Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen föreslår ett nytt nödhjälpsinstrument för snabbare krisinsatser i EU

Bryssel den 2 mars 2016

I en situation där flyktingkrisen fortsätter att sätta press på många EU-medlemsländer föreslår kommissionen ett snabbare sätt att ge stöd för att hantera omfattande humanitära kriser i EU.

I en situation där flyktingkrisen fortsätter att sätta press på många EU-medlemsländer föreslår kommissionen ett snabbare sätt att ge stöd för att hantera omfattande humanitära kriser i EU.

I dag har kommissionen föreslagit ett nödhjälpsinstrument som ska användas i EU för snabbare, mer målinriktade insatser vid större kriser och som också ska hjälpa medlemsländerna att hantera ett stort antal flyktingar.

Initiativet kommer vid en tidpunkt då flyktingkrisen nått en omfattning utan motstycke och det i många medlemsländer som härbärgerar ett stort antal flyktingar på sina territorier har uppstått ett behov av omedelbar nödhjälp.  

Kommissionen har ända från början åtagit sig att stödja medlemsländerna med alla tänkbara medel, och förslaget är en direkt uppföljning av Europeiska rådets möte den 18–19 februari, då stats- och regeringscheferna uppmanade kommissionen att bygga upp kapacitet att ge intern nödhjälp.

– Med detta förslag kommer vi mycket snabbare än tidigare att kunna ge nödhjälp i kriser inom Europeiska unionen. Just nu råder det inga tvivel om att detta är särskilt behövligt för att stödja flyktingarna. Vi har ingen tid att förlora när det gäller att ställa alla tillgängliga medel till förfogande för att förhindra mänskligt lidande inom våra egna gränser. Dagens förslag ställer 700 miljoner euro till förfogande där hjälpbehovet är allra störst. Jag förväntar mig nu att de europeiska regeringarna och Europaparlamentet snabbt ställer sig bakom förslaget, säger Christos Stylianides, kommissionär med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering.

Detta nya instrument kan vara till nytta för medlemsländer där den egna kapaciteten är otillräcklig på grund av akuta och exceptionella omständigheter, till exempel en plötslig tillströmning av flyktingar eller andra allvarliga störningar. Nödhjälpen kommer att baseras på artikel 122.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Detta kommer att göra det möjligt att bevilja stöd så snabbt och omfattande som möjligt, i en anda av solidaritet mellan medlemsländerna.

Nödhjälp kommer att ställas till förfogande i nära samarbete med medlemsländer och bl.a. FN-organ, icke statliga organisationer och internationella organisationer och omfatta tillhandahållandet av grundläggande förnödenheter som livsmedel, husrum och läkemedel till det stora antal barn, kvinnor och män som för närvarande anländer till EU-länderna.

Kommissionen kommer omgående att, för Europaparlamentet och rådet i deras egenskap av budgetmyndigheter, föreslå att de antar en ändringsbudget för 2016 för att skapa en budgetpost för detta instrument. Det beräknade behovet för 2016 är 300 miljoner euro med ytterligare 200 miljoner euro att användas 2017 och 2018.

Därför kommer medel inte att omfördelas från befintliga EU-program för externt humanitärt bistånd. EU står fast vid sitt åtagande att fortsätta leda de internationella humanitära insatserna när det gäller Syrienkrisen, också i samband med andra globala krissituationer runt om i världen där humanitärt bistånd från EU räddar liv.

Bakgrund

Kommissionen tillkännagav redan den 10 februari sin avsikt att utveckla EU:s kapacitet att bevilja humanitärt bistånd internt, och Europeiska rådet stödde denna avsikt i sina slutsatser av den 19 februari. Med utgångspunkt i de erfarenheter som EU:s generaldirektorat för humanitärt bistånd och civilskydd har vunnit kommer det humanitära biståndet att beviljas för att tillgodose de stora humanitära behov som flytkingar och migranter i EU:s medlemsländer har.

Som reaktion på flyktingkrisen i EU har det via ett antal andra instrument, t.ex. asyl-, migrations- och integrationsfonden, fonden för inre säkerhet eller fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt redan ställts betydande ekonomiska resurser till förfogande för bistånd inom Europa.   Dessa instrument har visat sig vara användbara men de är inte utformade för hantering av stora humanitära behov.

EU:s civilskyddsmekanism har använts för att mobilisera materiellt stöd såsom husrum, hygienartiklar, medicinsk utrustning och expertis till stöd för Ungern, Grekland, Slovenien, Kroatien och Serbien för att dessa ska klara det ökande antalet anländande. Denna solidaritetsmekanism utformades dock med tanke på situationer där ett EU-medlemsland befinner sig i nöd - den tillhandahåller ingen finansiering och är beroende av frivillig hjälp från medlemsländer där stödkapaciteten redan är överbelastad.

Förslaget om nödhjälp syftar därför till att fylla en lucka, så att det på EU-nivå finns ett lämpligare instrument som kan tillgodose humanitära behov inom EU.

Mer information:

MEMO/16/483: Hantering av humanitära kriser i Europeiska unionen

Förslag till rådets förordning om tillhandahållande av nödhjälp i unionen

Meddelande från kommissionen

Visuellt faktablad

Den europeiska migrationsagendan:

Webbplats för Christos Stylianides, kommissionär med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/stylianides_en


IP/16/482

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar