Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Tērauda rūpniecība. Komisijas pasākumi pastāvīga darba un noturīgas izaugsmes saglabāšanai Eiropā

Briselē, 2016. gada 16. martā

Komisija liek priekšā politikas pasākumus Eiropas tērauda nozares atbalstīšanai, lai pārvarētu nopietnās problēmas, ko galvenokārt izraisa liekās ražošanas jaudas visā pasaulē.

Eiropas Komisija šodien ir izdevusi paziņojumu, kurā izklāstīts, kā Eiropas tērauda rūpniecība ar dalībvalstu un ES iestāžu palīdzību varētu pārvarēt īslaicīgās un ilglaicīgās problēmas.

Ir kopīgiem spēkiem jāiztur šie nopietnie pārbaudījumi, ko uzliek pasaules ražošanas jaudas pārpalikums, spējš eksporta pieaugums un agrāk nepieredzēts negodīgas tirdzniecības vilnis. Enerģijas augstās izmaksas un mainīgie tirgus apstākļi liek energoietilpīgajām nozarēm pielāgoties un inovēt, lai sev nodrošinātu ilglaicīgu konkurētspēju un noturību.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jirki Katainens, kas atbild par darba vietām, izaugsmi, investīcijām un konkurētspēju: "Mums jādara vairāk, lai palīdzētu tērauda rūpniecībai un citām energoietilpīgajām nozarēm pielāgoties, inovēt un konkurēt uz kvalitātes, pašas progresīvākās tehnoloģijas, efektīvas ražošanas un prasmīga darbaspēka pamata. Tērauda izstrādājumu nozarē mums pašlaik ir rekorddaudz aizsāktu pretdempinga pasākumu, un Komisija ir apņēmusies atjaunot vienlīdzīgus spēles noteikumus visai pasaulei. Mēs turpināsim racionalizēt procedūras, taču arī dalībvalstīm jārīkojas kopīgi un steigšus jāpieņem mūsu likumdošanas priekšlikums modernizēt ES tirdzniecības aizsardzības instrumentus un iedzīvināt godīgāku tirdzniecību."

Komisija jau apņēmīgi atbalsta tērauda rūpniecību tās īslaicīgo problēmu pārvarēšanā. Komisijas paziņojumā "Tērauda rūpniecība: ilgtspējīgas nodarbinātības un izaugsmes saglabāšana Eiropā" izziņoti īstermiņa pasākumi, kas stiprinās ES aizsardzību pret negodīgu tirdzniecību, kā arī ilgtermiņa darbības, kam jāgarantē ilglaicīga konkurētspēja un noturība tādās energoietilpīgās nozarēs kā tērauda rūpniecība.

  • Aizsardzība pret negodīgu tirdzniecības praksi Lai pretotos dempinga postošajai ietekmei, tērauda izstrādājumu segmentā Komisija jau ieviesusi neparasti daudz tirdzniecības aizsardzības pasākumu: 37 pretdempinga un pretsubsīdiju pasākumus (16 no tiem skar tērauda importu no Ķīnas). Komisija vēl vairāk paātrinās pretdempinga pasākumu noteikšanu un ir gatava iesniegt arī citus priekšlikumus, kas paātrinātu pašu pretdempinga procedūru un uzlabotu pašreizējās sistēmas efektivitāti. Ir īstais laiks savus izteikumus atbalstīt ar rīcību — abiem likumdevējiem ir svarīgi raiti pieņemt Komisijas 2013. gada priekšlikumu modernizēt tirdzniecības aizsardzības instrumentus, lai vienkāršotu, paātrinātu un efektivizētu procedūras. Piemēram, tā sauktā mazākā maksājuma noteikuma svītrošana noteiktos apstākļos ļautu uzlikt augstākus pretdempinga maksājumus. Komisija liks priekšā ieviest arī tērauda rūpniecības ražojumu iepriekšējas uzraudzības sistēmu. Iepriekšējas uzraudzības pasākumi ir daļa no ES pastāvošā aizsardzības instrumenta, un tos var ieviest, ja importa tendences draud nodarīt kaitējumu Eiropas Savienības ražotājiem.
  • Ražošanas jaudas pārpalikuma cēloņu novēršana visā pasaulē Papildus pasākumiem, kas vēršas pret ražošanas jaudas pārpalikumu pasaulē, Komisija divpusējās un daudzpusējās sarunās risina problēmas cēloņus. Tas tiek darīts kopā ar ES galvenajiem partneriem (Ķīnu, Japānu, Indiju, Krieviju, Turciju un ASV), kā arī attiecīgajos starptautiskajos forumos, kā ESAO un PTO. Nupat, pagājušajā nedēļā, notika divpusējas tikšanās ar Ķīnu un Japānu. Komisija turpinās veicināt šo starptautisko darbību, it īpaši saistībā ar G20.
  • Ieguldījumi nākotnes risinājumos un tehnoloģijās rūpniecības konkurētspējas celšanai Energoietilpīgo nozaru ilglaicīga konkurētspēja ir atkarīga no spējas izstrādāt revolucionāras tehnoloģijas tādās jomās kā energoefektivitāte vai oglekļa dioksīda uztveršana un izmantošana. Tam vajadzīgi prāvāki privātā un publiskā sektora ieguldījumi inovācijā, pētniecībā un jaunās tehnoloģijās. ES līmenī ir pieejami dažādi fondi, kas varētu atbalstīt tērauda rūpniecību tās modernizācijas ceļā. To vidū ir Eiropas Stratēģisko investīciju fonds ar 315 miljardiem eiro (kas jau ir atbalstījis kādas tērauda rūpnīcas modernizāciju), Eiropas strukturālie un investīciju fondi un ES pētniecības finansēšanas programma “Apvārsnis 2020”. Šāsdienas paziņojumā dažādās iespējas skaidri nosauktas. Rūpniekiem šīs iespējas būtu jāizmanto pilnā mērā.
  • Tērauda rūpniecības modernizēšana ar ieguldījumiem cilvēkos Mūsdienīgas un konkurētspējīgas tērauda rūpniecības uzturēšanai ir vajadzīgs kvalificēts un labi apmācīts darbaspēks. Ar gaidāmo Jauno prasmju un darba vietu programmu Komisija ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm un sociālajiem partneriem centīsies panākt kopīgu apņemšanos ieguldīt cilvēkos un viņu prasmēs. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda un Eiropas Sociālā fonda līdzekļi ir pieejami darbinieku un vietējo kopienu atbalstam, ar ko mazināt pārcelšanās negatīvās sociālās sekas.
  • Precīzi mērķēta politika tādās jomās kā konkurence, enerģētika, emisiju tirdzniecība un aprites ekonomika palīdzēs tērauda nozarei uzplaukt Mūsu pārskatītie valsts atbalsta noteikumi piedāvā dalībvalstīm plašas iespējas atbalstīt pārrobežu tehnoloģiju, pētniecību un inovāciju un atjaunojamo energoresursu shēmas. Ierosinātajai emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas pārskatīšanai, ko pašlaik apspriež likumdevēji, vajadzētu palīdzēt tērauda nozarei un nodrošināt, ka emisijas kvotu sadales kontekstā tā saņem pienācīgu atbalstu. Šajā sakarā nozīme ir arī Komisijas politikai tādās jomās kā klimata pārmaiņas un aprites ekonomika.

Plašāks konteksts

Tērauda rūpniecība Eiropā ir pasaules līdere dažos tērauda izstrādājumu tirgus segmentos, rada 1,3 % no ES IKP un 2015. gadā deva darbu ap 328 000 cilvēku. Tērauda rūpniecība ir arī nozīmīgs netiešs nodarbinātības avots, jo tās produkcijai ir būtiska loma daudzās citās rūpniecības nozarēs, piemēram, autorūpniecībā. Taču ar visu Eiropas tērauda nozares potenciālu un milzu pūliņiem inovēt un modernizēt pēdējos gados tās spēja konkurēt pasaules tērauda tirgos ir pasliktinājusies. Tērauda pārprodukcija tādās trešās valstīs kā Ķīna ir palielinājusi eksportu, nositusi cenas un izraisījusi agrāk nepieredzētu negodīgas tirdzniecības vilni, kas kropļo konkurences apstākļus pasaules tirgū.

Pašreizējie pārbaudījumi tērauda rūpniecībai ir nopietni, bet tā tos izturēs, ja visi dalībnieki sadarbosies patiesas kopības garā. Komisija turpinās cieši uzraudzīt situāciju un ir gatava ierosināt papildu pasākumus, ja būs nepieciešams. Lai Eiropā saglabātu darba vietu un izaugsmes ilgtspēju, nedrīkst kavēties ne mirkli.

Paziņojums "Tērauda rūpniecība: ilgtspējīgas nodarbinātības un izaugsmes saglabāšana Eiropā"

MEMO — Ko parasti jautā

Investīciju plāns Eiropai / Eiropas Stratēģisko investīciju fonds

ES strukturālie un investīciju fondi

“Apvārsnis 2020”

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds

Enerģētikas savienība

Aprites ekonomikas tiesību aktu pakete

IP/16/804

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar