Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Komisja przedstawia nowy instrument pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych, umożliwiający szybszą reakcję w sytuacjach kryzysowych na terytorium UE

Bruksela, 2 marca 2016 r.

Kryzys związany z napływem uchodźców nadal stanowi ogromne wyzwanie dla wielu państw członkowskich UE. W związku z powyższym Komisja opracowała szybszą metodę udzielania pomocy, tak aby zaradzić kryzysom humanitarnym o dużym zasięgu występującym na terytorium Unii.

Kryzys związany z napływem uchodźców nadal stanowi ogromne wyzwanie dla wielu państw członkowskich UE. W związku z powyższym Komisja opracowała szybszą metodę udzielania pomocy, tak aby zaradzić kryzysom humanitarnym o dużym zasięgu występującym na terytorium Unii.

Aby zagwarantować szybsze i bardziej ukierunkowane działania w przypadku wystąpienia poważnych sytuacji kryzysowych, w tym pomóc państwom członkowskim poradzić sobie z dużą liczbą uchodźców, Komisja Europejska przedstawiła dziś wniosek w sprawie ustanowienia instrumentu pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych, który miałby zastosowanie na terytorium całej Unii Europejskiej.

Wniosek przygotowano w momencie, kiedy nasilenie kryzysu związanego z uchodźcami osiągnęło bezprecedensową skalę. Związane jest to również z koniecznością udzielenia doraźnej pomocy w kilku państwach członkowskich przyjmujących dużą liczbę uchodźców.

Od czasu wystąpienia kryzysu Komisja stara się wspierać państwa członkowskie przy użyciu wszystkich możliwych środków. Przedstawiony dziś wniosek stanowi bezpośrednią kontynuację konkluzji przyjętych na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 18-19 lutego. Na tym posiedzeniu rządy wezwały Komisję do zwiększenia możliwości zapewniania pomocy wewnątrz UE w sytuacjach nadzwyczajnych.

Christos Stylianides, europejski komisarz ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego, powiedział: "Dzięki temu instrumentowi będziemy w stanie dużo szybciej udzielać pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych w Unii Europejskiej.Nie ma wątpliwości, że taka pomoc jest teraz szczególnie potrzebna uchodźcom.Musimy jak najszybciej wdrożyć wszystkie możliwe środki, aby zapobiec problemom humanitarnym w UE. Na mocy przedstawionego dziś wniosku na udzielanie pomocy tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna, przeznaczone zostanie 700 mln EUR. Apeluję zatem do rządów państw UE i Parlamentu Europejskiego o poparcie wniosku."

Z nowego instrumentu będą mogły skorzystać państwa członkowskie, których zdolności reagowania okazały się niewystarczające w obliczu pilnych i wyjątkowych okoliczności, takich jak nagły napływ uchodźców lub inne poważne zakłócenia. Udzielanie pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych opierać się będzie na art. 122 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Pozwoli to na jak najszybsze przekazanie odpowiedniego wsparcia w możliwie najszerszym zakresie, w duchu solidarności między państwami członkowskimi.

Działania w zakresie pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych prowadzone będą w ścisłej koordynacji z państwami członkowskimi i organizacjami takimi jak agencje ONZ, organizacje pozarządowe i organizacje międzynarodowe. Obejmować będą zaspokajanie podstawowych potrzeb w zakresie pożywienia, schronienia i lekarstw dużej liczby dzieci, kobiet i mężczyzn przybywających obecnie do państw UE.

Aby utworzyć linię budżetową dla omawianego instrumentu, Komisja przedstawi budżet korygujący na 2016 r. w pilnym trybie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, działającym jako władze budżetowe. Szacowane potrzeby na 2016 r. wynoszą 300 mln EUR z dodatkową kwotą 200 mln EUR do wykorzystania w latach 2017 i 2018.

Wspomniane środki finansowe nie mogą zatem pochodzić z istniejących już zewnętrznych programów pomocy humanitarnej UE. Unia nadal zamierza odgrywać wiodącą rolę w dziedzinie międzynarodowej pomocy humanitarnej w odpowiedzi na kryzys w Syrii, stanowiący przykład jednego z nadzwyczajnych problemów globalnych, w przypadku których pomoc humanitarna UE ratuje życie wielu ludzi.

Kontekst

Komisja zapowiedziała swój zamiar zwiększenia możliwości UE w dziedzinie niesienia pomocy humanitarnej na jej terytorium już w dniu 10 lutego. W konkluzjach Rady Europejskiej z 19 lutego poparto to dążenie. Pomoc zostanie specjalnie ukierunkowana na ogromne potrzeby humanitarne uchodźców i migrantów w państwach członkowskich UE w oparciu o doświadczenia unijnej Dyrekcji ds. pomocy humanitarnej i ochrony ludności.

Dotychczas, aby udzielać wsparcia wewnątrz UE w odpowiedzi na kryzys związany z uchodźcami, korzystano ze znacznych zasobów finansowych dostępnych w ramach innych instrumentów, takich jak Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (AMIF) i Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ISF) lub Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Instrumenty te są niewątpliwie użyteczne, ale nie zostały opracowane w celu sprostania potrzebom humanitarnym na większą skalę.

Aby udzielić wsparcia Węgrom, Grecji, Słowenii, Chorwacji i Serbii w związku z wyzwaniami związanymi z rosnącą liczbą uchodźców, do mobilizacji pomocy materialnej, obejmującej na przykład namioty, materiały higieniczne oraz środki medyczne, jak również do przekazywania wiedzy fachowej wykorzystano Unijny Mechanizm Ochrony Ludności. Wspomniany mechanizm solidarności został jednak opracowany z myślą o sytuacjach, gdy jedno z państw członkowskich znajdzie się w potrzebie. Zatem w jego ramach nie oferuje się finansowania, jako że opiera się on na dobrowolnych ofertach pomocy ze strony państw członkowskich, których własne zdolności do wspierania w chwili obecnej mogą być niewystarczające.

Wniosek dotyczący pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych ma zatem na celu zapełnienie tej luki i utworzenie bardziej skutecznego narzędzia na szczeblu unijnym, służącego do zaspokajania potrzeb humanitarnych na terytorium UE.

Dodatkowe informacje

MEMO/16/483: Rozwiązywanie kryzysów humanitarnych w Unii Europejskiej

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapewniania pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych w Unii

Komunikat Komisji:

Wizualny arkusz informacyjny

Europejski program w zakresie migracji

Strona internetowa Christosa Stylianidesa, komisarza ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/stylianides_en

 

IP/16/482

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar