Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio käynnistää Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevan julkisen kuulemisen

Strasbourg 8. maaliskuuta 2016

Euroopan komissio esittelee tänään ensimmäisen alustavan hahmotelman Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista, josta puheenjohtaja Juncker ilmoitti viime vuoden syyskuussa, ja käynnistää sitä koskevan laajan julkisen kuulemisen.

Euroopan komissio esittelee tänään ensimmäisen alustavan hahmotelman Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista, josta puheenjohtaja Juncker ilmoitti viime vuoden syyskuussa, ja käynnistää sitä koskevan laajan julkisen kuulemisen kootakseen näkemyksiä ja saadakseen palautetta muilta EU:n toimielimiltä, kansallisilta viranomaisilta ja parlamenteilta, työmarkkinaosapuolilta, sidosryhmiltä, kansalaisyhteiskunnalta, yliopistomaailman asiantuntijoilta ja kansalaisilta. Tämä aloite on suunnattu euroalueelle, mutta muut EU:n jäsenvaltiot voivat osallistua siihen, jos ne niin haluavat. Verkkokuuleminen jatkuu vuoden 2016 loppuun.

"Eurooppa kärsii edelleen finanssi- ja valtionvelkakriisistä johtuvista ongelmista, kuten köyhyydestä, sosiaalisesta syrjäytymisestä, epätasa-arvosta ja korkeasta työttömyydestä," totesi eurosta ja työmarkkinavuoropuhelusta vastaava varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis. "Samaan aikaan meidän on päivitettävä sosiaalista toimintaohjelmaamme ja sosiaalialan säännöstöämme vastaamaan talouteen ja yhteiskuntaan liittyviä 2000-luvun kehityssuuntia. Tämä on monimutkainen tehtävä, ja tarvitaan laajaa kuulemisprosessia sen varmistamiseksi, että kaikki näkökohdat otetaan huomioon. Sosiaalisten oikeuksien pilari on osa talous- ja rahaliiton lujittamiseen tähtäävää työtä, ja se on suunnattu euroalueelle. Aiomme kuitenkin varmistaa, että myös euroalueeseen kuulumattomat jäsenvaltiot voivat osallistua kuulemisprosessiin täysipainoisesti ja että ne voivat halutessaan liittyä aloitteeseen."

Työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaava komissaari Marianne Thyssen totesi, että "2000-luvun suurin haaste on muuttuva työelämä. Globalisaatiolla, digitaalisella vallankumouksella ja uusilla liiketoimintamalleilla on ennen näkemätön vaikutus siihen, kuinka teemme työtä. Meidän on oltava valmiita ennakoimaan näitä kehityssuuntia ja vaikuttamaan niihin. Meidän on kysyttävä itseltämme peruskysymyksiä: ovatko Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden sosiaalipolitiikat laajasti ymmärrettyinä 2000-luvulle soveltuvia? Kuinka Euroopan sosiaalinen malli saadaan kestämään tulevaisuudessa? Tänään käynnistettävän kuulemisen myötä otamme ensimmäisen askeleen kohti Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria."

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa määritellään joukko keskeisiä periaatteita, joilla tuetaan toimivia ja oikeudenmukaisia työmarkkinoita ja sosiaaliturvajärjestelmiä euroalueella.

Viimeksi kuluneiden 15 vuoden aikana saatu kokemus on osoittanut, että jatkuva epätasapainotila yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa voi vaarantaa koko euroalueen vakauden. Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistelyä koskevassa viiden puheenjohtajan kertomuksessa kehotetaan keskittymään painokkaammin työllisyyteen ja sosiaaliseen tuloskuntoon osana laajempaa ylöspäin tapahtuvan lähentymisen prosessia, jossa pyritään kestävämpiin talouden rakenteisiin euroalueella.

Mitä seuraavaksi?

Tänään käynnistetyn kuulemisen tavoitteena on arvioida EU:n nykyistä sosiaalialan säännöstöä, tarkastella työmalleihin ja yhteiskuntiin liittyviä uusia suuntauksia sekä koota näkemyksiä ja saada palautetta pilarin alustavassa luonnoksessa määritellyistä periaatteista. Kuulemisen tulokset otetaan huomioon pilarin lopullisessa muotoilussa, ja ne auttavat tarvittaessa tulevien toimien laajuuden määrittelyssä. Kuuleminen jatkuu 31. joulukuuta 2016 saakka, ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin koostettu versio on tarkoitus esittää vuoden 2017 alussa.

Kun pilari saadaan perustettua, sen pitäisi toimia vertailukohtana, jonka pohjalta arvioidaan osallistuvien jäsenvaltioiden sosiaali- ja työllisyysasioita koskevaa tuloskuntoa ja edistetään kansallisen tason uudistusprosessia. Pilarin pitäisi myös antaa suuntaa euroalueen uudelle lähentymiselle.

Tausta

Puheenjohtaja Juncker ilmoitti Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin perustamisesta 9. syyskuuta 2015 pitämässään unionin tilaa koskevassa puheessa: "Meidän on tehostettava työtä oikeudenmukaisten ja todella yleiseurooppalaisten työmarkkinoiden aikaansaamiseksi. (...) Tähän liittyen haluan kehittää EU:n sosiaalisten oikeuksien pilarin, jossa otetaan huomioon eurooppalaisten yhteiskuntien ja työelämän muuttuvat realiteetit ja joka antaa suuntaa euroalueen uudelle lähentymiselle. Tällä EU:n sosiaalisten oikeuksien pilarilla täydennettäisiin sitä, mitä olemme jo yhdessä saavuttaneet työntekijöiden suojelun suhteen. Odotan työmarkkinaosapuolilta keskeistä roolia tässä prosessissa. Uskon, että tämä aloite on hyvä käynnistää euroalueella ja antaa muiden EU:n jäsenvaltioiden tulla mukaan, jos ne niin haluavat."

Komission jäsenten kollegio kävi 27. tammikuuta 2016 ensimmäisen periaatekeskustelun pilarista. Varapuheenjohtaja Dombrovskis ja komissaari Thyssen esittelivät tämän keskustelun jälkeen Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin ensimmäisiä päälinjoja ja ilmoittivat aikovansa käynnistää asiasta laaja-alaisen kuulemisen. Kollegion kokouksen tuloksia esitellään videolla.

Lisätietoja

Taustatiedote: Kohti Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria – Kysymyksiä ja vastauksia

Tietosivu: Taloudelliset ja sosiaaliset kehityssuunnat

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin verkkosivu

Ota kantaa – Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskeva julkinen kuuleminen 

Tiedonanto: Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevan kuulemisen käynnistäminen

Liite: Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari – ensimmäinen alustava luonnos

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin taustalla olevat keskeiset talouteen, työmarkkinoihin ja yhteiskuntaan liittyvät kehityssuuntaukset

EU:n sosiaalialan säännöstö

Seuraa komissaari Thysseniä Facebookissa ja Twitterissä

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden pääosasto

IP/16/544

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar

Videos