Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Ocelářský průmysl: Komise přijímá opatření, aby ochránila udržitelná pracovní místa a růst v Evropě

Brusel 16. března 2016

Komise navrhuje opatření na podporu evropského ocelářského odvětví, aby překonalo závažné problémy, které vyplývají zejména z celosvětové nadměrné kapacity.

Evropská komise dnes představila sdělení, které stanovuje, jak může evropské ocelářské odvětví – s pomocí členských států a orgánů EU – překonat své krátkodobé a dlouhodobé problémy.

Je třeba společného úsilí na překonání těchto závažných problémů, které jsou důsledkem globální nadměrné kapacity, dramatického nárůstu vývozů a bezprecedentní vlny nekalých obchodních praktik. Kvůli vysokým nákladům na energie a měnícím se podmínkám na trhu je nutné adaptovat a inovovat energeticky náročná průmyslová odvětví, aby došlo k zajištění jejich dlouhodobé konkurenceschopnosti a udržitelnosti.

Jyrki Katainen, místopředseda Evropské komise odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, k tomu uvedl: „Musíme učinit více, abychom ocelářskému odvětví a jiným energeticky náročným průmyslovým odvětvím pomohli se adaptovat, inovovat a konkurovat na základě kvality, nejmodernějších technologií, efektivní výroby a vysoce kvalifikované pracovní síly.“ Máme nyní rekordní počet antidumpingových opatření na výrobky z oceli a Komise je odhodlána obnovit rovné podmínky na světovém trhu. Přistoupíme rovněž k další racionalizaci našich procedur, avšak členské státy musí taktéž přiložit ruku k dílu a urychleně přijmout náš legislativní návrh na modernizaci nástrojů EU na ochranu obchodu a učinit spravedlivější obchod realitou.“

Komise již s odhodláním vystupuje na podporu ocelářského průmyslu při překonávání krátkodobých obtíží. Sdělením „Ocelářství: Jak v Evropě uchránit udržitelná pracovní místa a růst“ Komise představuje nová krátkodobá opatření, která posílí ochranu EU před nekalými obchodními praktikami, jakož i dlouhodobá opatření, jejichž cílem je zajistit dlouhodobou konkurenceschopnost a udržitelnost energeticky náročných odvětví, jako je ocelářství:

  • Ochrana proti nekalým obchodním praktikám: Komise již přijala rekordní počet opatření na vyrovnání škodlivého účinku dumpingu, na výrobky z oceli bylo uvaleno 37 antidumpingových a vyrovnávacích opatření, z nichž se 16 týkalo dovozu oceli z Číny. Komise dále zrychlí přijímání antidumpingových opatření a je připravena předložit další návrhy, jak celé řízení urychlit a stávající systém zefektivnit. Je nejvyšší čas, aby slova byla nahrazena činy: urychlené přijetí návrhu Komise z roku 2013 na modernizaci nástrojů na ochranu obchodu ze strany normotvůrců je zásadní pro racionalizaci našich procedur a zvýšení jejich rychlosti a efektivity. Vyšší antidumpingová cla by byla za určitých okolností možná, pokud by bylo odstraněno pravidlo tzv. nižšího cla. Komise rovněž navrhne systém předběžného dohledu nad výrobky z oceli. Opatření předběžného dohledu jsou součástí stávajícího ochranného nástroje EU a mohou být zavedena v případě, že s ohledem na trendy v dovozu hrozí výrobcům v Evropské unii riziko újmy.
  • Řešení příčin celosvětové nadměrné kapacity: Nad rámec opatření, jež mají zmírnit dopady nadměrné kapacity ve světě, se Komise na dvoustranné a vícestranné úrovni zabývá řešením hlavních příčin tohoto problému, a to jak s hlavními partnery EU (Čínou, Japonskem, Indií, Ruskem, Tureckem a Spojenými státy), tak i na příslušných mezinárodních fórech, jako OECD a WTO. Zrovna minulý týden se konala dvoustranná jednání s Čínou a Japonskem. Komise dále zintenzivní své mezinárodní úsilí, především v rámci G20.
  • Investice do budoucích řešení a technologií v zájmu větší konkurenceschopnosti průmyslu: Dlouhodobá konkurenceschopnost energeticky náročných průmyslových odvětví závisí na jejich schopnosti vyvinout přelomové technologie v oblastech, jako je energetická účinnost nebo zachycování a využívání uhlíku. K tomu je potřeba více soukromých a veřejných investic do inovací, výzkumu a nových technologií. Na úrovni EU jsou k dispozici různé fondy, které mohou podpořit ocelářský průmysl na cestě k modernizaci. Mezi tyto fondy patří Evropský fond pro strategické investice s prostředky ve výši 315 miliard EUR (který již podpořil modernizaci ocelárny), strukturální a investiční fondy EU a program EU pro financování výzkumu Horizont 2020. Dnešní sdělení názorně popisuje různé varianty. Tyto možnosti by měl průmysl využít v plném rozsahu.
  • Modernizace ocelářského průmyslu prostřednictvím investic do lidí: Zachování moderního a konkurenceschopného ocelářského průmyslu vyžaduje kvalifikovanou a řádně vyškolenou pracovní sílu. V nadcházející nové agendě dovedností pro Evropu se chce Komise – v úzké spolupráci s členskými státy a sociálními partnery – společně angažovat ve prospěch investic do lidí a jejich dovedností. Na podporu dělníků a jejich místních komunit jsou k dispozici Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci a Evropský sociální fond, jejichž prostřednictvím lze zmírnit negativní sociální dopady vyplývající z relokací.
  • Cílené politiky v oblastech jako hospodářská soutěž, energetika, obchodování s emisemi a oběhové hospodářství pomohou ocelářskému průmyslu k prosperitě: Naše revidovaná pravidla státní podpory poskytují členským státům řadu příležitostí, jak podporovat přeshraniční projekty v oblasti technologií, výzkumu a inovací a obnovitelné energie. Navrhovaná revize systému obchodování s emisemi, o které v současnosti diskutují normotvůrci, by měla být pro ocelářské odvětví přínosem a zajistit, že se tomuto odvětví dostane odpovídající úrovně podpory v rámci přidělování emisních povolenek. V této souvislosti jsou rovněž relevantní politiky Komise v oblasti změny klimatu a oběhového hospodářství.

Souvislosti

Evropský ocelářský průmysl je v některých segmentech výrobků světovým lídrem. Představuje 1,3 % HDP Evropské unie a v roce 2015 poskytoval zhruba 328 000 pracovních míst. Ocelářský průmysl je rovněž důležitým zdrojem nepřímého zaměstnání, neboť hraje významnou roli pro mnoho jiných průmyslových odvětví, například pro automobilový průmysl. Navzdory jeho potenciálu a značnému úsilí vynaloženému na inovace a modernizaci se konkurenční postavení evropského ocelářského odvětví na globálním trhu s ocelí v posledních letech zhoršilo. Nadvýroba oceli v třetích zemích, jako je Čína, způsobila nárůst vývozu, stlačila ceny a spustila bezprecedentní vlnu nekalých obchodních praktik, které narušují rovné podmínky ve světovém měřítku.

Ocelářský průmysl v současnosti čelí vážným problémům, které však lze překonat, pokud budou všichni aktéři spolupracovat v duchu loajální spolupráce. Komise bude i nadále situaci bedlivě sledovat a je v případě potřeby připravena navrhnout další opatření. Máme-li v Evropě ochránit udržitelná pracovní místa a růst, nesmíme již ztrácet čas.

Sdělení „Ocelářství: Jak v Evropě uchránit udržitelná pracovní místa a růst“

MEMO – Často kladené otázky

Investiční plán pro Evropu / Evropský fond pro strategické investice

Strukturální a investiční fondy EU

Horizont 2020

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci

Energetická unie

Balíček týkající se oběhového hospodářství

IP/16/804

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar