Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Sprawozdanie Komisji na temat ułatwień wizowych dla Turcji: w kierunku liberalizacji

Bruksela, 4 marca 2016

Sprawozdanie Komisji na temat ułatwień wizowych dla Turcji: w kierunku liberalizacji

Komisja przyjęła dzisiaj drugie sprawozdanie w sprawie postępów Turcji w realizacji wymogów harmonogramu liberalizacji reżimu wizowego. Zwrócono uwagę na postępy Turcji od czasu ostatniego sprawozdania z października 2014 r. Na szczycie UE-Turcja w dniu 29 listopada Turcja zobowiązała się do przyspieszenia realizacji harmonogramu, w tym do wcześniejszego stosowania postanowień umowy o readmisji między UE a Turcją. Celem ma być liberalizacja przepisów wizowych w październiku 2016 r. pod warunkiem spełnienia wszystkich kryteriów. W dzisiejszym sprawozdaniu podkreśla się nowy poziom zaangażowania i determinacji władz tureckich.

Komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa, Dimitris Avramopoulos, zwraca uwagę na szereg postępów i zachęca do dalszego przyspieszenia ścieżki reform: „Gratuluję Turcji poczynionych postępów, zwłaszcza że stało się to w czasach nasilenia kryzysu syryjskiego. Od czasu szczytu UE-Turcja władze tureckie wykazały się determinacją i zaangażowaniem w dialog na temat liberalizacji reżimu wizowego. Mam nadzieję, że Turcja sprawnie wdroży priorytetowe środki wskazane w dzisiejszym sprawozdaniu i będziemy mogli nadal wspólnie dążyć do spełnienia warunków liberalizacji reżimu wizowego. Komisja będzie wspomagać Turcję w realizacji harmonogramu.”

W sprawozdaniu zwraca się uwagę na przyspieszenie reform w Turcji na drodze do spełnienia wymogów harmonogramu, zwłaszcza po szczycie UE-Turcja, który odbył się 29 listopada 2015 r. Turcja, która oferuje schronienie i pomoc dla ponad 2,5 mln syryjskich uchodźców, umożliwiła im niedawno dostęp do rynku pracy, co ma ułatwić integrację społeczną uchodźców i zapewnić im samodzielność. Podjęto również szereg ważnych działań zapewniających uchodźcom dostęp do usług publicznych, w tym dostęp do edukacji dla dzieci. Jednocześnie zaczęto wprowadzać bardziej rygorystyczne wymogi wizowe i wjazdowe względem obywateli krajów, z których pochodzi znaczna liczba nielegalnych migrantów przedostających się z Turcji do UE. Ponadto Turcja nadal wzmacnia swoją ogólną zdolność ochrony granic i zarządzania granicami.

W sprawozdaniu wskazano również środki, które Turcja powinna wprowadzić, aby wypełnić wszystkie zobowiązania określone w harmonogramie. Między innymi Turcja powinna rozpocząć wydawanie paszportów z odciskami palców, zgodnie ze standardami w UE. Jest to duże wyzwanie dla władz tureckich. Niemniej jednak dalsze wprowadzanie środków pozwalających kompleksowo rozwiązać różne aspekty nielegalnej migracji jest niezbędne i pilne.

W sprawozdaniu wzywa się również Turcję do nadrobienia zaległości we wdrożeniu procedur azylowych, do zacieśnienia współpracy ze wszystkimi graniczącymi państwami członkowskimi w sprawach readmisji, policji i wymiaru sprawiedliwości oraz do natężenia walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną. Inne niezbędne kroki w harmonogramie to przyjęcie przepisów o ochronie danych osobowych zgodnych z normami UE oraz zawarcie umów o współpracy z Europolem i Eurojustem, a także opracowanie programu integracji społecznej ludności romskiej. W sprawozdaniu podkreśla się również potrzebę dostosowania tureckich przepisów dotyczących terroryzmu do norm UE i Rady Europy oraz do przyjęcia i transponowania kilku konwencji międzynarodowych.

Kontekst

Unia Europejska rozpoczęła dialog w sprawie liberalizacji reżimu wizowego z Turcją w dniu 16 grudnia 2013 r., równolegle z podpisaniem umowy o readmisji między UE a Turcją. Dialog opiera się na harmonogramie na rzecz ruchu bezwizowego z Turcją, dokumencie określającym wymogi, które Turcja musi spełnić, aby Komisja mogła zaproponować Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wprowadzenie zmian do rozporządzenia (WE) nr 539/2001. Zmiany te umożliwiłyby obywatelom tureckim bezwizowy krótki pobyt w strefie Schengen (90 dni w dowolnym okresie wynoszącym 180 dni) w celach biznesowych, turystycznych lub rodzinnych.

72 wymogi określone w harmonogramie można podzielić na pięć grup tematycznych: zabezpieczenia dokumentów; zarządzanie migracją; porządek publiczny i bezpieczeństwo; prawa podstawowe i readmisja nielegalnych migrantów.

W dniu 20 października 2014 r. Komisja przyjęła pierwsze sprawozdanie w sprawie postępów Turcji w realizacji wymogów harmonogramu liberalizacji reżimu wizowego. W pierwszym sprawozdaniu oceniono spełnienie każdego wymogu i wydano zalecenia co do dalszych kroków we wszystkich obszarach.

Na szczycie UE-Turcja 29 listopada 2015 r. UE z zadowoleniem przyjęła zobowiązanie Turcji do przyspieszenia realizacji harmonogramu wizowego w odniesieniu do wszystkich uczestniczących państw członkowskich. We wspólnym oświadczeniu uzgodnionym na szczycie zwrócono się do Komisji Europejskiej o przedstawienie na początku marca 2016 r. drugiego sprawozdania z postępów we wdrażaniu przez Turcję harmonogramu liberalizacji reżimu wizowego. Obie strony uzgodniły, że umowa o readmisji między UE a Turcją będzie miała w pełni zastosowanie od czerwca 2016 r., jeszcze przed wejściem w życie postanowień o obywatelach państw trzecich, tak aby Komisja mogła przedstawić trzecie sprawozdanie jesienią 2016 r. w celu zakończenia procesu liberalizacji reżimu wizowego i zniesienia obowiązku wizowego dla obywateli Turcji w strefie Schengen do października 2016 r., pod warunkiem spełnienia do tego czasu wymogów określonych w harmonogramie.

Poprawa mobilności obywateli w bezpiecznym i dobrze zarządzanym otoczeniu jest jednym z podstawowych celów Unii Europejskiej w jej relacjach z krajami partnerskimi. UE realizuje ten cel poprzez dialog na temat liberalizacji systemu wizowego, zwłaszcza z zainteresowanymi krajami sąsiadującymi i kandydującymi.

Dodatkowe informacje

Drugie sprawozdanie w sprawie postępów Turcji w realizacji wymogów harmonogramu liberalizacji reżimu wizowego

Dokument roboczy służb Komisji dołączony do drugiego sprawozdania w sprawie postępów Turcji w realizacji wymogów harmonogramu liberalizacji reżimu wizowego

ARKUSZ INFORMACYJNY: Wspólny plan działania UE-Turcja – sprawozdanie z realizacji

UMOWA między Unią Europejską a Republiką Turcji o readmisji osób przebywających nielegalnie

IP/16/582

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar