Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Stålindustrin: Kommissionen arbetar för hållbar sysselsättning och tillväxt i EU

Bryssel den 16 mars 2016

Kommissionen föreslår politiska åtgärder för att stödja EU:s stålsektor och undanröja allvarliga utmaningar orsakade till stor del av en global överkapacitet.

EU-kommissionen lägger i dag fram ett meddelande om hur den europeiska stålsektorn kan övervinna utmaningar på både kort och lång sikt med stöd av EU-länderna och EU-institutionerna.

Det krävs gemensamma ansträngningar för att lösa de allvarliga problem som följt på den globala överkapaciteten, en kraftigt ökad export och en aldrig tidigare skådad våg av otillbörliga affärsmetoder. Höga energikostnader och förändrade marknadsvillkor kräver en hög anpassnings- och innovationsförmåga från energiintensiva industrier för långsiktig konkurrenskraft och hållbarhet.

– Vi måste göra mer för att hjälpa stålindustrin och andra energiintensiva industrier att anpassa och förnya sig samt att konkurrera på grundval av kvalitet, banbrytande teknik, effektiv produktion och högkvalificerad arbetskraft, säger tillväxtkommissionär Jyrki Katainen.Vi har just nu ett rekordstort antal gällande antidumpningsåtgärder för stålprodukter, och kommissionen är fast besluten att återupprätta lika villkor på världsmarknaden. Vi kommer att arbeta vidare för att göra våra förfaranden ännu effektivare, men EU-länderna måste också agera tillsammans och snabbt anta vårt lagstiftningsförslag om att modernisera EU:s handelspolitiska skyddsåtgärder och göra verklighet av rättvisare handel.

Kommissionen genomför redan kraftfulla åtgärder för att stödja stålindustrin i arbetet mot de kortsiktiga utmaningarna. Genom meddelandet ”Stål: Bevara hållbar sysselsättning och tillväxt i EU” presenterar kommissionen nya kortfristiga åtgärder som ska stärka EU:s försvar mot illojal handelspraxis, samt mer långsiktiga åtgärder för att garantera konkurrenskraften och hållbarheten inom stålindustrin och andra energiintensiva industrier.

  • Försvar mot illojal handelspraxis: Kommissionen har redan infört ett rekordstort antal åtgärder för att kompensera den skada som dumpningen vållar, med 37 antidumpningsåtgärder och utjämningsåtgärder för stålprodukter (varav 16 gäller för import av stålprodukter från Kina). Den kommer att påskynda antagandet av antidumpningsåtgärder och är redo att lägga fram ytterligare förslag för att snabba på förfarandet och göra det nuvarande systemet effektivare. Det är dags att gå från ord till handling: EU-parlamentet och rådet bör snabbt anta kommissionens förslag från 2013 om modernisering av de handelspolitiska skyddsåtgärderna, för att göra förfarandena smidigare, effektivare och snabbare. Särskilt avskaffandet av regeln om lägre tull i vissa situationer skulle göra det möjligt att införa högre antidumpningstullar. Kommissionen kommer även att föreslå ett system för förhandsövervakning av stålprodukter. I EU:s nuvarande skyddsåtgärder ingår åtgärder för förhandsövervakning att ta i bruk när importtendenser hotar att skada unionens producenter.
  • Motverka orsakerna till överkapaciteten på världsmarknaden: Utöver de åtgärder som syftar till att bekämpa den globala överkapaciteten arbetar kommissionen för att angripa de bakomliggande orsakerna på bilateral och multilateral nivå. Detta involverar EU:s viktigaste partner (Kina, Japan, Indien, Ryssland, Turkiet och USA) och även relevanta internationella forum såsom OECD och WTO. Så sent som i förra veckan hölls bilaterala möten med Kina och Japan. Kommissionen kommer att utöka det internationella arbetet ytterligare, i synnerhet inom G20.
  • Investera i framtida lösningar och ny teknik för en mer konkurrenskraftig industri: Energiintensiva industriers långsiktiga konkurrenskraft kommer att avgöras av deras förmåga att utveckla banbrytande teknik på områden som energieffektivitet eller avskiljning och användning av koldioxid. Det kräver större privata och offentliga investeringar i innovation, forskning och ny teknik. På EU-nivå finns det olika typer av fonder som kan stödja stålindustrin på dess väg mot modernisering, t.ex. Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) på 315 miljarder euro, som redan har använts för modernisering av ett stålverk. Där ingår även de europeiska struktur- och investeringsfonderna och EU:s forskningsprogram Horisont 2020. Dagens meddelande innehåller tydlig information om alla de olika alternativ som finns och som industrin bör dra så stor nytta av som möjligt.
  • Modernisera stålindustrin genom att investera i människor: Om vi vill fortsätta att ha en modern och konkurrenskraftig stålindustri krävs det kvalificerad och välutbildad arbetskraft. Med den kommande kompetensagendan vill kommissionen, i nära samarbete med EU-länderna och arbetsmarknadens parter, sträva efter att skapa enighet kring att investera i människor och deras färdigheter. Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och Europeiska socialfonden kan ge stöd till arbetstagare och deras samhällen genom att mildra negativa sociala konsekvenser vid företagsutflyttningar.
  • Få stålindustrin att blomstra med riktade strategier inom t.ex. konkurrens, energi, handel med utsläppsrätter och kretsloppsekonomin: De reviderade reglerna för statligt stöd ger stora möjligheter till EU-länderna att stödja gränsöverskridande program för teknik, forskning och innovation samt förnybar energi. Kommissionen föreslår en översyn av EU:s system för handel med utsläppsrätter. Förslaget gås just nu igenom av EU-parlamentet och rådet, och borde hjälpa stålsektorn att få det stöd den behöver i samband med tilldelningen av rätterna. Även kommissionens politik inom klimatförändringar och kretsloppsekonomi är relevant i det här sammanhanget.

Bakgrund

Den europeiska stålindustrin är världsledande inom vissa typer av stålprodukter. Den står för 1,3 % av EU:s BNP och runt 328 000 jobb (2015). Stålindustrin är också en stor källa till indirekta jobb, eftersom den spelar en viktig roll för många andra sektorer (t.ex. bilindustrin). Trots potentialen hos EU:s stålsektor och rejäla ansträngningar att förnya och modernisera den, har sektorn fått ett svårare konkurrensläge på den globala stålmarknaden under de senaste åren. Överproduktionen av stål i Kina och andra länder utanför EU har ökat exporten, pressat priserna och lett till en aldrig tidigare skådad våg av otillbörliga affärsmetoder. Det har snedvridit de lika villkoren på global nivå.

Stålindustrin står i dag inför allvarliga utmaningar, men utmaningarna kan övervinnas om alla samarbetar i konstruktiv anda. Kommissionen kommer att följa läget noga i stålindustrin och står beredd att föreslå ytterligare åtgärder om det skulle behövas. Det finns ingen tid att förlora om vi vill bevara hållbar sysselsättning och tillväxt i EU.

Meddelande ”Stål: Bevara hållbar sysselsättning och tillväxt i EU”

MEMO/13/ Vanliga frågor

Investeringsplanen för Europa och Europeiska fonden för strategiska investeringar

EU:s struktur- och investeringsfonder

Horisont 2020

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Energiunionen

Kretsloppsekonomin

IP/16/804

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar