Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Den cirkulære økonomi: Ny forordning skal øge anvendelsen af organisk og affaldsbaseret gødning

Bruxelles, den 17. marts 2016

Kommissionen fremlægger det første resultat af pakken om den cirkulære økonomi: nye regler om organisk og affaldsbaseret gødning i EU

Genanvendelse af råvarer, som i dag bortskaffes som affald, er et af de centrale principper i pakken om den cirkulære økonomi, som blev vedtaget i december 2015. Kommissionen har i dag fremsat forslag til en forordning, som vil gøre det betydeligt nemmere for organisk og affaldsbaseret gødning at få adgang til EU's indre marked og sikre den de samme konkurrencevilkår som traditionel, uorganisk gødning. Dette vil skabe nye markedsmuligheder for innovative virksomheder, samtidig med at affald, energiforbrug og skader på miljøet mindskes.

Jyrki Katainen, der er næstformand for Kommissionen med ansvar for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, udtalte: "Meget få af de store mængder bioaffaldsressourcer omdannes til værdifulde gødningsprodukter. EU's landmænd bruger gødning, der er fremstillet af importerede ressourcer eller ved hjælp af energiintensive processer, selv om industrien kunne genanvende dette bioaffald og omdanne det til næringsstoffer. Med denne forordning kan problemer vendes til muligheder for landmænd og virksomheder."

I forordningen fastsættes der fælles regler for omdannelse af bioaffald til råvarer, som kan bruges til fremstilling af gødningsprodukter. Der fastsættes også sikkerheds-, kvalitets- og mærkningskrav, som alle gødningsprodukter skal opfylde, for at de kan handles frit i hele EU. Producenterne vil skulle dokumentere, at deres produkter opfylder disse krav og overholder grænseværdierne for organiske forurenende stoffer, mikrobielle forurenende stoffer og fysiske urenheder, inden produkterne CE-mærkes.

De nye regler vil gælde for alle typer gødning for at sikre den størst mulige beskyttelse af jorden. Med forordningen indføres der strenge grænseværdier for cadmium i phosphatgødning. Grænseværdierne skærpes fra 60 mg/kg til 40 mg/kg efter 3 år og til 20 mg/kg efter 12 år, hvilket mindsker de sundheds- og miljømæssige risici.

Da nogle gødningsprodukter ikke fremstilles eller handles på tværs af grænserne i store mængder, foreslår Kommissionen en frivillig harmonisering: Fabrikanter kan afhængigt af deres forretningsstrategi og produkttype enten vælge at CE-mærke deres produkt, således at det frit kan sælges i det indre marked i henhold til fælles europæiske regler, eller de kan vælge at handle med det under anvendelse af nationale standarder, som er baseret på gensidig anerkendelse i det indre marked. Dette sikrer, at der tages hensyn til princippet om bedre regulering og nærhedsprincippet.

Baggrund

Den eksisterende gødningsforordning fra 2003 sikrer fri bevægelighed i det indre marked — først og fremmest for konventionel, uorganisk gødning, som typisk udvindes eller fremstilles kemisk. Disse processer er både energiforbrugende og CO2-intensive. Innovative gødningsprodukter, der er fremstillet af organiske materialer, er ikke omfattet af den eksisterende gødningsforordning. Deres adgang til det indre marked afhænger derfor af medlemsstaternes gensidige anerkendelse og vanskeliggøres ofte af divergerende nationale regler.

I den eksisterende gødningsforordning tages der heller ikke fat på de miljøproblemer, der opstår som følge af gødnings forurening af jord, indvande og havvand og i sidste ende fødevarer.

Forskning, innovation og investering er i øjeblikket i hastig udvikling og bidrager til den cirkulære økonomi ved at skabe lokale job og generere værdi af sekundære råvarer, som ellers ville være blevet bortskaffet som affald.

Der findes betydelige markedsmuligheder for virksomheder, der producerer organiske gødningsprodukter. I dag genanvendes kun 5 % af bioaffaldet. Det skønnes, at hvis mere bioaffald blev genanvendt, kunne det erstatte op til 30 % af den uorganiske gødning. I øjeblikket importerer EU ca. 6 mio. ton phosphater om året, men op til 30 % af denne samlede mængde kunne erstattes gennem udvinding fra spildevandsslam, bionedbrydeligt affald, kød- og benmel eller husdyrgødning.

De næste skridt

Udkastet til forordning vil nu blive sendt til Europa-Parlamentet og Rådet til vedtagelse. Når forordningen først er vedtaget, vil den være direkte gældende, uden at den skal gennemføres i national ret. Der er fastsat en overgangsperiode for at give virksomheder og offentlige myndigheder mulighed for at forberede sig på de nye regler.

Flere oplysninger

 

IP/16/827

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar