Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Atpakaļceļš uz Šengenu: Komisija iepazīstina ar ceļvedi, kā nodrošināt, lai atkal pilnvērtīgi darbotos Šengenas sistēma

Briselē, 2016. gada 4. martā

Atpakaļceļš uz Šengenu: Komisija iepazīstina ar ceļvedi, kā nodrošināt, lai atkal pilnvērtīgi darbotos Šengenas sistēma

Komisija šodien nāca klajā ar sīki izstrādātu ceļvedi, kurā aprakstīti konkrēti pasākumi, kas jāveic, lai ES ārējās un iekšējās robežas atkal tiktu pārvaldītas, kā paredzēts tiesību aktos. Šengenas zona, kurā nepastāv iekšējās robežas, gan Eiropas iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem ir devusi būtisku labumu, taču pēdējos mēnešos bēgļu krīze tai ir bijis patiesi smags pārbaudījums. Eiropadome 18. un 19. februāra sanāksmē deva skaidru uzdevumu atjaunot normālu Šengenas zonas darbību un to īstenot saskaņoti, taču vienlaikus pauda atbalstu dalībvalstīm, kuras šobrīd ir sarežģītā stāvoklī.

Pirmais priekšsēdētāja vietnieks Franss Timmermanss sacīja: “Šengenas zonas izveide ir viens no Eiropas integrācijas nozīmīgākajiem sasniegumiem, un tās iziršana nozīmētu lielas izmaksas. Mūsu mērķis ir pēc iespējas ātrāk atcelt visas iekšējās robežkontroles, un tas jāizdara ne vēlāk kā līdz šī gada decembrim. Šajā sakarā pašreizējo nesistemātisko vienpusējo lēmumu vietā pagaidu robežkontrolēm jāpieiet koordinēti, saskaņojoties Eiropas līmenī un ievērojot Šengenas noteikumus. Tajā pašā laikā ir pilnīgi jāīsteno ceļvedī izklāstītie pasākumi, lai nostiprinātu ārējās robežas kontroli un uzlabotu patvēruma sistēmas darbību. Mums jāturpina arī sadarbība ar Turciju, lai tiktu pilnīgi īstenots kopīgais rīcības plāns un būtiski samazinātos iebraucēju plūsma.”

Migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls papildina iepriekš teikto, norādot: “Šajā ceļvedī esam izklāstījuši soļus, kas kopīgi jāsper, lai Šengenas zona pēc iespējas drīzāk atkal darbotos normālā režīmā. Tas nozīmē, ka mums būs jāīsteno vairāki būtiski pasākumi. Pirmkārt, visām dalībvalstīm jāpiemēro noteikumi, proti, ir jāpārtrauc līdzšinējā caurlaišanas pieeja un tām jāļauj patvēruma pieteikuma iesniedzējiem piekļūt attiecīgajām procedūrām, taču jāatsaka ieceļošana personām, kuru vienīgais mērķis ir tranzīts. Otrkārt, jānovērš būtiskie trūkumi ārējo robežu pārvaldībā, jo teritorija bez iekšējām robežkontrolēm var pastāvēt tikai tad, ja ir spēcīga ārējo robežu aizsardzība. Tāpēc dalībvalstīm bez kavēšanās vajadzētu pieņemt Komisijas decembrī publiskoto priekšlikumu par Eiropas robežu un krasta apsardzes izveidi, lai tā varētu sākt darbību jau vasarā. Ir pienācis laiks, kad dalībvalstīm jāapvienojas kopīgo interešu labā, lai nosargātu vienu no Eiropas Savienības lielākajiem dārgumiem.”

Šengenas iziršanas izmaksas

Pagaidu robežkontroles ne tikai kavē personu brīvu pārvietošanos, bet arī rada ievērojamas ekonomiskās izmaksas. Komisija ir aplēsusi, ka pilnvērtīgas robežkontroles atjaunošana tam, lai uzraudzītu cilvēku pārvietošanos Šengenas zonā, radītu tūlītējas tiešās izmaksas 5 līdz 18 miljardi eiro gadā (jeb 0,05–0,13 % no IKP). Šīs izmaksas koncentrētos noteiktos sektoros un reģionos, taču neizbēgami ietekmētu ES ekonomiku kopumā. Piemēram:

 • preču autopārvadājumu izmaksas Polijai, Nīderlandei un Vācijai sadārdzinātos par vairāk nekā 500 miljoniem eiro;

 • Spānijas un Čehijas Republikas uzņēmumiem izmaksas pieaugtu par vairāk nekā 200 miljoniem eiro;

 • robežkontroles 1,7 miljoniem pārrobežu darbinieku vai to darba devējiem radītu 1,3 līdz 5,2 miljardus eiro lielus zaudējumus zaudētā laika izteiksmē;

 • savukārt tūrisma jomā varētu zaudēt vismaz 13 miljonus nakšu tūristu naktsmītnēs, kas kopumā radītu 1,2 miljardus eiro lielus zaudējumus;

 • valdībām nāktos segt administratīvās izmaksas 0,6 līdz 5,8 miljardu eiro apmērā sakarā ar vajadzību palielināt robežkontrolē nodarbināto skaitu.

Ārējo robežu aizsardzības nodrošināšana

Brīvas pārvietošanās zona nevar pastāvēt bez stiprām ES ārējām robežām un efektīvas robežkontroles. Atbildībai šajā jautājumā jābūt dalītai. Decembrī Komisija nāca klajā ar vērienīgu priekšlikumu par Eiropas robežu un krasta apsardzi. Lai šis priekšlikums tiktu realizēts jau vasarā, ir ļoti svarīgi, ka Eiropas Parlamentā un Padomē tas tiek pieņemts ne vēlāk kā jūnijā. Šodien Komisija aicina dalībvalstis un Frontex jau tagad sākt sagatavošanas pasākumus jaunās sistēmas ieviešanai, proti, apzināt vajadzīgos cilvēkresursus un tehniskos resursus. Papildus Komisija aicina dalībvalstis izrādīt lielāku atbalstu esošajām Frontex operācijām.

Tūlītēja atbalsta sniegšana Grieķijai

Tik milzīga migrantu plūsma uz jebkuras dalībvalsts robežas radītu lielu spriedzi. Grieķijas ārējās robežas pašreiz ir pakļautas vēl nepieredzētam spiedienam, un ir steidzami jānovērš pašreizējie trūkumi robežu pārvaldībā. Turpmākajos mēnešos jāveic vairāki konkrēti pasākumi.

 • Komisijas ekspertiem Grieķijā vajadzētu turpināt sadarboties ar Grieķijas iestādēm un koordinēt darbības ar pārējām iesaistītajām pusēm.

 • Jāveic visu ieceļojušo 100 % identifikācija un reģistrācija, tostarp sistemātiskas drošības pārbaudes, veicot salīdzināšanu ar ziņām datubāzēs.

 • Grieķijai būtu jāiesniedz rīcības plāns, kā tiks īstenoti Šengenas izvērtējuma ieteikumi, un vajadzību novērtējums, lai citas dalībvalstis, ES aģentūras un Komisija varētu laikus sniegt atbalstu.

 • Vajadzības gadījumā Frontex nekavējoties jāsagatavojas turpmākai Eiropas robežsardzes vienību izvietošanai un līdz 22. martam jāizsludina papildu aicinājumi sniegt palīdzību.

 • Citām dalībvalstīm vajadzētu uzņemties atbildību un 10 dienu laikā reaģēt uz šiem aicinājumiem, nosūtot cilvēkresursus un tehnisko aprīkojumu.

Grieķijā jaunieceļojošo migrantu skaitu strauji vajadzētu samazināt ES un Turcijas kopīgā rīcības plāna un brīvprātīgās humanitārās uzņemšanas shēmas īstenošanai ar Turciju. Slogu, ko nes Grieķija, domājams, atvieglotu arī ārkārtas pārcelšanas shēmu sekmīgāka īstenošana un aktīvāka atpakaļnosūtīšana uz Turciju un izcelsmes valstīm.

Turklāt šobrīd Rietumbalkānu maršrutā ir pastiprinātas robežkontroles, kā rezultātā strauji palielinās migrantu skaits Grieķijā, jo migrantu plūsma tās virzienā nav apsīkusi. Tas vēl jo vairāk nozīmē, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai dalībvalstis steidzami aktīvāk īstenotu pārcelšanas lēmumus. Komisija atbalstīs centienus pārcelšanu paātrināt un reizi mēnesī ziņos par gūto progresu. Šīs nedēļas sākumā Komisija publiskoja priekšlikumus par jaunu ārkārtas palīdzības instrumentu ātrākai reaģēšanai uz krīzi Eiropas Savienībā.

Noteikumu piemērošana un caurlaišanas pieejas pārtraukšana

Eiropadomes 18. un 19. februāra secinājumos skaidri norādīts, ka pašreiz piemērotā caurlaišanas pieeja nav pieņemama ne juridiskā, ne politiskā ziņā. Dalībvalstīm ir jāpiešķir piekļuve patvēruma procedūrām visiem pieteikuma iesniedzējiem, kas pieteikumu iesniedz uz to robežām. Lēmums par to, kura dalībvalsts ir atbildīga par konkrētā pieteikuma izskatīšanu, jāpieņem saskaņā ar ES tiesību aktiem, konkrētāk, pašreizējo Dublinas sistēmu. Tas nozīmē, ka ir jābūt reālai iespējai atgriezt patvēruma meklētājus pirmajā ieceļošanas valstī. Tādēļ Komisija plāno pirms Eiropadomes jūnija sanāksmes iesniegt novērtējumu par iespēju atsākt pārsūtīšanu uz Grieķiju saskaņā ar Dublinas procedūru.

Vienlaikus dalībvalstīm jāliedz ieceļošana pār robežu tādiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri neizpilda Šengenas Robežu kodeksa ieceļošanas nosacījumus un kuri nav iesnieguši patvēruma pieteikumu, lai gan viņiem bijusi iespēja to izdarīt. Jāpatur prātā, ka saskaņā ar ES tiesību aktiem patvēruma meklētājiem nav tiesību izvēlēties, kurā dalībvalstī tie vēlētos saņemt aizsardzību. Šie atteikumi būtu jāpiemēro uz ārējām Šengenas robežām un uz to dalībvalstu robežām, kuras piemēro pagaidu iekšējo robežkontroli. Šādas rīcībpolitikas sekmīga piemērošana palīdzēs nostiprināt Šengenas un Dublinas sistēmas un ārkārtas pārcelšanas shēmu.

Iekšējās robežkontroles: no sadrumstalotības līdz saskaņotai pieejai

Pagaidu robežkontroles pie iekšējām robežām būtu jāpiemēro tikai izņēmuma gadījumos un samērīgi ar mērķi pēc iespējas drīzāk atgriezties normālas darbības apstākļos. Kopš 2015. gada septembra sakarā ar bēgļu krīzi robežkontroles pie iekšējām robežām ir atjaunojušas astoņas valstis. Līdz šim tas ir noticis vienpusēji saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksu (23.–25. pants).

Ja migrācijas spiediens un nopietnie trūkumi ārējā robežkontrolē saglabāsies arī pēc 12. maija, Komisijai saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksa 26. panta 2. punktu būtu jāiesniedz Padomei priekšlikums ieteikumam par saskaņotu ES pieeju attiecībā uz iekšējām robežkontrolēm līdz strukturālo nepilnību novēršanai. Komisija šādai iespējamībai ir gatava, un tā nekavējoties sniegs priekšlikumu robežkontroļu ieviešanai pie tiem robežu posmiem, kuros pēc tām ir vajadzība un kuros to piemērošana būtu samērīga.

Mērķis būtu atcelt kontroli uz iekšējām robežām vēlākais līdz decembrim, lai Šengenas zona 2016. gada beigās atsāktu darbību normālā režīmā.

Sīkāka informācija

Paziņojums: Atpakaļceļš uz Šengenu — Ceļvedis

Pielikumi: Atpakaļceļš uz Šengenu — Ceļvedis

Progresa ziņojums par „karsto punktu” pieejas īstenošanu Grieķijā

ES un Turcijas kopīgais rīcības plāns – Trešais īstenošanas ziņojums

Paziņojums presei: Komisijas vīzu režīma progresa ziņojums: Turcija guvusi panākumus ceļā uz vīzu režīma liberalizāciju

FAKTU LAPA: Šengenas noteikumu skaidrojums

FAKTU LAPA: ES un Turcijas kopīgais rīcības plāns — Īstenošanas ziņojums

FAKTU LAPA: Grieķija: Progresa ziņojums

PIELIKUMS: CEĻVEDIS

Ceļvedis Šengenas zonas pilnvērtīgas darbības atjaunošanai paredz šādus soļus.

 • 2016. gada 4. martā (un pēc tam reizi mēnesī): Grieķija ziņo par virzību to darbību īstenošanā, kuras minētas ieteikumā par pārsūtīšanas atsākšanu saskaņā ar Dublinas procedūru.

 • Vēlākais 2016. gada 12. martā: Grieķija iesniedz rīcības plānu Padomes ieteikumu īstenošanai, kā arī vajadzību novērtējumu.

 • 2016. gada 16. martā: Komisijas paziņojums par Dublinas regulas reformu, par tās galveno mērķi izvirzot solidaritāti un taisnīgu sloga sadalījumu starp dalībvalstīm.

 • 2016. gada 16. martā: Komisija publisko pirmo ziņojumu par pārcelšanas un pārmitināšanas saistībām.

 • Vēlākais 2016. gada 22. martā: Frontex izsludina papildu aicinājumus palīdzēt, lai turpinātu Eiropas robežsardzes vienību izvietošanu Grieķijas atbalstam.

 • Vēlākais 2016. gada 1. aprīlī: dalībvalstis atsaucas Frontex aicinājumam, sniedzot cilvēkresursus un tehnisko aprīkojumu.

 • Vēlākais 2016. gada 12. aprīlī: Komisija sniedz savu novērtējumu par Grieķijas sagatavotā rīcības plāna piemērotību.

 • 2016. gada 16. aprīlī: Komisija publisko otro ziņojumu par pārcelšanas un pārmitināšanas saistībām.

 • 2016. gada 11.–17. aprīlī: Komisija un dalībvalstu eksperti veic Šengenas izvērtējumu attiecībā uz Grieķijas gaisa, zemes un jūras robežām.

 • Vēlākais 2016. gada 12. maijā: Grieķija ziņo par Padomes ieteikumu īstenošanu.

 • 2016. gada 12. maijā: ja joprojām pastāv nopietni trūkumi ārējā robežkontrolē, Komisija iesniedz priekšlikumu saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksa 26. panta 2. punktu.

 • 2016. gada 13. maijā: ja joprojām pastāv nopietni trūkumi ārējā robežkontrolē, Padomei saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksa 26. panta 2. punktu būtu jāpieņem ieteikums saskaņotai Savienības pieejai iekšējo robežkontroļu pagaidu atjaunošanā.

 • 2016. gada 16. maijā: Komisija publisko trešo ziņojumu par pārcelšanas un pārmitināšanas saistībām.

 • Vēlākais 2016. gada jūnijā: likumdevēji panāk politisku vienošanos par Eiropas robežu un krasta apsardzi un pieņem tiesību aktu.

 • 2016. gada jūnijā: Komisija sniedz savu novērtējumu par iespēju atsākt pārsūtīšanu uz Grieķiju saskaņā ar Dublinas procedūru.

 • Vēlākais 2016. gada augustā: Eiropas robežu un krasta apsardze ir uzsākusi darbu.

 • Vēlākais 2016. gada septembrī: Eiropas robežu un krasta apsardze ir pilnībā funkcionējoša un ir veikusi pirmās neaizsargātības pārbaudes nepieciešamo preventīvo pasākumu īstenošanai.

 • 2016. gada decembrī: ja situācija kopumā atļauj, šajā termiņā būtu jāpabeidz ārkārtas aizsargpasākumu veikšana.

IP/16/585

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar