Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Доклад на Комисията за напредъка по отношение на визите: Турция бележи напредък към либерализиране на визовия режим

Брюксел, 4 март 2016 r.

Доклад на Комисията за напредъка по отношение на визите: Турция бележи напредък към либерализиране на визовия режим

Днес Комисията прие втория доклад за напредъка на Турция по отношение на изпълнението на изискванията на нейната пътна карта за либерализиране на визовия режим, като изтъкна стъпките, които Турция е предприела след последния доклад през октомври 2014 г. На срещата на високо равнище ЕС-Турция на 29 ноември Турция пое ангажимент да ускори изпълнението на пътната карта, включително чрез по-ранно прилагане на всички разпоредби на споразумението за обратно приемане между ЕС и Турция. Целта е процесът на либерализиране на визовия режим да бъде завършен до октомври 2016 г., при условие че дотогава са постигнати всички целеви показатели. В днешния доклад се приветства демонстрираното от турските органи ново равнище на ангажираност и решимост.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос отбеляза редица важни стъпки напред и насърчи по-нататъшното ускоряване на процеса на реформи: „Оценявам високо усилията на Турция. Въпреки че страната се намира на първа линия по отношение на сирийската бежанска криза, след срещата на високо равнище ЕС-Турция турските органи показаха подновена решимост и ангажимент по отношение на диалога за либерализиране на визите. Вярвам, че Турция ще изпълни спешно приоритетните мерки, посочени в днешния доклад, и че можем да продължим съвместно усилията за изпълнение на условията за либерализиране на визовия режим. Комисията ще продължи да помага на Турция при изпълнението на пътната карта“.

В доклада се отбелязва, че особено след срещата на високо равнище ЕС-Турция на 29 ноември 2015 г. Турция е ускорила процеса на реформи, насочен към изпълнение на изискванията на пътната карта. По-специално Турция, която е приютила и подпомага повече от 2,5 млн. бежанци от Сирия, наскоро им даде възможност за достъп до трудовия пазар, като се очаква това да улесни социалното им приобщаване и самостоятелност. Освен това Турция предприе важни мерки за гарантиране на достъпа на бежанците до обществени услуги, включително достъп на децата до училища. Успоредно с това Турция започна да въвежда по-строги визови правила и правила за приемане по отношение на граждани на държави, които обикновено са източник на незаконна по-нататъшна миграция от Турция към ЕС. Турция също така продължи да укрепва цялостния си капацитет за наблюдение и управление на границите.

В доклада се посочват и мерките, които остава да бъдат предприети от Турция, за да се изпълнят всички изисквания на пътната карта. Наред с другото, Турция трябва да започне да издава паспорти, които включват пръстовите отпечатъци на притежателите, в съответствие със стандартите на ЕС. Турските органи са изправени пред огромно предизвикателство. Въпреки това е налице неотложна необходимост те да продължат да въвеждат всеобхватни мерки за справяне с различните аспекти на проблема с незаконната миграция.

В доклада също така се призовава Турция да намали натрупаните неприключили процедури по предоставяне на убежище, да засили сътрудничеството с всички държави от ЕС, с които граничи, особено по въпроси, свързани с обратното приемане, и по полицейски и съдебни въпроси, както и да засили борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Други необходими стъпки, посочени в пътната карта, са приемането на законодателство за защита на личните данни в съответствие със стандартите на ЕС и сключване на споразумения за сътрудничество с Европол и Евроюст, както и разработване на всеобхватни мерки за улесняване на социалното приобщаване на населението на страната от ромски произход. В документа също така се подчертава необходимостта Турция да приведе законодателството си за тероризма в съответствие със стандартите на ЕС и Съвета на Европа и да приеме и транспонира няколко международни конвенции.

Контекст

Европейският съюз започна диалог с Турция за либерализиране на визовия режим на 16 декември 2013 г. успоредно с подписването на споразумението за обратно приемане между ЕС и Турция. Диалогът за либерализиране на визовия режим се основава на пътната карта за безвизов режим с Турция — документ, в който се посочват изискванията, на които страната трябва да отговаря, за да може Комисията да предложи на Европейския парламент и на Съвета изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001, което ще позволи на турските граждани да пътуват без визи в Шенгенското пространство за краткосрочно пребиваване — 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период — с цел бизнес, туризъм или по семейни причини.

Изброените в пътната карта 72 изисквания са разпределени в пет тематични групи: сигурност на документите; управление на миграцията; обществен ред и сигурност; основни права и обратно приемане на незаконни мигранти.

На 20 октомври 2014 г. Комисията прие първия си доклад за напредъка на Турция по отношение на изпълнението на изискванията на нейната пътна карта за либерализиране на визовия режим. В първия доклад се оценяваше изпълнението на всяко изискване и се отправяха препоръки за постигане на по-нататъшен напредък по всяко едно от тях.

На срещата на високо равнище ЕС-Турция на 29 ноември 2015 г. ЕС приветства ангажимента на Турция да ускори изпълнението на целевите показатели на пътната карта за визите по отношение на всички участващи държави членки. В съвместната декларация, за която бе постигнато съгласие на срещата на високо равнище, се изискваше Европейската комисия да представи в началото на март 2016 г. втори доклад за напредъка в изпълнението от Турция на пътната карта за либерализиране на визовия режим. Двете страни се договориха споразумението за обратно приемане между ЕС и Турция да стане напълно приложимо от юни 2016 г., като се започне по-рано прилагането на разпоредбите, свързани с граждани на страни извън ЕС, за да може Комисията да представи третия си доклад за напредъка през есента на 2016 г. с оглед на завършването на процеса на либерализация на визовия режим и на отмяната на визовите изисквания за турски граждани в Шенгенското пространство до октомври 2016 г., при условие че дотогава бъдат изпълнени всички изисквания на пътната карта.

Засилената мобилност на гражданите в сигурна и добре управлявана среда е една от основните цели на Европейския съюз в отношенията му със страните партньори. ЕС се стреми към изпълнението на тази цел, като води диалози за либерализиране на визовия режим, по-специално със заинтересовани съседни страни и страни кандидатки за членство.

За повече информация

Втори доклад за напредъка на Турция по отношение на изпълнението на изискванията на нейната пътна карта за либерализиране на визовия режим

Работен документ на службите на Комисията, съпровождащ втория доклад за напредъка на Турция по отношение на изпълнението на изискванията на нейната пътна карта за либерализиране на визовия режим

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ: Съвместен план за действие между ЕС и Турция - Доклад относно изпълнението

СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Турция за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица

IP/16/582

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar