Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon tutvustab töötajate lähetamise reformi, mille eesmärk on liikuda Euroopas süvendatud ja õiglasema tööturu suunas

Strasbourg, 8. märts 2016

Täna tutvustab Euroopa Komisjon töötajate lähetamist käsitlevaid sihipäraselt läbivaadatud eeskirju.

Läbivaatamise tulemusena on koostatud komisjoni poliitilised suunised, mille eesmärk on edendada põhimõtet, et ühesuguse töö eest makstakse ühesugust palka. Läbivaatamine oli ette nähtud komisjoni 2016. aasta tööprogrammiga. Selle ettepaneku eesmärk on hõlbustada töötajate lähetamist ausa konkurentsi tingimustes ja pidades kinni nende töötajate õigustest, kes töötavad ühes liikmesriigis, kuid on tööandja poolt saadetud ajutiselt tööle teise liikmesriiki. Täpsemalt on algatuse eesmärk tagada õiglased palgatingimused ja võrdsed võimalused nii lähetavatele kui ka vastuvõtva riigi kohalikele ettevõtjatele.

Tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse volinik Marianne Thyssen sõnas: „Oma ametiaja algusest saati olen rõhutanud, et meil on vaja soodustada tööjõu liikuvust, kuid see peab toimuma õiglasel moel. Tänane ettepanek loob töötajate lähetamiseks selge ja õiglase õigusraamistiku, mida on lihtne rakendada.”

Sihipärase läbivaatamise tulemusena soovitatakse muudatusi kolmes põhivaldkonnas: lähetatud töötajate töötasu, sealhulgas alltöövõtu, renditöö ja pikaajalise lähetamise korral.

Ettepanekuga nähakse ette, et lähetatud töötajate suhtes kohaldatakse üldjuhul kohalike töötajatega samu töötasu- ja töötingimusi. Sellisel juhul peetakse igakülgselt kinni subsidiaarsuse põhimõttest ning järgitakse asjaomase liikmesriigi asutuste ja/või sotsiaalpartnerite sätestatud tingimusi. Teatavates valdkondades, nagu tervishoid ja ohutus, kohaldatakse lähetatud töötajate suhtes juba praegu samu eeskirju, kui vastuvõtva liikmesriigi töötajatele. Samas ei ole tööandja kohustatud maksma lähetatud töötajale rohkem, kui vastuvõtva riigi poolt kehtestatud palga alammäär. See võib põhjustada lähetatud ja kohalike töötajate palgaerinevusi ja tekitada ebaausat konkurentsi ettevõtete vahel. See tähendab, et sageli makstakse lähetatud töötajatele sama töö eest vähem, kui teistele töötajatele.

Edaspidi kohaldatakse nii lähetatud kui ka kohalike töötajate töötasu suhtes samu üldeeskirju. Tasu peab hõlmama mitte ainult töötasu miinimummäära, vaid ka muid aspekte, nagu preemiad või vajaduse korral toetused. Liikmesriigid peavad täpsustama läbipaistval moel, millistest elementidest töötasu nende riigis koosneb. Seaduse või üldiselt kohaldatavate kollektiivlepingutega kehtestatud eeskirjade kohaldamine lähetatud töötajate suhtes muutub kõigis majandussektorites kohustuslikuks. Ettepanekuga antakse ühtlasi liikmesriikidele võimalus sätestada, et alltöövõtjad peavad tagama oma töötajatele samasuguse tasu nagu on peatöövõtja töötajatel. Sellist korda on võimalik rakendada ainult mittediskrimineerival viisil, st sama reeglit tuleks kohaldada riiklike ja piiriüleste alltöövõtjate suhtes.

Lisaks on ettepaneku eesmärk tagada, et välismaal registreeritud büroo lähetatud töötajate suhtes kohaldatakse asjaomase liikmesriigi renditöö eeskirju.

Kui lähetus kestab üle 24 kuu, tuleb kohaldada vastuvõtva liikmesriigi tööõigust, kui see on lähetatud töötaja jaoks soodsam.

Need muudatused tagavad töötajatele parema kaitse, suurema läbipaistvuse ja õiguskindluse ning võrdsed konkurentsitingimused vastuvõtva ja lähetava liikmesriigi ettevõtjatele, võttes samas täiel määral arvesse liikmesriikide palgaläbirääkimiste süsteeme.

Taust

Töötajate lähetamine on vajalik siis, kui teenuseid osutatakse ühtsel turul piiriüleselt. Lähetatud töötaja töötab ühes ELi liikmesriigis, kuid tööandja saadab ta ajutiselt tööle mõnda teise liikmesriiki.

Ajavahemikul 2010–2014 on lähetatud töötajate arv kasvanud ligikaudu 45%. Euroopas oli 2014. aastal umbes 1,9 miljonit teistesse liikmesriikidesse lähetatud töötajat.

Töötajate lähetamine on eriti sagedane ehitussektoris, töötlevas tööstuses ja teenindussektoris, hõlmates viimases eelkõige isiku- (haridus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne) ning äriteenuseid (haldus-, eriala- ja finantsteenused).

Lähetatud töötajaid käsitleva 1996. aasta direktiivi reform täiendab 2014. aasta jõustamisdirektiivi, mis hõlmab lähetatud töötajaid, ja mis tuleb siseriiklikku õigusesse üle võtta 2016. aasta juuniks (vt IP-14-542). Jõustamisdirektiiviga nähakse ette uued vahendid, et võidelda pettuste ja kuritarvitustega ning parandada lähetamise eest vastutavate siseriiklike asutuste koostööd.

Lisateave

MEMO/16/467

Teabeleht lähetatud töötajate kohta ELis

Riigipõhised teabelehed

Uudisnupp tööhõive peadirektoraadi veebisaidil

Marianne Thyssen: twitter ja facebook

Tellige e-postiga tasuta Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse uudiskiri.

IP/16/466

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar

Videos