Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio toimii Euroopan terästeollisuuden kestävän työllisyyden ja kasvun turvaamiseksi

Bryssel 16. maaliskuuta 2016

Komissio ehdottaa poliittisia toimia Euroopan terästeollisuuden tueksi, jotta voitaisiin ratkaista vakavat haasteet, jotka johtuvat suureksi osaksi globaalista ylikapasiteetista.

Euroopan komissio julkaisi tänään tiedonannon, jossa esitetään, miten Euroopan terästeollisuus voi ratkaista lyhyen ja pitkän aikavälin haasteensa jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten tuella.

Näitä vakavia haasteita ovat pahentaneet globaali ylikapasiteetti, viennin merkittävä lisääntyminen ja epäterveiden kaupan käytäntöjen ennennäkemätön kasvu, ja niiden ratkaisemiseen tarvitaan yhteisiä ponnistuksia. Korkeat energiakustannukset ja muuttuvat markkinaolosuhteet edellyttävät energiavaltaisten tuotannonalojen mukautumista ja innovointia, jotta voidaan taata niiden pitkän aikavälin kilpailukyky ja kestävyys.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen totesi, että on tehostettava toimia, joiden avulla terästeollisuus ja muut energiavaltaiset tuotannonalat voivat mukautua, innovoida ja kilpailla laadun, huipputeknologian, tehokkaan tuotannon ja erittäin ammattitaitoisen työvoiman pohjalta. ”Terästuotteisiin kohdistuu nyt ennätyksellisen paljon polkumyyntitoimenpiteitä, ja komissio toimii määrätietoisesti palauttaakseen tasapuoliset toimintaedellytykset globaalisti. Aiomme toteuttaa toimia menettelyjen järkeistämiseksi entisestään, mutta myös jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä ja hyväksyttävä kiireellisesti lainsäädäntöehdotus EU:n kaupan suojakeinojen nykyaikaistamisesta, jotta oikeudenmukaisemmasta kaupasta tulee totta”, Katainen jatkoi.

Komissio toteuttaa jo päättäväisesti toimia, joilla tuetaan terästeollisuutta lyhyen aikavälin haasteiden ratkaisemisessa. Tiedonannossa Euroopan teräteollisuuden kestävän työllisyyden ja kasvun turvaaminen komissio ilmoittaa uusista toimenpiteistä, joilla vahvistetaan EU:n puolustautumista epäterveitä kaupan käytäntöjä vastaan. Siinä myös esitetään toimia, joilla taataan terästeollisuuden kaltaisten energiavaltaisten tuotannonalojen pitkän aikavälin kilpailukyky ja kestävyys.

  • Puolustautuminen epäterveitä kaupan käytäntöjä vastaan Komissio on jo ottamassa käyttöön ennätysmäärän kaupan suojatoimenpiteitä torjuakseen polkumyynnin haitallisia vaikutuksia. Terästuotteisiin kohdistuvia polkumyynnin ja tukien vastaisia toimenpiteitä on voimassa yhteensä 37 (joista 16 koskee Kiinasta tulevaa teräksen tuontia). Komissio vauhdittaa polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönottoa ja on valmiina esittämään lisäehdotuksia, joilla nopeutetaan menettelyä ja parannetaan nykyjärjestelmän tehokkuutta, esimerkiksi. On korkea aika siirtyä sanoista tekoihin: menettelyjen järkeistämisen, nopeuttamisen ja tehostamisen kannalta on ratkaisevan tärkeää, että lainsäädäntövallan käyttäjät hyväksyvät viipymättä komission vuonna 2013 tekemän ehdotuksen, jolla nykyaikaistetaan kaupan suojakeinoja. Etenkin nk. alhaisemman tullin säännön poistaminen tietyissä olosuhteissa mahdollistaisi korkeampien polkumyyntitullien käyttöönoton. Komissio aikoo myös ehdottaa terästuotteisiin kohdistuvaa ennakkotarkkailujärjestelmää. Ennakkotarkkailutoimenpiteet ovat osa EU:n suojatoimia, ja ne voidaan ottaa käyttöön, jos tuontisuuntaukset uhkaavat aiheuttaa vahinkoa Euroopan unionin tuottajille.
  • Globaalin ylikapasiteetin syihin puuttuminen Globaaliin ylikapasiteettiin kohdistuvien toimenpiteiden lisäksi komissio pyrkii puuttumaan sen taustalla oleviin syihin kahdenvälisellä ja monenvälisellä tasolla. Näin toimitaan EU:n tärkeimpien kauppakumppaneiden (Kiinan, Japanin, Intian, Venäjän, Turkin ja Yhdysvaltojen) kanssa samoin kuin asiaan liittyvillä kansainvälisillä foorumeilla, kuten OECD:ssä ja WTO:ssa. Juuri viime viikolla järjestettiin kahdenvälisiä kokouksia Kiinan ja Japanin kanssa. Komissio vahvistaa kansainvälistä toimintaa entisestään, etenkin G20:n puitteissa.
  • Investoinnit tuleviin ratkaisuihin ja teknologiaan teollisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi Energiavaltaisten tuotannonalojen pitkän aikavälin kilpailukyky riippuu niiden kyvystä kehittää läpimurtoteknologiaa esimerkiksi energiatehokkuuden tai hiilidioksidin talteenoton ja hyödyntämisen alalla. Tämä edellyttää enemmän yksityisiä ja julkisia investointeja innovointiin, tutkimukseen ja uuteen teknologiaan. EU:n tasolla on käytettävissä eri rahastoja, joista voidaan tukea terästeollisuutta sen nykyaikaistamispyrkimyksissä. Näitä rahastoja ovat esimerkiksi 315 miljardin euron Euroopan strategisten investointien rahasto (josta on jo tuettu erään terästehtaan nykyaikaistamista), EU:n rakenne- ja investointirahasto sekä EU:n tutkimusrahoitusohjelma Horisontti 2020. Tämänpäiväisessä tiedonannossa luetellaan selvästi eri rahoitusvaihtoehtoja, ja tuotannonalan olisi hyödynnettävä näitä mahdollisuuksia täysimääräisesti.
  • Terästeollisuuden nykyaikaistaminen investoimalla ihmisiin Nykyaikaisen ja kilpailukykyisen terästeollisuuden ylläpitäminen edellyttää ammattitaitoista työvoimaa. Tulevalla uuden osaamisen ohjelmalla komissio haluaa saada aikaan tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja työmarkkinaosapuolten kanssa yhteisen sitoumuksen investoida ihmisiin ja taitoihin. Euroopan globalisaatiorahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta voidaan tukea työntekijöitä ja paikallisyhteisöjä ja lieventää tuotannon siirtämisestä aiheutuvia kielteisiä sosiaalisia vaikutuksia.
  • Kilpailun, energian, päästökaupan ja kiertotalouden kaltaisilla aloilla käyttöön otettavalla kohdennetulla politiikalla autetaan teräteollisuutta menestymään Tarkistetut valtiontukisäännöt tarjoavat jäsenvaltioille runsaasti mahdollisuuksia tukea valtioiden rajat ylittäviä teknologia-, tutkimus- ja innovointijärjestelyjä sekä uusiutuvaan energiaan liittyviä järjestelyjä. Päästökauppajärjestelmän ehdotetun tarkistuksen, josta lainsäädäntövallan käyttäjät parhaillaan neuvottelevat, pitäisi tarjota apua terässektorille ja varmistaa, että se saa asianmukaisen tukitason päästöoikeuksien jaossa. Myös ilmastonmuutokseen ja kiertotalouteen liittyvä komission politiikka on merkityksellistä tässä yhteydessä.

Tausta

Euroopan terästeollisuus on maailman huippua tiettyjen terästuotteiden segmentillä. Sen osuus EU:n BKT:stä on 1,3 prosenttia ja se työllisti 328 000 henkeä vuonna 2015. Terästeollisuus on myös tärkeä välillinen työllistäjä, koska sillä on merkittävä asema monilla muilla teollisilla sektoreilla, esimerkiksi autoteollisuudessa. Euroopan terästeollisuuden potentiaalista ja innovointiin ja nykyaikaistamiseen käytetyistä merkittävistä panoksista huolimatta sen kilpailuasema globaaleilla teräsmarkkinoilla on heikentynyt viime vuosina. Teräksen ylituotanto EU:n ulkopuolella, esimerkiksi Kiinassa, on lisännyt vientiä, alentanut hintoja ja saanut aikaan epäterveiden kaupan käytäntöjen ennennäkemättömän kasvun, joka vääristää tasapuolisia toimintaedellytyksiä globaalisti.

Terästeollisuuden nykyhaasteet ovat vakavia, mutta niiden yli voidaan päästä, jos kaikki toimijat tekevät yhteistyötä vakavissaan. Komissio seuraa edelleen tilannetta tiiviisti ja on valmiina toteuttamaan lisätoimenpiteitä tarpeen mukaan. Aikaa ei ole hukattavana, jos haluamme säilyttää pysyvät työpaikat ja kestävän kasvun Euroopassa.

Tiedonanto ”Euroopan teräteollisuuden kestävän työllisyyden ja kasvun turvaaminen”

MEMO – Usein kysyttyä

Euroopan investointiohjelma / Euroopan strategisten investointien rahasto

EU:n rakenne- ja investointirahastot

Horisontti 2020

Euroopan globalisaatiorahasto

Energiaunioni

Kiertotalouspaketti

IP/16/804

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar