Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Staalindustrie: Commissie neemt maatregelen om duurzame banen en groei in Europa te behouden

Brussel, 16 maart 2016

De Commissie stelt beleidsmaatregelen voor ter ondersteuning van de Europese staalsector, die voornamelijk als gevolg van de wereldwijde overcapaciteit voor grote uitdagingen staat.

Vandaag heeft de Europese Commissie een mededeling gepresenteerd waarin wordt beschreven hoe de Europese staalsector, met de hulp van de lidstaten en de instellingen van de Europese Unie, de uitdagingen op korte en lange termijn kan overwinnen.

Deze aanzienlijke uitdagingen, die het gevolg zijn van een wereldwijde overcapaciteit, een uitzonderlijke toename van de uitvoer en een ongekende golf van oneerlijke handelspraktijken, kunnen alleen worden overwonnen met gezamenlijke inspanningen. Wegens de hoge energiekosten en de veranderende marktomstandigheden moeten energie-intensieve bedrijfstakken zich aanpassen en innoveren om hun concurrentievermogen en duurzaamheid op lange termijn veilig te stellen.

Vicevoorzitter Jyrki Katainen, verantwoordelijk voor de portefeuille Banen, groei, investeringen en concurrentievermogen: "Wij moeten meer inspanningen leveren om de staalsector en andere energie-intensieve industrieën te helpen zich aan te passen, te innoveren en te concurreren op basis van kwaliteit, geavanceerde technologie, efficiënte productiemethoden en hooggeschoolde arbeidskrachten. Momenteel gelden een recordaantal antidumpingmaatregelen ten aanzien van staalproducten en de Commissie is vastbesloten de wereldwijde gelijke mededingingsvoorwaarden te herstellen. Wij zullen stappen ondernemen om onze procedures verder te stroomlijnen, maar de lidstaten moeten ook gezamenlijk optreden en de eerlijkere handel werkelijkheid maken door ons wetgevingsvoorstel ter modernisering van de handelsbeschermingsinstrumenten van de Europese Unie zo snel mogelijk aan te nemen."

De Commissie treedt reeds vastberaden op om de staalindustrie te helpen de uitdagingen op korte termijn te overwinnen. Met de mededeling "Staal: behoud van duurzame banen en groei in Europa" kondigt de Commissie nieuwe kortetermijnmaatregelen aan die de bescherming van de Unie tegen oneerlijke handelspraktijken zullen versterken, evenals toekomstgerichte maatregelen om het concurrentievermogen en de duurzaamheid op lange termijn van energie-intensieve bedrijfstakken zoals de staalindustrie te garanderen.

  • Bescherming tegen oneerlijke handelspraktijken: De Commissie past reeds een recordaantal maatregelen toe om schade als gevolg van dumping te neutraliseren. Momenteel gelden 37 antidumping- en antisubsidiemaatregelen met betrekking tot staalproducten, waarvan er 16 van toepassing zijn op de invoer van staal uit China. De Commissie zal de vaststelling van antidumpingmaatregelen nog versnellen en staat klaar om aanvullende voorstellen te doen ter bespoediging van de gehele procedure en ter verbetering van de efficiëntie van het huidige systeem. Het is de hoogste tijd om de daad bij het woord te voegen: het is van essentieel belang dat de medewetgevers het voorstel van de Commissie uit 2013 om de handelsbeschermingsinstrumenten te moderniseren snel goedkeuren, zodat de procedures kunnen worden gestroomlijnd en hun snelheid en doeltreffendheid kunnen worden verbeterd. Met name het schrappen van de zogenoemde regel van het laagste recht in bepaalde omstandigheden zou het mogelijk maken hogere antidumpingrechten op te leggen. De Commissie zal bovendien een voorstel doen voor een systeem van voorafgaand toezicht op staalproducten. Maatregelen voor voorafgaand toezicht maken deel uit van het bestaande vrijwaringsinstrument van de Unie en kunnen worden ingevoerd wanneer ontwikkelingen op invoergebied schade dreigen toe te brengen aan producenten in de Unie.
  • De oorzaken van de wereldwijde overcapaciteit aanpakken: De Commissie is bezig om naast de wereldwijde overcapaciteit ook de onderliggende oorzaken van het probleem bilateraal en multilateraal aan te pakken. Zij doet dit zowel in samenwerking met de belangrijkste partners van de Unie (China, Japan, India, Rusland, Turkije en de Verenigde Staten van Amerika) als in het kader van relevante internationale fora, zoals de OESO en de WTO. Vorige week nog vonden bilaterale bijeenkomsten met China en Japan plaats. De Commissie zal deze internationale aanpak verder versterken, met name binnen de G20.
  • Investeren in de oplossingen en technologieën van de toekomst om het concurrentievermogen van de bedrijfstak te versterken: De concurrentiekracht op lange termijn van energie-intensieve bedrijfstakken hangt af van hun vermogen om op gebieden zoals energie-efficiëntie en afvang en benutting van koolstof baanbrekende technologieën te ontwikkelen. Daartoe zijn meer particuliere en publieke investeringen in innovatie, onderzoek en nieuwe technologieën nodig. Op EU-niveau zijn verschillende fondsen beschikbaar om de modernisering van de staalindustrie te ondersteunen. Het gaat onder andere om het Europees Fonds voor strategische investeringen (315 miljard EUR), dat reeds de modernisering van een staalfabriek heeft ondersteund, de Europese structuur- en investeringsfondsen, en Horizon 2020, het EU-programma voor onderzoeksfinanciering. De verschillende opties worden in de mededeling van vandaag uiteengezet. De bedrijfstak moet deze mogelijkheden ten volle benutten.
  • De staalindustrie moderniseren door in mensen te investeren: Geschoolde, goed opgeleide arbeidskrachten zijn essentieel voor een moderne staalindustrie met concurrentiekracht. Met de aangekondigde agenda voor nieuwe vaardigheden streeft de Commissie naar de totstandkoming van een gedeelde inzet om in nauwe samenwerking met de lidstaten en de sociale partners te investeren in mensen en hun vaardigheden. Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering en het Europees Sociaal Fonds zijn beschikbaar om arbeiders en hun lokale gemeenschappen te ondersteunen door de negatieve sociale gevolgen van een verplaatsing te lenigen.
  • Met gerichte beleidsmaatregelen op gebieden als concurrentie, energie, emissiehandel en de circulaire economie zal de staalindustrie succesvol kunnen zijn: Onze herziene staatssteunregels bieden de lidstaten volop mogelijkheden om grensoverschrijdende technologieën, onderzoek en innovatie, en initiatieven inzake hernieuwbare energie te steunen. De voorgestelde herziening van het emissiehandelssysteem, die momenteel door de medewetgevers wordt besproken, zou de staalindustrie ten goede moeten komen en ervoor moeten zorgen dat zij gepaste ondersteuning krijgt in het kader van de verdeling van emissierechten. Het beleid van de Commissie op het gebied van klimaatverandering en circulaire economie is in deze context ook van belang.

Achtergrond

De Europese staalsector, een wereldleider in bepaalde segmenten staalproducten, is goed voor 1,3 % van het bbp van de Unie en stelde in 2015 ongeveer 328 000 mensen tewerk. De staalindustrie biedt ook indirect veel werkgelegenheid, omdat zij een belangrijke rol vervult voor verschillende andere bedrijfstakken, zoals de automobielindustrie. Ondanks het potentieel van de Europese staalsector en de aanzienlijke inspanning om te innoveren en te moderniseren, is de concurrentiepositie van de sector op de wereldwijde staalmarkt de laatste jaren verzwakt. De overproductie van staal in derde landen, zoals China, heeft geleid tot meer uitvoer, lagere prijzen en een ongekende golf van oneerlijke handelspraktijken, waardoor het gelijke speelveld wereldwijd is verstoord.

De staalindustrie staat momenteel voor grote uitdagingen, maar die kunnen worden overwonnen als alle spelers de handen ineenslaan in een geest van loyale samenwerking. De Commissie blijft de situatie nauwlettend volgen en staat klaar om indien nodig bijkomende maatregelen voor te stellen. Wanneer het gaat om het behoud van duurzame banen en groei in Europa, is er geen tijd te verliezen.

Mededeling "Staal: behoud van duurzame banen en groei in Europa"

MEMO — Veelgestelde vragen

Investeringsplan voor Europa / Europees Fonds voor strategische investeringen

Europese structuur- en investeringsfondsen

Horizon 2020

Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering

Energie-unie

Pakket circulaire economie

IP/16/804

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar