Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Стоманодобивната промишленост: Комисията предприема действия за запазването на устойчивите работни места и растежа в Европа

Брюксел, 16 март 2016 r.

Комисията предлага мерки на политиката, помагащи на европейската стоманодобивна промишленост да преодолее сериозните предизвикателства, дължащи се до голяма степен на световния свръхкапацитет.

Днес Европейската комисия представи съобщение, в което посочва как европейският стоманодобив може да преодолее краткосрочните и дългосрочните предизвикателства с помощта на държавите членки и институциите на ЕС.

Нужни са общи усилия за преодоляването на тези сериозни предизвикателства, произтичащи от световния свръхкапацитет, драстичното увеличение на износа и безпрецедентната вълна от нелоялни търговски практики. Високите разходи за енергия и променящите се условия на пазара налагат на енергоемките отрасли да се приспособят и да правят нововъведения, за да осигурят своята конкурентоспособност и устойчивост в дългосрочен план.

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Трябва да положим повече усилия и да помогнем на стоманодобивната промишленост и други енергоемки промишлени отрасли да се приспособят, да правят нововъведения и да се конкурират въз основа на качество, авангардни технологии, ефективно производство и висококвалифицирана работна ръка.“ Достигнали сме рекордно равнище на антидъмпингови мерки за продукти от стомана и Комисията е решена да възстанови равнопоставените условия на конкуренция в световен мащаб. Ще предприемем стъпки за по-нататъшното рационализиране на нашите процедури, но държавите членки също трябва да действат съвместно и неотложно да приемат нашето законодателно предложение за модернизиране на инструментите на ЕС за търговска защита и за превръщане на по-справедливата търговия в реалност.“

Комисията вече работи с решителност и помага на стоманодобивната промишленост да преодолее краткосрочните предизвикателствата. Със Съобщението „Стоманодобив: запазване на устойчивите работни места и растежа в Европа“ Комисията обявява нови краткосрочни мерки, които ще укрепят защитата на ЕС срещу нелоялните търговски практики, както и дългосрочни действия за гарантиране на дългосрочната конкурентоспособност и устойчивост на енергоемките отрасли като стоманата:

  • Защита срещу нелоялни търговски практики: Комисията вече налага рекорден брой мерки за компенсиране на вредния ефект на дъмпинга. Въведени са 37 антидъмпингови и антисубсидийни мерки, отнасящи се до продукти от стомана (от които 16 за внос на стомана от Китай). Комисията ще ускори още повече приемането на антидъмпингови мерки и има готовност да направи допълнителни предложения за ускоряване на цялостната процедура и за подобряване на ефективността на настоящата система. Крайно време е реториката да бъде подкрепена с дела: бързото приемане от съзаконодателите на предложението на Комисията от 2013 г. за модернизиране на инструментите за търговска защита е от решаващо значение за рационализирането и ускоряването на процедурите, както и за повишаването на тяхната ефективност. По-специално премахването на т.нар. правило за по-ниското мито в някои случаи ще позволи да бъдат наложени по-високи антидъмпингови мита. Комисията ще предложи също система за предварителен надзор в сектора на стоманените продукти. Мерките за предварителен надзор са част от съществуващите инструменти на ЕС за защита и могат да бъдат въведени, когато тенденциите във вноса заплашват да причинят вреда на производителите от Съюза.
  • Отстраняване на причините за световния свръхкапацитет: Освен мерките, предназначени да решат проблема със световния свръхкапацитет, Комисията се е заела на двустранно и многостранно равнище с причините, стоящи в основата му. Това става с участието на основните партньори на ЕС (Китай, Япония, Индия, Русия, Турция и Съединените щати), както и в рамките на съответните международни форуми като ОИСР и СТО. Само през миналата седмица бяха проведени двустранни срещи с Китай и Япония. Комисията ще укрепи още повече тази международна дейност, по-специално в рамките на Г-20.
  • Инвестиции в бъдещите решения и технологии за по-конкурентоспособна промишленост: Дългосрочната конкурентоспособност на енергоемките отрасли зависи от способността им да развиват революционни технологии в области като енергийната ефективност или улавянето и използването на въглерод. За това са необходими повече частни и публични инвестиции в иновации, научни изследвания и нови технологии. На равнище ЕС съществуват различни финансови средства за подкрепа на стоманодобивната промишленост по пътя ѝ към модернизацията. Тези средства включват 315 милиарда евро от Европейския фонд за стратегически инвестиции (който вече помогна за модернизацията на стоманодобивен завод), европейските структурни и инвестиционни фондове и програмата на ЕС за финансирането на научните изследвания „Хоризонт 2020“. В днешното съобщение ясно са посочени различните възможности. Отрасълът следва да се възползва напълно от тези възможности.
  • Модернизиране на стоманодобивната промишленост чрез инвестиции в хората: За поддържането на модерна и конкурентоспособна стоманодобивна промишленост е необходима квалифицирана и добре обучена работна ръка. С предстоящата Програма за нови умения Комисията ще има за цел постигането на общ ангажимент за инвестиране в хората и в техните умения, в тясно сътрудничество с държавите членки и социалните партньори. Европейският фонд за приспособяване към глобализацията и Европейският социален фонд са на разположение за подпомагането на работниците и техните местни общности, като смекчават неблагоприятните социални последици при преместване на дейности.
  • Целенасочените политики в области като конкуренцията, енергетиката, търговията с квоти за емисии и кръговата икономика ще подпомогнат стоманодобивната промишленост да просперира: Нашите преработени правила за държавна помощ предоставят големи възможности на държавите членки да подкрепят трансграничните технологии, научните изследвания и иновациите и схемите за енергия от възобновяеми източници. Предложеното преразглеждане на системата за търговия с емисии, което съзаконодателите понастоящем обсъждат, има за цел да помогне на стоманодобивния сектор и да гарантира, че той получава подходящо равнище на подкрепа в контекста на разпределянето на квоти за емисии. Политиката на Комисията в областта на изменението на климата и кръговата икономика също е от значение в този контекст.

Контекст

Стоманодобивната промишленост в Европа е световен лидер в някои сегменти на продуктите от стомана, представлява 1,3 % от БВП на ЕС и през 2015 г. е осигурила около 328 000 работни места. Стоманодобивната промишленост е също важен източник на непряка заетост, тъй като тя играе съществена роля за много други промишлени сектори, като например автомобилната промишленост. Въпреки потенциала на европейската стоманодобивна промишленост и значителните усилия, положени за обновяване и модернизиране, конкурентното ѝ положение на световния пазар на стомана се влоши през последните години. Свръхпроизводството на стомана в трети страни като Китай увеличи износа, понижи цените и доведе до безпрецедентна вълна от нелоялни търговски практики, които нарушават равнопоставеността в световен мащаб.

Настоящите предизвикателства пред стоманодобивната промишленост са сериозни, но те могат да бъдат преодолени, ако всички заинтересовани страни работят заедно в дух на лоялно сътрудничество. Комисията ще продължи да наблюдава ситуацията отблизо и, при необходимост, е готова да предложи допълнителни мерки. Няма време за губене, ако искаме да запазим устойчивите работни места и икономическия растеж в Европа.

Съобщение „Стоманодобив: Запазване на устойчивите работни места и растежа в Европа“

MEMO — Често задавани въпроси

План за инвестиции за Европа/Европейски фонд за стратегически инвестиции

Европейски структурни и инвестиционни фондове

„Хоризонт 2020“

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията

Енергиен съюз

Пакет от мерки за кръговата икономика

IP/16/804

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar