Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio uudistaa lähetettyjä työntekijöitä koskevaa direktiiviä – kohti syvempiä ja oikeudenmukaisempia eurooppalaisia työmarkkinoita

Strasbourg 8. maaliskuuta 2016

Euroopan komissio esittelee tänään lähetettyjä työntekijöistä koskevien sääntöjen tarkistukset.

Tämä tarkistus on nykyisen komission poliittisten suuntaviivojen mukainen, ja sillä edistetään periaatetta, jonka mukaan samasta työstä samassa paikassa olisi maksettava samanlainen korvaus. Siitä ilmoitettiin komission vuoden 2016 työohjelmassa. Tarkoituksena on helpottaa työntekijöiden lähettämistä reilun kilpailun toimintaympäristössä ja ottaa huomioon niiden työntekijöiden oikeudet, jotka on palkattu yhdessä jäsenvaltiossa mutta lähetetään tilapäisesti työskentelemään toisessa. Aloitteella pyritään erityisesti varmistamaan oikeudenmukaiset palkkaehdot ja tasa-arvoiset toimintaedellytykset työntekijöitä lähettäville yrityksille ja vastaanottavan maan paikallisille yrityksille.

Työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaava komissaari Marianne Thyssen totesi olleensa jo toimikautensa aloittaessaan sitä mieltä, että työvoiman liikkuvuutta on helpotettava. ”Sen on kuitenkin tapahduttava oikeudenmukaisesti. Käsillä olevalla ehdotuksella luodaan työntekijöiden lähettämiselle selkeä, oikeudenmukainen ja helposti toteutettava oikeudellinen kehys.”

Kohdennetun tarkistamisen perusteella tehdään muutoksia kolmeen tärkeään osa-alueeseen, jotka ovat lähetettyjen työntekijöiden palkkaus (alihankintatapaukset mukaan lukien), vuokratyöntekijöitä koskevat säännöt ja pitkäaikainen lähettäminen.

Ehdotuksella pyritään siihen, että lähetettyihin työntekijöihin sovelletaan yleisesti ottaen samoja palkkaa ja työoloja koskevia sääntöjä kuin paikallisiin työntekijöihin. Tämä tehdään noudattaen täysimääräisesti toissijaisuusperiaatetta ja asianomaisten jäsenvaltioiden viranomaisten ja/tai työmarkkinaosapuolten käytäntöjä tällaisten ehtojen asettamisessa. Lähetettyihin työntekijöihin sovelletaan jo nykyisin joitakin vastaanottavan jäsenvaltion sääntöjä, kuten terveyttä ja turvallisuutta koskevia sääntöjä. Työnantaja ei kuitenkaan ole velvoitettu maksamaan lähetetylle työntekijälle vastaanottavan maan vähimmäistasoksi vahvistettua palkkaa suurempaa palkkaa. Tämä voi synnyttää palkkaeroja lähetettyjen ja paikallisten työntekijöiden välille ja johtaa mahdollisesti epäoikeudenmukaiseen kilpailuun yritysten välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että lähetetyille työntekijöille maksetaan usein vähemmän palkkaa samasta työstä kuin muille työntekijöille.

Tästä lähtien kaikki palkkaa koskevat säännöt, joita sovelletaan yleisesti paikallisiin työntekijöihin, on ulotettava koskemaan myös lähetettyjä työntekijöitä. Palkka ei tällöin ole vain vähimmäispalkka, vaan siihen sisältyy myös muita osia, kuten mahdolliset bonukset tai korvaukset. Jäsenvaltioiden on eriteltävä läpinäkyvästi ne osatekijät, joista palkat niiden alueella muodostuvat. Lakisääteiset säännöt ja yleisesti sovellettavat työehtosopimukset tulevat pakollisiksi lähetettyjen työntekijöiden osalta kaikilla talouden sektoreilla. Ehdotuksessa annetaan myös jäsenvaltioille mahdollisuus edellyttää, että alihankkijat myöntävät työntekijöilleen saman palkan kuin pääurakoitsija. Tämä voidaan tehdä kuitenkin vain syrjimättömästi eli samaa sääntöä on sovellettava niin kansallisiin kuin rajatylittäviin alihankkijoihin.

Ehdotuksella varmistetaan myös, että kotimaisia vuokratyötä koskevia sääntöjä sovelletaan myös silloin, kun työntekijöitä lähettävät ulkomaille sijoittautuneet toimistot.

Lisäksi työn keston ylittäessä 24 kuukautta on sovellettava vastaanottavan maan työlainsäädännön vaatimuksia, jos tämä on lähetetyn työntekijän edun mukaista.

Näillä muutoksilla parannetaan työntekijöiden suojaa, lisätään avoimuutta ja oikeusvarmuutta ja varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset kotimaisten ja työntekijöitä lähettävien yritysten välillä kunnioittaen samalla täysimääräisesti jäsenvaltioiden palkkaneuvottelujärjestelmiä.

Tausta

Työntekijöitä lähetetään silloin, kun palveluja tarjotaan sisämarkkinoilla rajojen yli. Lähetetty työntekijä on palkattu yhdessä EU:n jäsenvaltiossa mutta lähetetty tilapäisesti työskentelemään toiseen EU:n jäsenvaltioon.

Vuosien 2010 ja 2014 välisenä aikana lähettämisten määrä on kasvanut melkein 45 prosenttia. Vuonna 2014 noin 1,9 miljoonaa eurooppalaista työntekijää oli lähetetty työskentelemään toiseen jäsenvaltioon.

Työntekijöiden lähettäminen on erityisen yleistä varsinkin rakennusalalla, valmistusteollisuudessa ja palvelualalla, kuten henkilökohtaisissa palveluissa (koulutus-, terveys- ja sosiaaliala) ja yrityspalveluissa (hallinnolliset, ammatilliset ja rahoituspalvelut).

Tämä lähetettyjä työntekijöitä koskevan vuonna 1996 annetun direktiivin uudistus täydentää vuonna 2014 annettua lähetettyjä työntekijöitä koskevaa täytäntöönpanodirektiiviä, joka on saatettava osaksi kansallisia lainsäädäntöjä kesäkuuhun 2016 mennessä (katso IP-14-542). Täytäntöönpanodirektiivi tarjoaa uuden välineen petosten ja väärinkäytösten torjumiseen ja lähettämisistä vastaavien kansallisten viranomaisten välisen hallinnollisen yhteistyön parantamiseen.

Lisätietoja

TAUSTATIEDOTE/16/467

Lähetettyjä työntekijöitä EU:ssa koskeva tietosivu

Maakohtaiset tietosivut

Uutinen työllisyys- ja sosiaaliasioiden pääosaston verkkosivustolla

Marianne Thyssen Twitterissä ja Facebookissa

Tilaa Euroopan komission julkaisema maksuton työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioita käsittelevä sähköpostitiedote

IP/16/466

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar

Videos