Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen præsenterer reform af direktivet om udstationering af arbejdstagere – for et dybere og mere fair europæisk arbejdsmarked

Strasbourg, den 8 marts 2016

I dag præsenterer Europa-Kommissionen en målrettet revision af bestemmelserne om udstationering af arbejdstagere.

Revisionen udspringer af et løfte i Kommissionens politiske retningslinjer om at fremme princippet om, at samme arbejde på samme sted bør aflønnes på samme måde. Det blev meddelt i Kommissionens arbejdsprogram for 2016. Forslaget har til formål at fremme lige konkurrencevilkår og overholdelse af arbejdstagernes rettigheder, når arbejdstagere, der er ansat i én medlemsstat, udsendes af deres arbejdsgiver for at arbejde midlertidigt i en anden medlemsstat. Nærmere bestemt søger initiativet at sikre rimelige lønvilkår og lige konkurrencevilkår mellem udstationerende og lokale virksomheder i værtslandet.

Marianne Thyssen, kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet, udtaler: "Jeg har fra min første dag som kommissær sagt, at vi er nødt til at lette arbejdskraftens bevægelighed, men at det skal ske på en retfærdig måde. Det forslag, vi fremlægger i dag, vil skabe en retlig ramme for udstationering, der er klar, retfærdig og let at håndhæve."

Med den målrettede revision indføres der ændringer på tre hovedområder: aflønning af udstationerede arbejdstagere, også i situationer med underkontrahenter, regler om vikaransatte og længerevarende udstationeringer.

Ifølge forslaget vil udstationerede arbejdstagere generelt være omfattet af de samme regler for aflønning og arbejdsvilkår som lokale arbejdstagere. Det vil ske med fuldstændig respekt for nærhedsprincippet og den måde, hvorpå disse vilkår fastsættes af de offentlige instanser og/eller arbejdsmarkedets parter i den pågældende medlemsstat. I øjeblikket er udstationerede arbejdstagere allerede omfattet af de samme regler som værtslandets arbejdstagere på visse områder, f.eks. sundhed og sikkerhed. Imidlertid er arbejdsgiveren ikke forpligtet til at betale en udstationeret arbejdstager mere i løn end den mindsteløn, der er fastsat i værtslandet. Dette kan give lønforskelle mellem udstationerede og lokale arbejdstagere og måske føre til unfair konkurrence mellem virksomheder. Det betyder, at udstationerede arbejdstagere ofte får mindre i løn end andre arbejdstagere for det samme arbejde.

Fra nu af vil alle bestemmelser om aflønning, der er alment gældende for lokale arbejdstagere, også gælde for udstationerede arbejdstagere. Aflønningen vil ikke kun omfatte mindstelønnen, men også andre elementer som bonusser eller tillæg. Medlemsstaterne skal på en gennemsigtig måde angive, hvilke forskellige elementer der indgår i aflønning på deres område. De regler, der er fastsat ved kollektive overenskomster, der finder generel anvendelse, bliver obligatoriske for udstationerede arbejdstagere i alle økonomiske sektorer. Forslaget giver også medlemsstaterne mulighed for at fastsætte, at underkontrahenter skal give deres arbejdstagere den samme løn som hovedkontrahenten. Dette kan dog kun gøres på en ikkediskriminerende måde: Den samme regel skal gælde for både indenlandske og grænseoverskridende underkontrahenter.

Forslaget vil også sikre, at nationale bestemmelser om vikararbejde finder anvendelse, når bureauer, der er etableret i udlandet, udstationerer arbejdstagere.

Hvis udstationeringens varighed er længere end 24 måneder, vil bestemmelserne i værtslandets arbejdsmarkedslovgivning skulle anvendes, når de er mere gunstige for den udstationerede arbejdstager.

Disse ændringer vil give bedre beskyttelse af arbejdstagere, større gennemsigtighed og retssikkerhed samt sikre lige konkurrencevilkår for indenlandske og udstationerende virksomheder, samtidig med at medlemsstaternes lønfastsættelsessystemer respekteres.

Baggrund

Udstationering af arbejdstagere forekommer, når tjenesteydelser udbydes på tværs af grænserne i det indre marked. En udstationeret arbejdstager er ansat i én EU-medlemsstat, men sendes af sin arbejdsgiver midlertidigt ud for at arbejde i en anden medlemsstat.

Mellem 2010 og 2014 steg antallet af udstationeringer med næsten 45 %. I 2014 var der ca. 1,9 mio. udstationerede arbejdstagere i andre EU-lande.

Udstationering af arbejdstagere anvendes især i bygge- og anlægssektoren, i fremstillingsindustrien og i servicesektoren i forbindelse med personlige tjenesteydelser (uddannelse, sundhed og sociale foranstaltninger) og forretningsservice (administrative, liberale og finansielle tjenesteydelser).

Reformen af direktivet fra 1996 om udstationering af arbejdstagere vil supplere håndhævelsesdirektivet fra 2014 om udstationerede arbejdstagere. Håndhævelsesdirektivet skal være gennemført i national lovgivning senest juni 2016 (se IP-14-542). Direktivet indfører nye instrumenter til at bekæmpe svig og misbrug og til at forbedre samarbejdet mellem nationale myndigheder med ansvar for udstationering.

Yderligere oplysninger

MEMO/16/467

Faktablad om udstationerede arbejdstagere i EU

Landespecifikke faktablad

Nyheder på webstedet for Generaldirektoratet for Beskæftigelse

Følg Marianne Thyssen på Twitter og Facebook

Abonnér på Europa-Kommissionens gratis e-mail-nyhedsbrev om beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion

IP/16/466

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar

Videos