Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-kommissionen ger extra stöd till EU-bönder i kris

Bryssel den 14 mars 2016

– Det här är ett åtgärdspaket som kan ha en betydande och positiv inverkan på jordbruksmarknaderna i Europa och det bör ges en chans att lyckas.

Europeiska kommissionen presenterar i dag ett tilläggspaket med undantagsåtgärder där den gemensamma jordbrukspolitikens möjligheter utnyttjas fullt ut för att stödja EU-bönder samtidigt som EU:s inre marknad skyddas.

Kommissionen är medveten om den pågående jordbrukskrisens allvar och varaktighet och det ansenliga jobb som medlemsstaterna gjort för att stödja de egna bönderna, och svarar nu på detta med ett tilläggspaket med relevanta åtgärder.

Åtgärderna som kommissionär Phil Hogan skisserade upp för EU:s jordbruksministrar kompletterar stödpaketet på 500 miljoner euro från september förra året och visar kommissionens beslutsamhet att ta sitt fulla ansvar när det gäller att stödja EU:s bönder.

– Jag är beredd att använda alla verktyg som lagstiftarna har gett oss tillgång till för EU-böndernas bästa, både på kort sikt och lång sikt. Vi måste använda de lämpliga verktygen och åtgärderna för att ge bönderna en möjlighet att klara av oroliga förhållanden och ge dem omedelbart stöd. Paketet vi presenterar idag är omfattande och vi har arbetat in så många förslag som möjligt inom de rättsliga och ekonomiska begränsningar som gäller oss alla. Jag tror att det här är ett åtgärdspaket som tillsammans med solidaritetspaketet från september, när det genomförts fullt ut, kan ha en betydande och positiv inverkan på jordbruksmarknaderna i Europa, och det bör ges en chans att lyckas, säger kommissionär Phil Hogan idag vid rådsmötet med jordbruksministrarna.

I dessa tider av otaliga kriser och budgetbegränsningar har kommissionen uppbådat över 1 miljard euro under en tvåårsperiod, inklusive stödpaketet på 500 miljoner euro från september 2015. Vi står vid våra bönders sida och genom att genomföra den gemensamma jordbrukspolitiken i praktiken och använda undantagsåtgärder ger vi dem fullt stöd och hjälp för att skydda vår jordbruksmodell.

Åtgärderna som aktiveras idag är mycket flexibla så att medlemsstaterna kan använda dem på det sätt som bäst passar situationen i just det landet. Stödpaketet fokuserar mest på mejeri-, griskötts- samt frukt- och grönsakssektorn. Nedan följer en sammanfattning av förslagen som lades fram på dagens möte.

Frivillig utbudsstyrning (artikel 222)

Kommissionen gör det under en begränsad tid möjligt att ge producentorganisationer, branschorganisationer och kooperativ i mejerisektorn rätt att inrätta frivilliga avtal om sin produktion och utbud. Det här är den så kallade artikel 222 i den samlade marknadsordningen, som är specifik för jordbrukssektorn och kan tillämpas om marknaden är i allvarlig obalans. Kommissionen har konstaterat att den nuvarande situationen inom mejerisektorn uppfyller de strikta kraven för att den här artikeln ska kunna tillämpas. Detta är en undantagsåtgärd som också ska skydda EU:s inre marknad. Den infogades i 2013 års reform av den gemensamma jordbrukspolitiken, men har aldrig tidigare använts.

Tillfällig ökning av statligt stöd

Kommissionen ska noga överväga att tillfälligt godkänna statligt stöd som skulle ge medlemsstaterna rätt att bevilja högst 15 000 euro per bonde per år utan att något nationellt tak skulle gälla. Detta kan göras omedelbart, medan det skulle ta mycket längre att öka taken för stöd av mindre betydelse.

Dubbelt högre interventionstak för skummjölkspulver och smör

Kommissionen höjer interventionstaken för skummjölkspulver och smör från 109 000 ton respektive 60 000 ton till 218 000 ton respektive 100 000 ton. På detta sätt stöder vi tydligt det fasta interventionspriset.

Stärkt producentroll i leveranskedjan

Producentens roll och ställning i livsmedelskedjan är fortsättningsvis ett ämne som väcker oro. Som en del av stödpaketet på 500 miljoner euro från september 2015 inrättades en arbetsgrupp för jordbruksmarknaderna som till hösten ska lägga fram sina slutsatser och lagstiftningsrekommendationer för att förbättra balansen i kedjan. I dag beslutades det att nationella representanter på hög nivå ska träffa arbetsgruppen för jordbruksmarknaderna för att diskutera speciellt mejerisektorn.

Stöd till grisköttssektorn

Som ett svar på förslagen om en ny stödordning för privat lagring av griskött överväger kommissionär Phil Hogan att införa en ny ordning. Detaljerna för ordningen, inbegripet tidpunkten för när den skulle kunna införas, har ännu inte fastslagits.

Observatorium för köttmarknaden

Alla medlemsstaterna erkände och hyllade kommissionens arbete med att bevaka marknaden och dela värdefull information om trender. Som en uppföljare till observatoriet för mjölkmarknaden som inrättades 2014 ska ett observatorium för köttmarknaden inrättas för nötkött och griskött.

Internationell handel

Kommissionen är väl medveten om att jordbrukssektorn är en känslig fråga i förhandlingarna om TTIP och Mercosur. Kommissionär Phil Hogan är tillsammans med övriga kommissionärer fast besluten att främja EU:s intressen och öppna upp nya marknader för EU-produkter och samtidigt förhandla om differentierad behandling för känsliga produkter. Nya marknader är mycket viktiga för europeiskt jordbruk, men det är differentierad behandling av känsliga produkter också.

Marknadsföring

Reklamkampanjer är ett viktigt redskap för att hitta nya marknader, och över 110 miljoner euro finns till förfogande för år 2016 enbart i syfte att stödja marknadsföring av europeiska jordbruksprodukter, både inom EU och internationellt. I september förra året avsattes över 30 miljoner euro specifikt för griskötts- och mejerisektorerna. Utöver dessa 30 miljoner euro tillförs i dag ett tilläggsbelopp för att återspegla marknadsstörningarna i dessa sektorer.

Förbud

Hela kommissionen fortsätter jobba oavbrutet för att häva det ryska fytosanitära förbudet. Trots våra ansträngningar för att snabbt återuppta handeln mellan EU och Ryssland har väldigt lite hänt. Viktiga framsteg har dock gjorts för att häva oskäliga eller oproportionerliga fytosanitära åtgärder i andra länder utanför EU vilket kommer att öka handeln betydligt. Till dessa länder hör USA, Japan, Brasilien och Ukraina.

Finansiella instrument/Europeiska investeringsbanken/Europeiska fonden för strategiska investeringar

Kommissionen kommer att prioritera sitt samarbete med Europeiska investeringsbanken i syfte att utveckla lämpliga finansiella instrument för att hjälpa bönder och bearbetningsföretag att investera i sina företag för att förbättra konkurrensförmågan eller att investera i de strukturanpassningar som behövs.

Medlemsstaterna uppmanas också att fullt ut utnyttja möjligheterna inom den europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) inom jordbrukssektorn och att undersöka möjligheterna att ta i bruk speciella plattformar för Efsi-finansiering.

Exportkredit

Kommissionen undersöker möjligheterna att inrätta ett exportkreditsystem som skulle kunna komplettera medlemsstaternas nationella system. Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling har därför tätare kontakt med Europeiska investeringsbanken och de berörda byråerna i medlemsstaterna om detta.

Frukt- och grönsakssektorn

Kommissionen överväger att förlänga undantagsåtgärderna för frukt och grönsaker, som infördes på grund av det ryska förbudet och som löper ut den 30 juni .

Landsbygdsutveckling

Kommissionen kommer att samarbeta med medlemsstaterna för att reda ut var och hur landsbygdsprogrammen kan anpassas för att bättre kunna svara på den nuvarande krisen.

Här kan du läsa hela talet som kommissionär Phil Hogan höll vid rådet (på engelska)

Här finns mera information om stödpaketet på 500 miljoner euro från september 2015

IP/16/806

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar