Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Komisjon rakendab erandlikke meetmeid, et veelgi toetada kriisi tõttu kannatavaid Euroopa põllumajandustootjaid

Brüssel, 14. märts 2016

„Tegemist on meetmepaketiga, millel võib olla tegelik positiivne mõju Euroopa põllumajandusturgudele. Nüüd tuleks võimaldada see ellu viia.”

Täna teeb Euroopa Komisjon teatavaks erandlike meetmete lisapaketi, millega nähakse ette kasutada ELi põllumajandustootjate toetuseks kõiki ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) raames kättesaadavaid vahendeid ja samal ajal kaitsta ELi siseturgu.

Komisjon möönab praeguse põllumajanduskriisi sügavust ja kestust ning tunnustab liikmesriikide jõupingutusi põllumajandustootjate toetamisel – seepärast ongi välja töötatud uus sihtotstarbeline meetmepakett.

Volinik Phil Hogan tutvustas Euroopa Liidu põllumajandusministritele arvukaid meetmeid, millega täiendatakse eelmise aasta septembris vastu võetud 500 miljoni euro suurust toetuspaketti. See annab tunnistust komisjoni otsusekindlusest Euroopa põllumajandustootjate abistamisel.

„ELi põllumajandustootjate huvides olen valmis võtma kasutusele kõik seadusandjate poolt tagatud vahendid – seda nii lühi- kui ka pikaajaliste meetmetena. Selleks et tagada põllumajandustootjate vastupanuvõime muutlikes oludes ja neid kiirelt abistada, tuleb kasutada sobivaid vahendeid ja meetmeid. Nüüdne meetmepakett on põhjalik ja sinna on kaasatud võimalikult palju ettepanekuid, arvestades samas meie kõigi suhtes kehtivaid õiguslikke ja eelarvepiiranguid. Minu meelest on tegemist paketiga, mis koos septembrikuise solidaarsuspaketi täieliku rakendamisega võib tuntavalt ja positiivselt mõjutada Euroopa põllumajandusturgusid, mistõttu tuleks selle elluviimist igati toetada,” märkis volinik Phil Hogan tänasel põllumajandusministrite nõukogu kohtumisel.

Arvukate kriiside ja eelarvepiirangute olukorras on komisjon kahe aasta jooksul eraldanud toetuseks üle ühe miljardi euro, sh 500 miljonit eurot septembris 2015 vastu võetud toetuspaketile. Me mõistame põllumajandustootjaid. ÜPP igapäevase rakendamise kaudu ja erandlike meetmete abil tagame igakülgse toetuse ja abi oma põllumajandusmudeli säilimiseks.

Täna käivitatud meetmeid on võimalik hõlpsasti kohandada, nii et liikmesriigid saaksid neid rakendada vastavalt oma konkreetsele olukorrale ja suutlikkusele. Nüüdse toetuspaketi keskmes on piima-, sealiha- ning puu- ja köögiviljasektor. Järgnevalt on esitatud kokkuvõte tänasel kohtumisel tehtud ettepanekutest.

Pakkumise vabatahtliku kontrolli kohaldamine (artikkel 222)

Komisjon annab piimasektori tootjaorganisatsioonidele, tootmisharudevahelistele organisatsioonidele ja ühistutele teatavaks piiratud ajavahemikuks võimaluse sõlmida vabatahtlikke tootmis- ja tarnekokkuleppeid. See tuleneb ühise turukorralduse määruse artiklist 222, mida kohaldatakse konkreetselt põllumajandusvaldkonnas turu ränga tasakaalustamatuse korral. Komisjon on jõudnud järeldusele, et piimasektori praegust olukorda arvestades on selle artikli kohaldamise ranged tingimused täidetud. Tegemist on erandliku meetmega, mille eesmärk on kaitsta ELi siseturgu. Seadusandjad lisasid selle ÜPP reformimise käigus 2013. aastal, ent varem ei ole seda kordagi kasutatud.

Riigiabi üldsumma ajutine suurendamine

Komisjon kaalub igakülgselt võimalust kiita ajutiselt heaks riigiabi, mis võimaldab liikmesriigil anda aastas maksimaalselt 15 000 eurot abi põllumajandustootja kohta ilma riikliku ülemmäärata. Seda oleks võimalik maksta kohe ja kiiremini kui miinimummäärade suurendamise korral.

Sekkumise ülemmäärade kahekordistamine lõssipulbri ja või puhul

Komisjon suurendab sekkumislattu ladustatava lõssipulbri koguse ülemmäära 109 000 tonnilt 218 000 tonnile ja vastava võikoguse ülemmäära 60 000 tonnilt 100 000 tonnile. Nii võtame selge kohustuse toetada kindlaksmääratud sekkumishinda.

Tootja osatähtsuse tugevdamine tarneahelas

Jätkuvalt on tähelepanu all tootjate roll ja osatähtsus tarneahelas. 2015. aasta septembrist pärineva 500 miljoni euro suuruse toetuspaketi osana loodi põllumajandusturgude alane töörühm, mis sügisel esitab oma järeldused ja seadusandlikud soovitused tarneahela paremaks tasakaalustamiseks. Täna otsustati, et liikmesriikide kõrgetasemelised esindajad kohtuvad põllumajandusturgude töörühmaga, et eelkõige arutada just piimasektori olukorda.

Sealihasektori toetamine

Vastuseks ettepanekutele sealiha eraladustamise toetuste uue kava kohta kaalub volinik Phil Hogan sellise kava kehtestamist. Kindlaks tuleb määrata kava üksikasjad, sh selle kasutuselevõtu ajakava.

Lihaturu vaatluskeskuse loomine

Kõik liikmesriigid andsid tunnustava hinnangu komisjoni tööle turu järelevalve ja sealseid suundumusi käsitleva väärtusliku teabe jagamise alal. Analoogselt piimaturu vaatluskeskusega, mis loodi 2014. aastal, luuakse ka lihaturu vaatluskeskus, mis tegeleb veise- ja sealihasektori küsimustega.

Rahvusvaheline kaubandus

Seoses Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse ning Mercosuri üle peetavate läbirääkimistega võib tõdeda, et komisjon on täiesti teadlik tundlike põllumajandusküsimuste olemasolust. Volinik Phil Hogan ja volinike kolleegium on otsustanud edendada ELi huve ja avada uusi turge ELi toodetele ning samal ajal pidada läbirääkimisi tundlike toodete erikohtlemise üle. Tundlike toodete erikohtlemine on Euroopa põllumajanduse jaoks sama oluline nagu uued turud.

Müügiedendus

Uute turgude leidmisel on üheks oluliseks teguriks toodete müügiedenduse kampaaniad. 2016. aastal on üksnes ELi põllumajandustoodangu reklaamimiseks ELis ja kolmandates riikides eraldatud üle 110 miljoni euro. Eelmise aasta septembris võeti kohustus suunata üle 30 miljoni euro konkreetselt sealiha- ja piimasektorisse. Nüüd lisatakse sellele veel 30 miljonit eurot sealsete turuhäiretega tegelemiseks.

Venemaa / sanitaar- ja fütosanitaarkeelud

Komisjon teeb väsimatult tööd selle nimel, et kõrvaldada Venemaa kehtestatud fütosanitaarkeelud. Hoolimata meie jõupingutustest taastada kaubavahetus ELi ja Venemaa vahel, on sel alal väga vähe saavutatud. Ent olulisi edusamme on tehtud kolmandate riikide kehtestatud põhjendamatute või ebaproportsionaalsete fütosanitaarmeetmete kõrvaldamisel, tänu millele on võimalik märgatavalt suurendada kaubavahetust. Näitena võib tuua USA, Jaapani, Brasiilia ja Ukraina turul saavutatu.

Finantsinstrumendid / Euroopa Investeerimispank / Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond

Komisjon peab tähtsaks suhteid Euroopa Investeerimispangaga. Eesmärk on töötada välja asjakohased finantsinstrumendid, mille abil saaksid põllumajandustootjad ja -töötlejad investeerida ettevõttesse selle konkurentsivõime suurendamiseks või ettevõtte struktuuri kohandamiseks.

Samuti innustatakse liikmesriike kasutama täielikult ära võimalusi, mis Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond pakub põllumajandussektorisse investeerimisel, ja otsima võimalusi spetsiaalsete Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondist rahastamise alaste platvormide loomiseks.

Ekspordikrediit

Komisjon uurib, kuivõrd otstarbekas on ekspordikrediidi kava, mis võiks täiendada liikmesriikides rakendatavaid kavasid. Seoses sellega tihendab põllumajanduse peadirektoraat suhteid Euroopa Investeerimispanga ja liikmesriikide sellekohaste asutustega.

Puu- ja köögiviljasektor

Komisjon kaalub puu- ja köögiviljasektoris kohaldatavate erandlike meetmete pikendamist. Need meetmed tulenevad Venemaa kehtestatud keelust ja nende kehtivusaeg lõpeb 30. juunil.

Maaelu areng

Komisjon teeb koostööd liikmesriikidega, et teha kindlaks, kus ja kuidas saaks maaelu arengu programme kohandada nii, et nende abil oleks võimalik paremini reageerida praeguses kriisiolukorras.

Volinik Phil Hogani tänase nõukogus peetud kõne täisversioon

Lisateave septembris 2015 vastu võetud 500 miljoni euro suuruse toetuspaketi kohta

IP/16/806

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar