Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos Komisija pradeda taikyti išskirtines priemones nuo krizės kenčiantiems ūkininkams toliau remti

Briuselis, 2016 m. kovo 14 d.

„Tai – priemonių paketas, galintis turėti materialų ir teigiamą poveikį Europos žemės ūkio rinkoms, ir dabar reikėtų sudaryti sąlygas, kad jis duotų puikių rezultatų.“

Europos Komisija šiandien paskelbė apie papildomą išskirtinių priemonių paketą, į kurį įtrauktos visos turimos bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) priemonės ES ūkininkams remti ir ES vidaus rinkai apsaugoti.

Pripažindama, kad dabartinė žemės ūkio krizė yra gili ir ilga, ir tai, kad valstybės narės, siekdamos paremti ūkininkus, įdėjo nemažai pastangų, Komisija imasi papildomų veiksmų – šio priemonių paketo.

Priemonėmis, kurias Europos Sąjungos žemės ūkio ministrams pristatė Komisijos narys P. Hoganas, papildomas praėjusį rugsėjį pradėtas taikyti 500 mln. EUR vertės paramos priemonių paketas – tai rodo Komisijos pasiryžimą visapusiškai atlikti savo pareigą padėti Europos ūkininkams.

„Norėdamas padėti ES ūkininkams, esu pasirengęs taikyti visas priemones, kuriomis teisės aktų leidėjai suteikė galimybę naudotis vidutiniu ir ilgalaikiu laikotarpiu. Turime tinkamomis priemonėmis ir veiksmais padėti ūkininkams atlaikyti nepastovumą, o pagalbą suteikti nedelsiant. Šiandienos priemonių paketas yra visapusiškas – atsižvelgta į visus pasiūlymus, kiek tai įmanoma laikantis mums visiems privalomų teisinių ir biudžeto apribojimų. Esu įsitikinęs, kad šis priemonių paketas, taikomas kartu su rugsėjo mėnesio solidarumo paketu, gali padaryti materialų ir teigiamą poveikį Europos žemės ūkio rinkoms, ir dabar reikėtų sudaryti sąlygas, kad jis duotų puikių rezultatų.“ – sakė Komisijos narys P. Hoganas šiandien į Tarybos posėdį susirinkusiems žemės ūkio ministrams.

Keleto krizių ir biudžeto apribojimų laikotarpiu Komisija per dvejus metus skyrė daugiau kaip 1 mlrd. eurų, įskaitant 2015 m. rugsėjo mėn. paskelbtą 500 mln. EUR vertės paramos priemonių paketą. Mes palaikome ūkininkus ir teikiame jiems visokeriopą pagalbą ir paramą kasdien įgyvendindami BŽŪP ir taikydami išskirtines priemones, kad būtų apsaugotas mūsų žemės ūkio modelis.

Šiandien pradedamos taikyti priemonės gali būti lengvai keičiamos: valstybės narės gali jas taikyti pagal turimus pajėgumus, atsižvelgdamos į konkrečią padėtį šalyje. Šis paramos priemonių paketas yra iš esmės skirtas pieno, kiaulienos ir vaisių bei daržovių sektoriams. Toliau pateikiama šiandienos susirinkime pateiktų pasiūlymų apžvalga.

Savanoriškas tiekimo valdymo taikymas (222 straipsnis)

Komisija ribotą laiką leis pieno sektoriaus gamintojų organizacijoms, tarpšakinėms organizacijoms ir kooperatyvams sudaryti savanoriškus gamybos ir tiekimo susitarimus. Tokia galimybė suteikiama vadinamuoju Bendro rinkos organizavimo (BRO) reglamento 222 straipsniu, kuris yra skirtas konkrečiai žemės ūkio sektoriui ir gali būti taikomas smarkiai sutrikus rinkai. Komisija padarė išvadą, kad dabartinės aplinkybės atitinka griežtas šio straipsnio taikymo sąlygas pieno sektoriuje. Tai yra išskirtinė anksčiau netaikyta teisės aktų kūrėjų į 2013 m. BŽŪP reformą įtraukta priemonė, kuri taip pat turi apsaugoti ES vidaus rinką.

Laikinas valstybės pagalbos padidinimas

Komisija visapusiškai įvertins, ar būtų galima laikinai teikti valstybės pagalbą, kad valstybės narės galėtų suteikti ne didesnę kaip 15 000 EUR pagalbą vienam ūkininkui per metus, ir netaikyti jokios nacionalinės viršutinės ribos. Tai gali būti daroma iškart ir daug greičiau nei didinant de minimis viršutines ribas.

Nugriebto pieno miltelių ir sviesto intervencinio pirkimo viršutinių ribų taikymas

Komisija padidins nugriebto pieno miltelių ir sviesto kiekio, kuriam bus galima taikyti intervencinį pirkimą, ribas nuo 109 000 tonų ir 60 000 tonų iki atitinkamai 218 000 tonų ir 100 000 tonų. Tokiu būdu mes tvirtai įsipareigojame išlaikyti nustatytą intervencinę kainą.

Gamintojų pozicijų tiekimo grandinėje stiprinimas

Maisto tiekimo grandinės gamintojų vaidmuo ir padėtis toliau kelia didelį susirūpinimą. Žemės ūkio rinkų darbo grupė, sudaryta diegiant 2015 m. rugsėjo mėn. priimtą 500 mln. EUR paramos priemonių paketą, rudenį pateiks išvadas ir teisės aktų rekomendacijas dėl to, kaip pagerinti pusiausvyrą grandinėje. Šiandien buvo nuspręsta, kad aukšto lygio nacionaliniai atstovai susitiks su žemės ūkio rinkų darbo grupe ir aptars padėtį pieno sektoriuje.

Parama kiaulienos sektoriui

Atsižvelgdamas į pasiūlymus Komisijos narys P. Hoganas apsvarstys, ar reikėtų naujos kiaulienos sandėliavimo privačiuose sandėliuose paramos sistemos. Sistemos duomenys, įskaitant jos įvedimo laiką, bus patvirtinti vėliau.

Mėsos rinkos stebėjimo centro steigimas

Visos valstybės narės pripažino ir teigiamai įvertino Komisijos darbą stebint rinką ir teikiant vertingą informaciją apie tendencijas. Remiantis 2014 m. įsteigto Europos pieno rinkos stebėjimo centro pavyzdžiu, bus įsteigtas Mėsos rinkos stebėjimo centras, kurio veiklos sritis – jautienos ir kiaulienos rinka.

Tarptautinė prekyba

Komisija gerai supranta, kokie yra svarbūs žemės ūkio klausimai vykdant Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susitarimo ir MERCOSUR derybas. Komisijos narys P. Hoganas kartu su Komisijos narių kolegija yra pasiryžęs populiarinti ES interesus, atverti naujų rinkų ES produktams ir drauge derėtis dėl diferencijuoto režimo taikymo importui jautriems produktams. Nors naujos rinkos Europos žemės ūkiui labai svarbios, bet ne mažiau svarbu diferencijuoti importui jautrius produktus.

Populiarinimas

Populiarinimo kampanijos yra pagrindinė naujų rinkų paieškos priemonė – vien 2016 m. populiarinimo veiksmams remti ES ir trečiosiose šalyse skirta daugiau kaip 110 mln. EUR. Daugiau nei 30 mln. EUR skirta specialiai kiaulienos ir pieno sektoriams – dėl to įsipareigota praėjusių metų rugsėjo mėn. Atsižvelgiant į tų sektorių rinkos sutrikimus, šiandien ši suma padidinama dar 30 mln. EUR.

Rusijos sanitarinėmis ir fitosanitarinėmis priemonėmis grindžiamas draudimas

Komisija, kaip organizacija, nepailsdama stengiasi, kad būtų panaikintas Rusijos sanitarinėmis ir fitosanitarijos priemonėmis grindžiamas draudimas. Nepaisant mūsų pastangų užtikrinti greitą ES ir Rusijos prekybos atkūrimą, pasikeitė nedaug kas. Tačiau padaryta didelė pažanga naikinant nepagrįstas arba neproporcingas trečiųjų šalių fitosanitarijos priemones – tai turėtų padėti iš esmės padidinti prekybos srautus. Kalbame apie pažangą JAV, Japonijos, Brazilijos ir Ukrainos rinkose.

Finansinės priemonės / Europos investicijų bankas / Europos strateginių investicijų fondas

Komisija teiks pirmenybę bendradarbiavimui su EIB, siekdama sukurti tinkamų finansinės pagalbos priemonių ūkininkams ir perdirbėjams, kad jie galėtų investuoti į savo įmones ir pagerinti jų konkurencingumą arba panaudoti investicijas būtiniems struktūriniams pakeitimams.

Valstybės narės taip pat raginamos visapusiškai pasinaudoti Europos strateginių investicijų fondo teikiamomis investicijų į žemės ūkio sektorių galimybėmis ir įvertinti specialių ESIF finansavimo platformų steigimo galimybes.

Eksporto kreditas

Komisija nagrinėja galimybes įdiegti eksporto kreditų sistemą – tokia sistema galėtų papildyti valstybių narių nacionaliniu lygiu įgyvendinamas programas. Tuo tikslu Žemės ūkio generalinis direktoratas stiprina ryšius su EIB ir atitinkamomis valstybių narių agentūromis.

Vaisių ir daržovių sektorius

Komisija svarsto galimybę pratęsti išimtinių priemonių taikymą vaisių ir daržovių sektoriui – tokios priemonės yra reikalingos dėl Rusijos iki birželio 30 d. taikomo draudimo.

Kaimo plėtra

Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, ieško būdų, kaip patikslinti kaimo plėtros programas, kad jas būtų lengviau pritaikyti prie dabartinės krizės.

Visą Komisijos nario P. Hogano Taryboje pasakytą kalbą rasite

Daugiau informacijos apie 500 mln. EUR paramos priemonių paketą, taikomą nuo 2015 m. rugsėjo mėn., rasite

IP/16/806

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar