Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Jeklarska industrija: ukrepi Komisije za ohranitev trajnostnih delovnih mest in rasti v Evropi

Bruselj, 16. marca 2016

Evropska komisija predlaga ukrepe za podporo evropskemu jeklarskemu sektorju pri premagovanju resnih izzivov, ki so zlasti posledica presežne zmogljivosti na svetovni ravni.

Evropska komisija je danes predstavila sporočilo o tem, kako lahko evropski jeklarski sektor premaga svoje kratkoročne in dolgoročne izzive ob podpori držav članic in institucij EU.

Potrebno je skupno prizadevanje za premagovanje resnih izzivov, ki jih povzročajo svetovna presežna zmogljivost, izrazito povečanje izvoza in doslej največji val nepoštenih trgovinskih praks. Visoki stroški energije in spreminjajoči se tržni pogoji od energetsko intenzivnih industrijskih panog zahtevajo prilagajanje in uvajanje inovacij, da se zagotovi njihova dolgoročna konkurenčnost in trajnost.

Podpredsednik Evropske komisije Jyrki Katainen, ki je pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, je povedal: „Storiti moramo več, da bi pomagali jeklarski industriji in drugim energetsko intenzivnim industrijskim panogam pri prilagajanju, uvajanju inovacij in konkuriranju na podlagi kakovosti, sodobne tehnologije, učinkovite proizvodnje in visoko usposobljene delovne sile. Sprejeli smo rekordno število protidampinških ukrepov za jeklene izdelke in Komisija je odločena, da ponovno vzpostavi enake konkurenčne pogoje na svetovni ravni. Sprejeli bomo ukrepe za nadaljnjo racionalizacijo postopkov, vendar morajo tudi države članice sodelovati in hitro sprejeti naš zakonodajni predlog za posodobitev instrumentov trgovinske zaščite EU ter uresničiti pravičnejšo trgovino.“

Komisija jeklarsko industrijo že odločno podpira pri premagovanju kratkoročnih izzivov. S Sporočilom „Jeklarska industrija: ohranjanje trajnostnih delovnih mest in rasti v Evropi“ Komisija napoveduje nove kratkoročne ukrepe, ki bodo okrepili zaščito EU pred nepoštenimi trgovinskimi praksami, ter dolgoročnejše ukrepe za zagotovitev dolgoročne konkurenčnosti in vzdržnosti energetsko intenzivnih industrijskih panog, kot je jeklarstvo:

  • Zaščita pred nepoštenimi trgovinskimi praksami: da bi preprečila škodljive učinke dampinga, je Komisija že sprejela rekordno število ukrepov trgovinske zaščite, pri čemer se 37 protidampinških in protisubvencijskih ukrepov nanaša na jeklene izdelke (od tega jih je 16 povezanih z uvozom jekla s Kitajske). Komisija bo še dodatno pospešila sprejemanje protidampinških ukrepov in je pripravljena predstaviti dodatne predloge za pospešitev celotnega postopka in izboljšanje učinkovitosti zdajšnjega sistema. Skrajni čas je, da se besede podprejo z ukrepi: ključno je, da sozakonodajalca hitro sprejmeta predlog Komisije za posodobitev instrumentov trgovinske zaščite iz leta 2013, ki bi racionaliziral postopke in povečal njihovo hitrost ter učinkovitost. Zlasti odprava tako imenovanega pravila nižje dajatve bi v nekaterih okoliščinah omogočila uvedbo višjih protidampinških dajatev. Komisija bo predlagala tudi sistem predhodnega nadzora jeklenih izdelkov. Ukrepi predhodnega nadzora so del obstoječih zaščitnih instrumentov EU in bi jih lahko uvedli, kadar bi trendi uvoza lahko povzročili škodo proizvajalcem Unije.
  • Odpravljanje vzrokov za presežno zmogljivost na svetovni ravni: poleg ukrepov za odpravljanje presežne zmogljivosti na svetovni ravni Komisija rešuje vzroke problema na dvostranski in večstranski ravni. To počne skupaj z glavnimi partnerji EU (Kitajsko, Japonsko, Indijo, Rusijo, Turčijo in Združenimi državami) ter na ustreznih mednarodnih forumih, kot sta OECD in STO. Ravno prejšnji teden so potekala dvostranska srečanja s Kitajsko in Japonsko. Komisija bo še okrepila mednarodna prizadevanja, zlasti v okviru skupine G20.
  • Naložbe v prihodnje rešitve in tehnologije za konkurenčnejšo industrijo: dolgoročna konkurenčnost energetsko intenzivnih industrijskih panog je odvisna od njihove sposobnosti za razvoj prodornih tehnologij na področjih, kot je energijska učinkovitost ali zajemanje in uporaba ogljika. Za to je potrebnih več zasebnih in javnih naložb v inovacije, raziskave in nove tehnologije. Na ravni EU so na voljo različni skladi za podporo jeklarski industriji pri modernizaciji. Ti skladi vključujejo 315 milijard evrov iz Evropskega sklada za strateške naložbe (ki je že podprl posodobitev jeklarne), evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter programa EU za financiranje raziskav Obzorje 2020. Današnje sporočilo navaja različne možnosti financiranja, ki bi jih industrija morala izkoristiti.
  • Modernizacija jeklarske industrije z vlaganjem v ljudi: za ohranitev sodobne in konkurenčne jeklarske industrije je potrebna kvalificirana in dobro usposobljena delovna sila. S prihodnjo agendo o novih znanjih in spretnostih si bo Komisija v tesnem sodelovanju z državami članicami in socialnimi partnerji prizadevala za sprejetje skupne zavezo za vlaganje v ljudi in njihova znanja in spretnosti. Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji in Evropski socialni sklad sta na voljo za podporo delavcem in njihovim lokalnim skupnostim ter blažita negativne socialne posledice premestitev dejavnosti.
  • Usmerjeni ukrepi na področjih kot so konkurenca, energija, trgovanje z emisijami in krožno gospodarstvo bodo prispevali k razcvetu jeklarske industrije: naša revidirana pravila o državni pomoči državam članicam zagotavljajo številne možnosti za podpiranje čezmejnih tehnologij, raziskav in inovacij ter shem obnovljive energije. Predlagana revizija sistema za trgovanje z emisijami, ki je trenutno predmet razprave s sozakonodajalcema, bi bila koristna za jeklarski sektor in bi mu zagotovila primerno raven podpore v okviru sistema za dodeljevanje pravic do emisij. V zvezi s tem ima pomembno vlogo tudi politika Komisije na področju podnebnih sprememb in krožnega gospodarstva.

Ozadje

Evropska jeklarska industrija ima v nekaterih segmentih jeklenih izdelkov vodilno vlogo v svetu, predstavlja 1,3 % BDP EU in je leta 2015 zagotavljala približno 328 000 delovnih mest. Prav tako je pomemben vir posrednih zaposlitev, saj ima pomembno vlogo v mnogih drugih industrijskih sektorjih, na primer avtomobilski industriji. Kljub svojemu potencialu in obsežnim prizadevanjem za inovacije in modernizacijo pa se je njen konkurenčni položaj na svetovnem trgu jekla v zadnjih letih poslabšal. Zaradi presežne proizvodnje jekla v tretjih državah, kot je na primer Kitajska, se je povečal izvoz, cene so se znižale in sprožil se je doslej največji val nepoštenih trgovinskih praks, ki izkrivljajo konkurenčne pogoje na svetovni ravni.

Trenutni izzivi jeklarske industrije so resni, vendar jih je ob skupnem ukrepanju vseh akterjev v duhu lojalnega sodelovanja mogoče preseči. Komisija bo še naprej pozorno spremljala stanje in je po potrebi pripravljena predlagati dodatne ukrepe. Če želimo ohraniti trajnostna delovna mesta in rast v Evropi, je treba ukrepati takoj.

Sporočilo „Jeklarska industrija: ohranjanje trajnostnih delovnih mest in rasti v Evropi

MEMO – Pogosta vprašanja

Naložbeni načrt za Evropo / Evropski sklad za strateške naložbe

Evropski strukturni in investicijski skladi

Obzorje 2020

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji

Energetska unija

Sveženj o krožnem gospodarstvu

IP/16/804

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar