Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Terasetööstus: Euroopa Komisjon kaitseb püsivaid töökohti ja majanduskasvu Euroopas

Brüssel, 16. märts 2016

Euroopa Komisjon on esitanud poliitilised meetmed, et aidata Euroopa terasetööstusel saada üle tõsistest probleemidest, mis tulenevad eelkõige üleilmsest tootmisvõimsuse ülejäägist.

Täna avaldatud teatises selgitab Euroopa Komisjon, kuidas Euroopa terasetööstusel on liikmesriikide ja ELi institutsioonide abiga võimalik saada jagu oma lühi- ja pikemaajalistest probleemidest.

Selleks et tulla toime üleilmsest tootmisvõimsuse ülejäägist tingitud tõsiste probleemide, ekspordi plahvatusliku kasvu ja enneolematud mõõtmed võtnud ebaausate kaubandustavadega, on vaja tegutseda ühiselt. Kõrgete energiahindade ja muutlike turutingimuste tõttu peavad energiamahukad tööstusharud pikaajalise konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse tagamiseks kohanema ja olema uuenduslikud.

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav asepresident Jyrki Katainen ütles: „Meil tuleb rohkem toetada terasesektorit ja muid energiamahukaid tööstusharusid, et nad suudaksid kohaneda, olla uuenduslikud ja konkureerida kvaliteedi, tipptehnoloogia, tootmistõhususe ja kvalifitseeritud töötajaskonna poolest. Komisjoni kindel siht on taastada maailmas võrdsed konkurentsitingimused, sest terasetoodetele kehtestatud dumpinguvastased meetmed on saavutanud rekordtaseme. Kavatseme omalt poolt veelgi tõhustada menetlusi, kuid ka liikmesriigid peavad näitama üles üksmeelt ja kiiresti vastu võtma komisjoni seadusandliku ettepaneku ELi kaubanduse kaitsevahendite moderniseerimiseks, et muuta kaubandus õiglasemaks.”

Komisjon on juba võtnud otsustavaid meetmeid, et aidata terasetööstusel tulla toime lühiajaliste probleemidega. Oma teatises „Terasetööstus: püsivate töökohtade ja Euroopa majanduskasvu kaitsmine” teatab komisjon nii uutest lühiajalistest meetmetest, millega tugevdatakse ELi kaubanduse kaitset ebaausate tavade vastu, kui ka pikaajalisest kavast tagada terasetööstuse ja muude energiamahukate tööstusharude konkurentsivõime ja jätkusuutlikkus.

  • Kaitse ebaausate kaubandustavade vastu: Komisjon on kehtestanud rekordarvu meetmeid, et kõrvaldada dumpingu negatiivne mõju. Praegu kohaldatakse terasetoodete puhul 37 dumpinguvastast ja tasakaalustusmeedet, millest 16 on seotud Hiinast imporditud toodetega. Komisjon kiirendab dumpinguvastaste meetmete vastuvõtmist ja on valmis esitama ettepanekuid praeguse süsteemi toimimise kiirendamiseks ja tõhustamiseks. Viimane aeg on minna sõnadelt üle tegudele. Menetluste ühtlustamiseks, kiirendamiseks ja tõhustamiseks on äärmiselt tähtis, et kaasseadusandjad võtaksid kiiresti vastu 2013. aastal esitatud komisjoni ettepaneku kaubanduse kaitsevahendite moderniseerimiseks. Nn väiksema tollimaksu reegli kaotamine teatavatel juhtudel võimaldaks kehtestada kõrgemad dumpinguvastased tollimaksud. Lisaks teeb komisjoni ettepaneku kehtestada terasetoodetele eelkontrolli süsteem. Eelkontrollimeetmed moodustavad juba osa ELi kaubanduskaitsevahenditest ja need saab kasutusele võtta, kui impordisuundumused ohustavad ELi tootjaid.
  • Tegelemine üleilmse ületootmise põhjustega: Komisjon ei võta üksnes meetmeid üleilmse ületootmise tagajärgede leevendamiseks, vaid kasutab ka kahe- ja mitmepoolseid suhteid, et juurida välja probleemi algpõhjuseid. See hõlmab tööd ELi peamiste kaubanduspartneritega (Hiina, Jaapan, India, Venemaa, Türgi ja USA) ning rahvusvahelistel foorumitel, nagu OECD ja WTO. Alles möödunud nädala toimusid kahepoolsed kohtumised Hiina ja Jaapaniga. Rahvusvahelisel tasandil – eelkõige G20s – tehtavat tööd on komisjonil kavas veelgi tugevdada.
  • Investeeringud tulevastesse lahendustesse ja tehnoloogiatesse, et suurendada tööstusharu konkurentsivõimet: Energiamahukate tööstusharude konkurentsivõime sõltub pikemas perspektiivis sellest, kas nad suudavad teha tehnoloogilisi läbimurdeid sellistes valdkondades nagu energiatõhusus või CO2 kogumine ja kasutamine. See nõuab avalikult ja erasektorilt mahukamaid investeeringuid uuendus- ja teadustegevusse ning uutesse tehnoloogiatesse. Terasetööstuse moderniseerimist on võimalik toetada mitmesugustest ELi vahenditest. Nende hulka kuuluvad Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond, mille maht on 315 miljardit eurot ja millest on juba toetatud terasetööstuse moderniseerimist, ELi struktuuri- ja investeerimisfondid ning programmist „Horisont 2020” teadustegevusele eraldatud summad. Kõik olemasolevad vahendid on tänases teatises selgelt esile toodud ja tööstusharu peaks neid maksimaalselt ära kasutama.
  • Terasetööstuse moderniseerimine inimressurssi tehtavate investeeringute kaudu: Selleks et terasetööstus käiks ajaga kaasas ja püsiks konkurentsivõimeline, on vaja väljaõppinud oskustöölisi. Varsti esitatava uute oskuste tegevuskavaga kavatseb komisjon võtta koos liikmesriikide ja sotsiaalpartneritega kohustuse investeerida ühiselt inimestesse ja nende oskustesse. Tööstustegevuse ümberpaigutamise korral aitavad Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond ja Euroopa Sotsiaalfond töötajatel ja kohalikel kogukondadel tulla toime negatiivsete sotsiaalsete tagajärgedega.
  • Terasetööstuse arengu toetamine suunatud meetmete kaudu konkurentsi-, energia-, heitkogustega kauplemise ja ringmajanduse poliitika valdkonnas: ELi muudetud riigiabieeskirjade alusel on liikmesriikidel arvukalt võimalusi piiriüleste kavade toetamiseks, mis on seotud tehnoloogia, teadus- ja uuendustegevuse ning taastuvenergiaga. Praegu arutavad kaasseadusandjad heitkogustega kauplemise süsteemi muutmise ettepanekut, mis peaks mõjuma terasesektorile positiivselt ja tagama sellele vajaliku tähelepanu heitkoguste kvootide jagamisel. Sellega seoses on oluline koht ka komisjoni poliitikal kliimamuutuste ja ringmajanduse valdkonnas.

Taust

Euroopa terasetööstus on mõnes tootesegmendis maailmas juhtkohal ja annab 1,3% ELi SKPst. 2015. aastal ulatus tema töötajaskond 328 000 inimeseni. Terasetööstus on ka oluline kaudsete töökohtade looja, sest temast sõltuvad paljud muud tööstussektorid, näiteks autotööstus. Kuigi Euroopa terasetööstusel on potentsiaali ning tema uuenduslikkuse suurendamiseks ja moderniseerimiseks on tehtud suuri jõupingutusi, on tema konkurentsipositsioon üleilmsel teraseturul viimastel aastatel halvenenud. Hiinas ja mujal väljaspool liitu toimuva ületootmise tõttu on hoogustunud eksport, langenud hinnad ja lastud käiku ebaausad kaubandusvõtted, mis on omandanud enneolematud mõõtmed ja moonutavad võrdseid konkurentsitingimusi.

Probleemid, millega terasetööstus silmitsi seisab, on tõsised, kuid neid on võimalik lahendada, kui kõik osalised koostöö vaimus ühiselt tegutsevad. Komisjon jälgib ka edasisi sündmusi ja on vajaduse korral valmis esitama täiendavaid meetmeid. Kui soovime kaitsta püsivaid töökohti ja majanduskasvu Euroopas, on aeg asuda tegudele.

Teatis „Terasetööstus: püsivate töökohtade ja Euroopa majanduskasvu kaitsmine”

Märgukiri – korduma kippuvad küsimused

Euroopa investeerimiskava / Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond

ELi struktuuri- ja investeerimisfondid:

„Horisont 2020”

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond

Energialiit

Ringmajanduse pakett

IP/16/804

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar