Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Grįžimas prie Šengeno erdvės nuostatų. Komisija siūlo visapusiškai veikiančios Šengeno sistemos atkūrimo veiksmų planą

Briuselis, 2016 m. kovo 4 d.

Grįžimas prie Šengeno erdvės nuostatų. Komisija siūlo visapusiškai veikiančios Šengeno sistemos atkūrimo veiksmų planą

Šiandien Komisija pristatė išsamų konkrečių veiksmų, būtinų norint grįžti prie įprastinio ES išorės ir vidaus sienų valdymo, planą. Šengeno erdvės be vidaus sienų sukūrimas buvo labai naudingas Europos piliečiams ir verslui, tačiau per pastaruosius mėnesius ši sistema dėl pabėgėlių krizės patyrė didelių išbandymų. Vasario 18–19 d. Europos Vadovų Taryba suteikė aiškius įgaliojimus suderintais veiksmais atkurti normalų Šengeno erdvės veikimą ir visapusiškai remti su sudėtingomis aplinkybėmis susiduriančias valstybes nares.

Pirmasis pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas kalbėjo: „Šengeno erdvė – vienas iš labiausiai branginamų Europos integracijos laimėjimų ir jos praradimas reikštų didžiulius nuostolius. Mūsų siekis yra kuo greičiau ir ne vėliau kaip iki 2016 m. gruodžio mėn. panaikinti visų vidaus sienų kontrolę. Šiuo tikslu mums reikia darnaus, Šengeno taisyklių sistemą atitinkančio Europos požiūrio į laikiną sienų kontrolę, o ne šiuo metu galiojančių vienašalių sprendimų margumyno. O kol kas turime visapusiškai įgyvendinti veiksmų plane nustatytas priemones, kad sustiprintume išorės sienų kontrolę ir pagerintume mūsų prieglobsčio sistemos veikimą. Taip pat turime toliau dirbti su Turkija, kad visapusiškai įgyvendintume bendrą veiksmų planą ir gerokai sumažintume atvykstančių asmenų srautus.“

Už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Europos Komisijos narys Dimitris Avramopoulos pridūrė: „Pateikdami šį veiksmų planą siūlome bendrus žingsnius, kuriais turime kuo greičiau atkurti normalų Šengeno erdvės veikimą, o tam prireiks keleto svarbių veiksmų. Pirmiausia visos valstybės narės turi laikytis taisyklių – reikia atsisakyti lengvo praleidimo požiūrio, o valstybės narės turi suteikti galimybę prieglobsčio prašantiems asmenims pasinaudoti prieglobsčio procedūra, bet atsisakyti įsileisti asmenis, kurie ketina tik kirsti šalies teritoriją. Antra, turime ištaisyti rimtus trūkumus prie mūsų išorės sienų, kadangi vidaus erdvė be sienų kontrolės yra įmanoma tik užtikrinus tvirtą išorės sienų apsaugą. Todėl valstybės narės turi nedelsdamos patvirtinti gruodžio mėn. pateiktą Komisijos pasiūlymą dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kad jos jau vasarą galėtų pradėti veikti. Dabar pats laikas visoms valstybėms narėms susitelkti dėl bendro intereso: apsaugoti vieną iš vertingiausių Sąjungos laimėjimų.“

Šengeno erdvės nebuvimo kaina

Laikina sienų kontrolė ne tik trukdo asmenims laisvai judėti, bet ir žada didelius ekonominius nuostolius. Komisija įvertino, kad atkūrus visą Šengeno erdvės sienų kontrolės sistemą tiesioginės ES ekonomikos išlaidos nedelsiant sudarytų nuo 5 iki 18 mlrd. EUR per metus (arba 0,05–0,13 proc. BVP). Didžiausią kainą mokėtų tam tikri ekonominės veiklos vykdytojai ir regionai, bet poveikio neišvengtų visa ES ekonomika. Pavyzdžiui:

 • tokioms valstybėms narėms, kaip Lenkija, Nyderlandai ar Vokietija, tektų papildomai sumokėti daugiau nei 500 mln. EUR už prekių pervežimą keliais;

 • Ispanijos ar Čekijos verslas patirtų daugiau nei 200 mln. papildomų išlaidų;

 • 1,7 mln. tarpvalstybinių darbuotojų dėl sienų kontrolės prarastų 1,3–5,2 mlrd. EUR, apskaičiuojant sugaištą laiką;

 • būtų prarasta ne mažiau kaip 13 mln. turistų nakvynių; iš viso nuostoliai siektų 1,2 mlrd. EUR;

 • nuo 0,6 iki 5,8 mlrd. EUR administracinių išlaidų patirtų vyriausybės dėl išaugusio sienos kontrolės darbuotojų poreikio.

Užtikrinti išorės sienų apsaugą

Saugios ES išorės sienos ir veiksmingos sienų kontrolės užtikrinimas yra būtina laisvo judėjimo erdvės veikimo prielaida. Tai turi būti bendra atsakomybė. 2015 m. gruodžio mėn. Komisija pateikė plataus užmojo pasiūlymą dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų. Nepaprastai svarbu, kad Europos Parlamentas ir Taryba ne vėliau kaip birželio mėn. priimtų šį pasiūlymą ir kad pajėgos pradėtų veikti jau vasarą. Šiandien Komisija ragina valstybes nares ir FRONTEX jau pradėti būtinus parengiamuosius darbus įdiegti naują sistemą, visų pirma nustatyti, kiek reikės žmogiškųjų ir techninių išteklių. Kol kas Komisija taip pat ragina valstybes nares labiau remti FRONTEX vykdomas operacijas.

Neatidėliotina parama Graikijai

Gausus migrantų srautas padarytų didžiulį spaudimą bet kurios valstybės narės išorės sienų kontrolei. Graikijos išorės sienos patiria didžiulį spaudimą ir būtina nedelsiant spręsti esamų sienų valdymo trūkumų problemą. Per artimiausius mėnesius reikia atlikti keletą aiškiai nustatytų veiksmų:

 • Komisijos ekspertai Graikijoje turi toliau bendradarbiauti su Graikijos valdžios institucijomis ir derinti savo veiksmus su kitais susijusiais veikėjais;

 • būtina šimtu procentu nustatyti visų atvykstančių asmenų tapatybę ir juos užregistruoti, įskaitant sistemingus saugumo patikrinimus duomenų bazėse;

 • Graikija turi pateikti Šengeno įvertinimo rekomendacijų taikymo veiksmų planą ir poreikių įvertinimą, kad kitos valstybės narės, ES agentūros ir Komisija galėtų laiku suteikti paramą;

 • prireikus FRONTEX turėtų nedelsiant pasirengti tolesniam Europos sienų apsaugos būrių dislokavimui ir iki kovo 22 d. paskelbti papildomus kvietimus teikti paraiškas dėl indėlių;

 • kitos valstybės narės turėtų prisiimti atsakomybę ir atsakyti į šiuos kvietimus per 10 dienų suteikdamos žmogiškųjų išteklių ir techninės įrangos.

Be to, įgyvendinant ES ir Turkijos bendrą veiksmų planą ir kartu su Turkija vykdomą savanorišką pabėgėlių iš Sirijos humanitarinio priėmimo programą bus siekiama sparčiai sumažinti į Graikiją atvykstančių asmenų skaičių. Graikijos patiriamą spaudimą turėtų sumažinti veiksmingiau įgyvendinami skubaus perkėlimo Europos Sąjungoje mechanizmai ir gausesni grąžinimai į Turkiją ir kilmės šalis.

Kol kas, sustiprinus sienų kontrolę Vakarų Balkanų maršruto šalyse, o į Graikiją toliau plūstant migrantams, migrantų Graikijoje toliau daugėja. Todėl juo labiau svarbu ir skubu, kad valstybės narės aktyviau įgyvendintų sprendimus dėl perkėlimo Europos Sąjungoje. Komisija teiks paramą pastangoms spartinti perkėlimą Europos Sąjungoje ir kas mėnesį teiks pažangos ataskaitas. Šios savaitės pradžioje Komisija pateikė pasiūlymus dėl naujos Skubios pagalbos priemonės, siekdama greitesnės ES reakcijos į krizę.

Taisyklių taikymas ir lengvo praleidimo požiūrio atsisakymas

Vasario 18–19 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose aiškiai sakoma, kad šiuo metu taikomas lengvo praleidimo požiūris nėra nei teisėtas, nei politiškai tinkamas. Valstybės narės privalo suteikti visiems jų pasienyje pateikusiems prašymus asmenims galimybę naudotis prieglobsčio procedūra. Sprendimas dėl to, kurios valstybės narės toliau tvarkys konkretų prašymą, turi būti priimamas laikantis ES teisės, visų pirma pagal galiojančias Dublino reglamento taisykles. Tai reiškia, kad privaloma užtikrinti galimybę grąžinti prieglobsčio prašytojus į pirmojo atvykimo šalį. Todėl Komisija numato iki birželio mėn. Europos Vadovų Tarybos pateikti galimybės atnaujinti perdavimą į Graikiją pagal Dublino reglamentą įvertinimą.

Kartu valstybės narės turėtų neleisti kirsti sieną trečiųjų šalių piliečiams, kurie neatitinka Šengeno sienų kodekse nustatytų atvykimo reikalavimų, įskaitant trečiųjų šalių piliečius, kurie nepateikė prieglobsčio prašymo, nors turėjo galimybę tai padaryti. Verta prisiminti, kad pagal ES teisę prieglobsčio prašytojai neturi teisės rinktis, kuri valstybė narė jiems suteiks apsaugą. Sprendimai neįleisti turi būti priimami prie Šengeno erdvės išorės sienų ir prie laikinai vidaus sienų kontrolę atnaujinusių valstybių narių sienų. Veiksmingai taikant šias politikos priemones bus galima sustiprinti Šengeno ir Dublino sistemas ir skubaus perkėlimo Europos Sąjungoje mechanizmą.

Vidaus sienų kontrolė: nuo margumyno prie suderinto požiūrio

Laikina vidaus sienų kontrolė turi išlikti nepaprasta priemone, proporcinga siekiui kuo greičiau sugrąžinti normalią padėtį. Nuo 2015 m. rugsėjo mėn. aštuonios šalys atnaujino savo vidaus sienų kontrolę dėl priežasčių, susijusių su pabėgėlių krize. Iki šiol tai buvo daroma remiantis vienašaliais veiksmais, laikantis Šengeno sienų kodekso (23–25 straipsniai).

Jeigu esamas migracinis spaudimas tęsis ir rimti išorės sienų kontrolės trūkumai nebus pašalinti iki gegužės 12 d., Komisija turės pateikti Tarybai pasiūlymą pagal Šengeno sienų kodekso 26 straipsnio 2 dalį dėl rekomendacijos siekti suderinto ES požiūrio į vidaus sienų kontrolę, kol bus pašalinti struktūriniai trūkumai. Komisija bus tam pasirengusi ir nedelsdama imsis veiksmų: siūlys palikti sienų kontrolę tik tuose sienos ruožuose, kur ji būtina ir proporcinga.

Tikslas yra iki gruodžio mėn. panaikinti visų vidaus sienų kontrolę, kad iki 2016 m. pabaigos būtų galima grįžti prie normalaus Šengeno erdvės veikimo.

Daugiau informacijos

Komunikatas. Grįžimas prie Šengeno erdvės nuostatų. Veiksmų planas

Priedai: Grįžimas prie Šengeno erdvės nuostatų. Veiksmų planas

Migrantų antplūdžio valdymo centrų kūrimo Graikijoje pažangos ataskaita

ES ir Turkijos bendras veiksmų planas. Trečioji įgyvendinimo ataskaita.

Komisijos ataskaita dėl Turkijos padarytos pažangos įgyvendinant vizų režimo liberalizavimą

INFORMACIJOS SUVESTINĖ. Šengeno taisyklių paaiškinimas

INFORMACIJOS SUVESTINĖ. ES ir Turkijos bendras veiksmų planas. Įgyvendinimo ataskaita

INFORMACIJOS SUVESTINĖ. Graikija. Pažangos ataskaita

PRIEDAS. Veiksmų planas

Grįžimo prie visapusiškai veikiančios Šengeno erdvės planą sudaro šie etapai:

 • Kovo 4 d. (o vėliau – kas mėnesį): Graikija pateiks rekomendacijoje dėl perdavimo pagal Dublino reglamentą atnaujinimą nustatytų veiksmų vykdymo pažangos ataskaitą.

 • Ne vėliau kaip 2016 m. kovo 12 d.: Graikija pateiks Tarybos nurodytų rekomendacijų įgyvendinimo veiksmų planą ir poreikių įvertinimą.

 • 2016 m. kovo 16 d.: Komisijos komunikatas dėl Dublino reglamento reformos, pagrįstos valstybių narių solidarumo ir sąžiningo naštos pasidalijimo tikslu.

 • 2016 m. kovo 16 d.: Komisija pateiks pirmąją perkėlimo Europos Sąjungoje ir perkėlimo į Europos Sąjungą įsipareigojimų ataskaitą.

 • Ne vėliau kaip 2016 m. kovo 22 d.: FRONTEX paskelbs papildomus kvietimus teikti paraiškas dėl tolesnio Europos sienų apsaugos būrių dislokavimo teikiant paramą Graikijai.

 • Ne vėliau kaip iki 2016 m. balandžio 1 d.: valstybės narės atsakys į FRONTEX kvietimą skirdamos žmogiškųjų išteklių ir techninės įrangos.

 • Ne vėliau kaip 2016 m. balandžio 12 d.: Komisija pateiks Graikijos parengto veiksmų plano tinkamumo įvertinimą.

 • 2016 m. balandžio 16 d.: Komisija pateiks antrąją perkėlimo Europos Sąjungoje ir perkėlimo į Europos Sąjungą įsipareigojimų ataskaitą.

 • 2016 m. balandžio 11–17 d.: Komisija ir valstybių narių ekspertai atliks Graikijos oro, sausumos ir jūrų sienų Šengeno vertinimą.

 • Ne vėliau kaip 2016 m. gegužės 12 d.: Graikija pateiks Tarybos rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitą.

 • 2016 m. gegužės 12 d.: jeigu rimti išorės sienų kontrolės trūkumai nebus pašalinti, Komisija pateiks pasiūlymą pagal Šengeno sienų kodekso 26 straipsnio 2 dalį.

 • 2016 m. gegužės 13 d.: jeigu rimti išorės sienų kontrolės trūkumai nebus pašalinti, Taryba turėtų priimti rekomendaciją pagal Šengeno sienų kodekso 26 straipsnio 2 dalį, kuria siekiama suderinto Sąjungos požiūrio į laikiną vidaus sienų kontrolę.

 • 2016 m. gegužės 16 d.: Komisija pateiks trečiąją perkėlimo Europos Sąjungoje ir perkėlimo į Europos Sąjungą įsipareigojimų ataskaitą.

 • Ne vėliau kaip 2016 m. birželio mėn.: teisėkūros institucijos priims politinį sprendimą dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų ir priims teisės aktą.

 • 2016 m. birželio mėn. Komisija pateiks galimybės atnaujinti perdavimą į Graikiją pagal Dublino reglamentą įvertinimą.

 • Ne vėliau kaip 2016 m. rugpjūčio mėn.:pradeda veikti Europos sienų ir pakrantės apsaugos pajėgos.

 • Ne vėliau kaip 2016 m. rugsėjo mėn.: Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos visapusiškai veiks ir bus parengti pirmieji pažeidžiamumo bandymai, kad būtų galima imtis būtinų prevencinių veiksmų.

 • 2016 m. gruodžio mėn.: jeigu bendra padėtis bus palanki, tai yra tikslinė data, kada bus atšauktos išskirtinės apsaugos priemonės, kurių buvo imtasi.

IP/16/585

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar