Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Európska komisia zavádza mimoriadne opatrenia na výraznejšiu krízovú podporu európskych poľnohospodárov

Brusel 14. marec 2016

„Ide o balík opatrení, ktoré môžu konkrétne a pozitívne ovplyvniť európske poľnohospodárske trhy, a preto treba vytvoriť predpoklady na jeho úspech.“

Európska komisia dnes predstavuje dodatočný balík mimoriadnych opatrení, ktorý využije všetky nástroje dostupné v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na podporu poľnohospodárov v EÚ a súčasne ochráni vnútorný trh Únie.

Komisia si uvedomuje rozsiahly a dlhodobý charakter súčasnej krízy v poľnohospodárstve i to, koľko úsilia musia členské štáty vynakladať na podporu svojich poľnohospodárov. To je dôvodom, prečo prichádza s ďalším dôležitým balíkom opatrení.

Súbor opatrení, ktorý ministrom poľnohospodárstva členských krajín Európskej únie predstavil komisár Hogan, dopĺňa podporný balík v objeme 500 miliónov EUR zo septembra minulého roku a potvrdzuje odhodlanie Komisie v plnom rozsahu splniť svoju úlohu pri podpore európskych poľnohospodárov.

„V záujme poľnohospodárov EÚ som pripravený využiť všetky nástroje, ktoré nám zákonodarcovia zverili, a to tak v podobe krátkodobých, ako aj dlhodobých opatrení. Musíme využiť vhodné nástroje a opatrenia, ktoré poľnohospodárom umožnia vzdorovať nestabilnej situácii a zároveň im poskytnú okamžitú pomoc. Dnešný balík reaguje na situáciu komplexne a pri jeho prijímaní sa zohľadnili všetky návrhy, ktoré sa dali prijať v rámci právnych a rozpočtových limitov, ktoré platia pre nás všetkých. Som presvedčený, že ide o balík opatrení, ktoré môžu spolu s realizáciou celého solidárneho balíka zo septembra konkrétne a pozitívne ovplyvniť európske poľnohospodárske trhy, a preto treba vytvoriť predpoklady na jeho úspech,“ uviedol komisár Hogan na dnešnom zasadnutí ministrov poľnohospodárstva v Rade.

V časoch početných kríz a rozpočtových obmedzení Komisia uvoľnila v priebehu dvoch rokov viac ako 1 miliardu EUR vrátane podporného balíka zo septembra 2015 v objeme 500 miliónov EUR. Stojíme pri našich poľnohospodároch a prostredníctvom každodenného vykonávania SPP a výnimočných opatrení im poskytujeme plnú podporu a pomoc v snahe zaručiť fungovanie nášho modelu poľnohospodárstva.

Vďaka flexibilite, ktorou sa vyznačuje dnešný balík, môžu členské štáty využiť tie opatrenia, ktoré zodpovedajú ich kapacitám a konkrétnej vnútroštátnej situácii. Balík je zameraný predovšetkým na odvetvia mlieka a mliečnych výrobkov, bravčového mäsa, ovocia a zeleniny. Tu je stručné zhrnutie návrhov predložených na dnešnom zasadnutí:

Uplatňovanie dobrovoľného riadenia dodávok (článok 222)

Komisia zavedie na určitý čas možnosť, ktorá organizáciám výrobcov, medziodvetvovým organizáciám a družstvám v odvetví mlieka a mliekarenských výrobkov umožní uzatvárať dobrovoľné dohody o ich výrobe a dodávkach. Ide o takzvaný článok 222 spoločnej organizácie trhu s poľnohospodárskymi výrobkami (SOT), ktorý je špecifický pre odvetvie poľnohospodárstva a môže sa uplatňovať v prípade výskytu výraznej nerovnováhy na trhu. Komisia dospela k záveru, že prísne predpoklady na jeho uplatňovanie v mliekarenskom odvetví sú v súčasnej situácii splnené. Ide o mimoriadne opatrenie, ktorým sa zároveň musí chrániť vnútorný trh EÚ, a ktoré zákonodarcovia zahrnuli do SPP v roku 2013, no doposiaľ nebolo použité.

Dočasné zvýšenie štátnej pomoci

Komisia v plnej miere zváži možnosť dočasného schválenia štátnej pomoci, ktorá by členským štátom umožnila poskytnúť podporu vo výške maximálne 15 000 EUR na poľnohospodára ročne bez uplatnenia vnútroštátnych stropov. Tento krok sa dá uskutočniť hneď a oveľa rýchlejšie ako zvýšenie stropov de minimis (minimálnej pomoci).

Zdvojnásobenie stropov verejnej intervencie v prípade sušeného odstredeného mlieka a masla

Komisia zvýši stropy pre množstvá sušeného odstredeného mlieka ponúkaného do intervencie zo 109 000 na 218 000 ton a v prípade masla zo 60 000 na 100 000 ton. Týmto spôsobom sme sa jasne zaviazali podporovať pevnú intervenčnú cenu.

Posilnenie výrobcov v dodávateľskom reťazci

Úloha a postavenie výrobcov v potravinovom dodávateľskom reťazci je naďalej zdrojom veľkých obáv. Pracovná skupina pre poľnohospodárske trhy – zriadená ako súčasť podporného balíčka v objeme 500 miliónov EUR v septembri 2015 – predloží na jeseň svoje závery a legislatívne návrhy na zlepšenie rovnováhy v reťazci. Dnes sa rozhodlo, že dôjde k stretnutiu vysokých štátnych predstaviteľov s členmi pracovnej skupiny pre poľnohospodárske trhy v snahe analyzovať situáciu v odvetví mlieka a mliečnych výrobkov.

Podpora odvetvia bravčového mäsa

V reakcii na návrhy novej schémy pomoci na súkromné skladovanie bravčového mäsa chce komisár Hogan zvážiť zavedenie novej schémy. Podrobnosti o schéme, vrátane načasovania jej zavedenia, je ešte potrebné potvrdiť.

Zriadenie strediska pre monitorovanie trhu s mäsom

Všetky členské štáty uznali a ocenili prácu Komisie v oblasti monitorovania trhu, ako aj sprístupnenie dôležitých informácií o vývojových trendoch. Podľa vzoru strediska pre monitorovanie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami zriadeného v roku 2014 dôjde k zriadeniu strediska pre monitorovanie trhu s hovädzím a bravčovým mäsom.

Medzinárodný obchod

Pokiaľ ide o rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) a Spoločnom juhoamerickom trhu (Mercosur), Komisia si veľmi dobre uvedomuje citlivosť poľnohospodárskych tém. Komisár Hogan je spoločne s kolégiom komisárov rozhodnutý presadzovať záujmy EÚ, otvárať nové trhy výrobkom z EÚ a pritom rokovať o odlišnom prístupe k citlivým výrobkom. Napriek tomu, že nové trhy sú pre európske poľnohospodárstvo kľúčové, rovnako dôležitý je aj odlišný prístup k citlivým výrobkom.

Propagácia

Propagačné kampane sú nevyhnutným nástrojom hľadania nových trhov a v roku 2016 je k dispozícii vyše 110 miliónov EUR zvlášť na podporu propagácie poľnohospodárskych výrobkov EÚ v rámci Únie a v tretích krajinách. Z toho bolo v rámci záväzku zo septembra minulého roku viac ako 30 miliónov EUR vyčlenených osobitne pre odvetvia bravčového mäsa, mlieka a mliečnych výrobkov. V snahe zohľadniť narušenia trhu v týchto odvetviach bola dnes táto suma zvýšená o ďalších 30 miliónov EUR.

Zákaz dovozu do Ruska/Sanitárne a fytosanitárne embargo

Komisia sa vytrvalo snaží o zrušenie fytosanitárneho embarga zo strany Ruska. Napriek nášmu úsiliu zaručiť rýchle obnovenie obchodu medzi EÚ a Ruskom sa doteraz veľa nezmenilo. Podarilo sa však dosiahnuť významný pokrok pri rušení neoprávnených či neprimeraných fytosanitárnych opatrení zavedených tretími krajinami, čo podstatne zvýši objem obchodovania. V tejto súvislosti sa dosiahol pokrok aj na trhoch v USA, Japonsku, Brazílii a na Ukrajine.

Finančné nástroje/Európska investičná banka/Európsky fond pre strategické investície

Komisia si určí priority vo vzťahu s EIB, aby vyvinula vhodné finančné nástroje na pomoc poľnohospodárom a spracovateľom, ktorí tak budú môcť investovať do svojich podnikov a zvýšiť svoju konkurencieschopnosť, prípadne investovať do nevyhnutných štrukturálnych zmien.

Preto sa Komisia obracia aj na členské štáty s výzvou, aby naplno využili možnosti ponúkané Európskym fondom pre strategické investície na investovanie do odvetvia poľnohospodárstva a aby preskúmali možnosti zriadenia špecializovaných platforiem na financovanie zo zdrojov EFSI.

Vývozný úver

Komisia skúma uskutočniteľnosť schémy vývozných úverov ako možného doplnku ku schémam, ktoré členské štáty uplatňujú na vnútroštátnej úrovni. Na tento účel Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo zintenzívnilo svoje kontakty s EIB a príslušnými agentúrami v členských štátoch.

Odvetvie ovocia a zeleniny

Komisia uvažuje o predĺžení mimoriadnych opatrení v odvetví ovocia a zeleniny zavedených v dôsledku zákazu dovozu do Ruska, ktorý sa skončí 30. júna.

Rozvoj vidieka

Komisia bude spolupracovať s členskými štátmi s cieľom zistiť, kde a ako bude možné upraviť programy rozvoja vidieka tak, aby lepšie reagovali na súčasnú krízu.

 

Úplné znenie prejavu komisára Hogana v Rade

Viac informácií o podpornom balíku v objeme 500 miliónov EUR zo septembra 2015

IP/16/806

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar