Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Stålindustrien: Kommissionen træffer foranstaltninger til at bevare holdbare jobs og vækst i Europa

Bruxelles, den 16. marts 2016

Kommissionen foreslår politiske foranstaltninger til at hjælpe den europæiske stålsektor med at overvinde de alvorlige udfordringer, der hovedsageligt skyldes global overkapacitet.

Europa-Kommissionen præsenterer i dag en meddelelse, som beskriver, hvordan den europæiske stålsektor, med hjælp fra medlemsstaterne og EU-institutionerne, kan overvinde de kort- og langsigtede udfordringer, den står over for.

Det kræver en fælles indsats at overvinde de alvorlige udfordringer, der skyldes global overkapacitet, en dramatisk stigning i eksporten og en hidtil uset bølge forskellige former for illoyal handelspraksis. De høje energiomkostninger og ændringer i markedsforholdene stiller krav til de energiintensive industrier om at tilpasse sig og innovere for at bevare deres konkurrenceevne og bæredygtighed på lang sigt.

Næstformand Jyrki Katainen, som er ansvarlig for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne,udtaler: “Vi skal gøre mere for at hjælpe stålsektoren og andre energiintensive industrier med at tilpasse sig, innovere og konkurrere på basis af kvalitet, banebrydende teknologi, effektiv produktion og højtkvalificeret arbejdskraft. Vi har nu indført et rekordstort antal antidumpingforanstaltninger for stålprodukter, og Kommissionen er fast besluttet på at genskabe lige konkurrencevilkår på verdensplan. Vi vil tage skridt til i højere grad at strømline vores procedurer, men det kræver også, at medlemsstaterne samarbejder og hurtigt vedtager vores lovgivningsforslag om en modernisering af EU's defensive handelsinstrumenter og dermed gør en mere fair handel til en realitet.”

Kommissionen arbejder allerede beslutsomt på at hjælpe stålindustrien med at imødegå udfordringerne på kort sigt. Med meddelelsen "Stål: Bevaring af holdbare jobs og vækst i Europa" præsenterer Kommissionen nye kortsigtede foranstaltninger, som vil styrke EU's forsvar mod illoyal handelspraksis, samt mere langsigtede tiltag til at sikre konkurrenceevnen og bæredygtigheden af de energiintensive industrier såsom stål på lang sigt:

  • Beskyttelse mod illoyal handelspraksis: Kommissionen har allerede indført et rekordstort antal foranstaltninger til at imødegå de negative konsekvenser af dumping og er nu nået op på i alt 37 antidumping- og antisubsidieforanstaltninger mod stålprodukter (hvoraf 16 er rettet mod import fra Kina). Kommissionen vil arbejde for en hurtigere vedtagelse af antidumpingforanstaltninger og er parat til at fremsætte yderligere forslag om at fremskynde den overordnede procedure og effektivisere det nuværende system. Det er på høje tid at gå fra ord til handling, og det er afgørende, at Rådet og Europa-Parlamentet hurtigt vedtager Kommissionens forslag fra 2013 om en modernisering af de defensive handelsinstrumenter for at strømline procedurerne og gøre dem hurtigere og mere effektive. Navnlig vil fjernelsen af den såkaldte regel om laveste told i visse tilfælde give mulighed for at hæve antidumpingtolden. Kommissionen vil også foreslå indførelsen af et system for forudgående tilsyn med stålprodukter. De forudgående tilsynsforanstaltninger er en del af EU's eksisterende beskyttelsesinstrument og kan indføres, når udviklingen i importen truer med at skade producenterne i EU.
  • Håndtering af årsagerne til den globale overkapacitet: Foruden foranstaltningerne til at afbøde konsekvenserne af global overkapacitet arbejder Kommissionen på at gøre noget ved de underliggende årsager til problemet på både bilateralt og multilateralt plan. Dette gøres med EU's vigtigste partnere (Kina, Japan, Indien, Rusland, Tyrkiet og USA) samt i de relevante internationale fora såsom OECD og WTO. Blot i sidste uge blev der f.eks. afholdt møder med Kina og Japan. Kommissionen vil optrappe det internationale arbejde yderligere, navnlig inden for rammerne af G20.
  • Investering i fremtidige løsninger og teknologi til fordel for en mere konkurrencedygtig industri: De energiintensive industriers konkurrenceevne på lang sigt afhænger af deres evne til at udvikle banebrydende teknologi inden for bl.a. energieffektivitet og CO2-opsamling og -anvendelse. Det kræver flere private og offentlige investeringer i innovation, forskning og ny teknologi. Der findes flere fonde på EU-plan, som kan støtte stålindustriens modernisering. Det drejer sig f.eks. om den europæiske fond for strategiske investeringer på 315 mia. EUR (som allerede har støttet moderniseringen af et stålværk), EU’s struktur- og investeringsfonde og EU’s finansieringsprogram inden for forskning, Horisont 2020. Dagens meddelelse fremlægger klart de forskellige muligheder, og industrien bør sørge for at udnytte disse i bredest muligt omfang.
  • Modernisering af stålindustrien gennem investering i mennesker: Bevarelsen af en moderne og konkurrencedygtig stålindustri kræver kvalificeret og veluddannet arbejdskraft. Med den kommende dagsorden for nye kvalifikationer vil Kommissionen søge at opbygge et fælles engagement i investering i mennesker og deres kvalifikationer i tæt samarbejde med medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter. Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen og Den Europæiske Socialfond kan hjælpe arbejdstagerne og lokalsamfundene med at afbøde de negative sociale følger i forbindelse med flytning af arbejdspladser.
  • Målrettede politiske initiativer inden for bl.a. konkurrence, energi, emissionshandel og cirkulær økonomi vil hjælpe stålindustrien med at blomstre: De nye statsstøtteregler giver medlemsstaterne rigelig mulighed for at støtte grænseoverskridende teknologi, forskning og innovation samt ordninger for vedvarende energi. Den foreslåede ændring af emissionshandelssystemet, som i øjeblikket er til behandling i Rådet og Europa-Parlamentet, ventes at gavne stålsektoren og sikre den passende støtte som led i kvotefordelingen. Kommissionens politik på områder som klimaændringer og cirkulær økonomi er ligeledes relevante i den forbindelse.

Baggrund

Den europæiske stålindustri er verdensførende inden for visse stålproduktsegmenter, den tegner sig for 1,3 % af EU's BNP og for ca. 328 000 jobs i 2015. Stålindustrien er også en vigtig kilde til indirekte beskæftigelse, eftersom den spiller en vigtig rolle for mange andre industrier, f.eks. bilindustrien. Til trods for potentialet i den europæiske stålsektor og dens store bestræbelser på at innovere og modernisere er Europas konkurrencedygtighed på verdensmarkedet for stål aftaget i de seneste år. Den overskydende stålproduktion i tredjelande såsom Kina har ført til en stigende eksport, presset priserne i bund og skabt en bølge af hidtil usete former for illoyal handelspraksis, som har skabt ulige konkurrencevilkår på verdensmarkederne.

Stålindustrien står i øjeblikket over for alvorlige udfordringer, men de kan overvindes, hvis alle gør en fælles indsats baseret på et reelt samarbejde. Kommissionen vil fortsat holde et vågent øje med situationen og er parat til at foreslå yderligere foranstaltninger, hvis det skulle blive nødvendigt. Der er ingen tid at spilde, hvis vi skal bevare holdbare jobs og vækst i Europa.

Meddelelsen ”Stål: bevaring af holdbare jobs og vækst i Europa”

MEMO – Ofte stillede spørgsmål

Investeringsplanen for Europa / Den europæiske fond for strategiske investeringer

EU's struktur- og investeringsfonde

Horisont 2020

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Energiunionen

Pakken om en cirkulær økonomi

IP/16/804

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar