ühtsele turule, luues nende jaoks võrdsed tingimused traditsiooniliste mineraalväetistega. See loob uusi võimalusi turul innovaatilistele ettevõtjatele, vähendades samal ajal jäätmeid, energiatarbimist ning keskkonnakahju.

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutava Euroopa Komisjoni asepresidendi Jyrki Kataineni sõnul muundatakse väga väike osa rikkalikest biojäätmetest väärtuslikeks väetisetoodeteks. „Meie põllumehed kasutavad väetiseid, mis on toodetud imporditud ressurssidest või mille tootmiseks on kasutatud energiamahukaid protsesse. Samas võiks meie tööstus väärindada neid biojäätmeid ringlussevõetud toitainetena. Määrus aitab meil muuta probleemid võimalusteks põllumeeste ja ettevõtjate jaoks,” lisas ta.

Määrusega kehtestatakse ühtsed normid selle kohta, kuidas muundada biojäätmed tooraineks, mida saaks kasutada väetisetoodete tootmiseks. Selles määratletakse ohutus-, kvaliteedi- ja märgistusnõuded, millele kõik väetisetooted peavad vastama, et nendega saaks vabalt kaubelda kogu ELis. Tootjad peavad tõestama, et nende tooted vastavad nendele nõuetele, samuti piirväärtustele, mis on kehtestatud orgaanilistele ja mikroobsetele saasteainetele ning lisanditele, enne kui tootjad kinnitavad tootele CE-märgise.

Selleks et tagada mulla kaitse kõrgeim tase, kohaldatakse uusi norme kõigile väetiseliikidele. Määrusega kehtestatakse range piirväärtus kaadmiumi sisaldusele fosfaatväetistes. Piirmäärasid vähendatakse 60 mg-lt ühe kilogrammi kohta 40 mg-le ühe kilogrammi kohta kolme aasta möödudes ning 20 mg-le ühe kilogrammi kohta 12 aasta möödudes. Nii vähendatakse ohtu tervisele ja keskkonnale.

Kuna mõnda väetisetoodet ei toodeta või ei kaubelda sellega piiriüleselt suurtes kogustes, teeb komisjon ettepaneku vabatahtlikuks ühtlustamiseks: sõltuvalt äristrateegiast ja toote tüübist võivad tootjad otsustada tähistada oma toote CE-märgisega, mis annab võimaluse sellega vabalt kaubelda ühtsel turul vastavalt ühistele Euroopa normidele, või kaubelda sellega lähtudes riiklikest standarditest, mis põhinevad vastastikusel tunnustamisel ühtsel turul. Selliselt võetakse arvesse nii subsidiaarsuse kui ka parema õigusloome põhimõtet.

Taustteave

2003. aastast pärit väetisemäärusega tagatakse vaba liikumine ühtsel turul peamiselt traditsioonilistele mineraalväetistele, mis saadakse tavaliselt kaevandamise või keemilise tehnoloogia abil. Need protsessid on nii energia- kui ka CO2-mahukad. Uuenduslike, orgaanilisest toormest toodetud väetisetooteid selle määrusega ei reguleerita. Seepärast sõltub nende toodete jõudmine ühtsele turule liikmesriikide vahelisest vastastikust tunnustamisest ja on lahknevate siseriiklike normide tõttu sageli keeruline.

Kehtiva väetisemäärusega ei ole lahendatud ka keskkonnaalased probleemid, mis tulenevad pinnase, mulla, sise- ja merevee ja lõppkokkuvõttes toidu saastumisest väetistega.

Teadusuuringud, innovatsioon ja investeeringud arenevad praegu kiiresti ja edendavad ringmajanduse arengut, luues kohalikke töökohti ja väärtustades teiseseid tooraineid, mis oleks muidu ära visatud.

Orgaaniliste väetisetoodete tootjate võimalused turul on märkimisväärsed. Praegu on ringlusse võetud biojäätmete osakaal 5 %. Kui seda tehtaks rohkem, siis võiks hinnangute kohaselt nendega vahetada välja kuni 30 % mineraalväetistest. EL impordib praegu umbes 6 miljonit tonni fosfaati aastas. Seda kogust on võimalik asendada kuni 30 % ulatuses, kui kasutataks reoveesetet, biolagunevaid jäätmeid, liha- ja kondijahu või sõnnikut.

Edasised sammud

Määruse eelnõu saadetakse nüüd vastuvõtmiseks Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Pärast määruse vastuvõtmist on see vahetult kohaldatav, ilma et seda oleks vaja siseriiklikku õigusesse üle võtta. Selles on ette nähtud ka üleminekuaeg, et ettevõtjad ja riigiasutused saaksid end uute normide kohaldamiseks ette valmistada.

Lisateave

IP/16/827

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar