Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

ES investuos 1 mlrd. EUR į regionus, esančius prie išorės sienų

Briuselis, 2016 m. sausio 7 d.

Europos Komisija priėmė tarpvalstybinio bendradarbiavimo programas, kurių bendras biudžetas – 1 mlrd. EUR ir kuriomis siekiama remti abipus ES išorės sienų esančių regionų socialinį ir ekonominį vystymąsi.

Europos Komisija priėmė tarpvalstybinio bendradarbiavimo programas, kurių bendras biudžetas – 1 mlrd. EUR ir kuriomis siekiama remti abipus ES išorės sienų esančių regionų socialinį ir ekonominį vystymąsi.

„Tarpvalstybinio bendradarbiavimo vaidmuo labai svarbus siekiant išvengti naujų skiriamųjų ribų. Šiuo nauju finansavimu bus dar labiau remiamas integruotas ir tvarus kaimyninių pasienio regionų vystymasis ir darnesnis teritorinis bendradarbiavimas prie ES išorės sienų“, – sakė už Europos kaimynystės politiką ir plėtros derybas atsakingas Komisijos narys Johannesas Hahnas.

Labai džiaugiuosi, kad Europos regioninės plėtros fondas gali padėti suartinti ES ir jos kaimynes. Tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos – tai konkretus pavyzdys ES pastangų padėti piliečiams įveikti bendrus uždavinius ir sukurti tikrą solidarumo jausmą bei padidinti vietos ekonomikos konkurencingumą“, – sakė už regioninę politiką atsakinga Komisijos narė Corina Crețu.

Toks tarpvalstybinis bendradarbiavimas yra svarbi ES politikos kaimyninių šalių atžvilgiu dalis. Pirmenybė bus teikiama projektams, kuriais remiamas tvarus vystymasis prie ES išorės sienų, tokiu būdu siekiant sumažinti gyvenimo standartų skirtumus ir spręsti bendrus abipus šių sienų kylančius uždavinius. Dalyvaujančios šalys pasirinko ne daugiau kaip keturis kiekvienos programos prioritetus. Tai, pavyzdžiui, MVĮ plėtra, kultūra, aplinkosauga ir kova su klimato kaita, kova su skurdu, švietimas ir moksliniai tyrimai, energetika, prieinamumas ir sienų valdymas.

Pagal naujas programas bus finansuojami projektai 27 šalyse: Armėnijoje, Gruzijoje, Moldovoje, Ukrainoje ir rytinėje Rusijos dalyje, Egipte, Izraelyje, Jordanijoje, Libane, Palestinoje, Tunise, ES valstybėse narėse (Bulgarijoje, Kipre, Estijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Graikijoje, Italijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Maltoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Rumunijoje, Švedijoje), taip pat Norvegijoje ir Turkijoje. Finansavimas skiriamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir pagal Europos kaimynystės priemonę (EKP). Šalių partnerių ir ES finansavimo susitarimai bus sudaryti iki 2016 m. pabaigos. Dotacijos bus skiriamos rengiant kvietimus teikti pasiūlymus, kuriuos numatoma paskelbti 2016 m. arba 2017 m. pradžioje.

 

Pavyzdys:

Vykdant Rumunijos ir Ukrainos bendrą projektą „Švari upė“ (angl. „Clean river“), kurio biudžetas 3,8 mln. EUR, tarpvalstybinio bendradarbiavimo pagal EKP veiksmai padės sustiprinti bendradarbiavimą žmogaus sukeltų nelaimių prevencijos srityje ir išsaugoti Dunojaus upės baseino ekologinę vertę.

IP/16/6

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar