Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Komisja wraz z 17 państwami członkowskimi opracowuje klarowne zasady dotyczące ustrojów majątkowych par międzynarodowych w Europie

Bruksela, 2 marca 2016

Komisja Europejska przyjęła dziś wnioski w sprawie bardziej klarownych przepisów dotyczących ustrojów majątkowych międzynarodowych małżeństw lub zarejestrowanych związków partnerskich.

Proponowane przepisy określą jasne zasady w przypadku rozwodu lub separacji i położą kres prowadzeniu równoległych i potencjalnie sprzecznych postępowań w różnych państwach członkowskich, np. w odniesieniu do nieruchomości czy rachunków bankowych. Będzie to oznaczało większą jasność prawa dla par międzynarodowych. Ponieważ nie udało się osiągnąć jednomyślności wśród 28 państw członkowskich w sprawie wniosków przedstawionych pierwotnie w 2011 r., Komisja Europejska wprowadza tę inicjatywę wraz z 17 państwami członkowskimi, które chcą w niej uczestniczyć w ramach wzmocnionej współpracy.

Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans powiedział: „Chodzi o to, aby tysiące europejskich par, zarówno małżeństw, jak i związków partnerskich, z góry wiedziało, co stanie się z nimi i z ich rodzinami, w przypadku gdy ich wymarzone życie we dwoje zakończy się fiaskiem. Żałujemy, że nie jesteśmy w stanie realizować tej inicjatywy wraz ze wszystkimi państwami członkowskimi, zgodnie z propozycją Komisji. Jednak dzisiejsze wnioski pozwolą pomóc przynajmniej niektórym osobom przetrwać te najtrudniejsze chwile”.

Vera Jourová, komisarz UE ds. sprawiedliwości, powiedziała: „Dla 16 mln par międzynarodowych rozwód lub śmierć partnera może być wyjątkowo trudnym przeżyciem ze względu na uciążliwe procedury administracyjne i niejasne kwestie prawne, w rodzaju:co stanie się z moim domem w przypadku rozwodu, jeśli mój małżonek jest obywatelem innego państwa?Do którego sądu mam się zwrócić?Przedstawione dziś przepisy wprowadzą jasność prawa oraz uproszczą skomplikowany proces podziału wspólnego majątku, niezależnie od jego lokalizacji.Ułatwi to życie parom i pozwoli im zaoszczędzić około 400 mln EUR dodatkowych kosztów rocznie.Przetarliśmy dziś szlaki dla tych państw członkowskich, które chcą kontynuować tę ważną inicjatywę”.

Nowe przepisy:

  • wyjaśnią, który sąd krajowy jest właściwy w sprawach dotyczących zarządzania majątkiem lub jego podziału w przypadku rozwodu, separacji lub śmierci (przepisy dotyczące jurysdykcji);
  • wyjaśnią, jakie prawo jest właściwe, w przypadku gdy do danej sprawy mogłoby zostać zastosowane prawo kilku państw (przepisy dotyczące prawa właściwego);
  • ułatwią uznawanie i wykonywanie orzeczenia w kwestiach majątkowych wydanego w innym państwie.

Ponieważ 28 państwom członkowskim nie udało się osiągnąć wymaganej jednomyślności w Radzie w celu przyjęcia wstępnych wniosków przedstawionych w 2011 r., 17 państw członkowskich zgłosiło chęć nawiązania wzmocnionej współpracy w celu przyjęcia tych przepisów. Obywatele tych państw stanowią 67 % populacji UE, zamieszkuje w nich również większość par międzynarodowych.

Państwa członkowskie, które nie uczestniczą we wzmocnionej współpracy, będą w dalszym ciągu stosowały swoje prawo krajowe (w tym przepisy prawa prywatnego międzynarodowego) do sytuacji transgranicznych dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych oraz skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich.

Kontekst

W dniu 16 marca 2011 r. Komisja przyjęła dwie wstępne wersje wniosków w sprawie rozporządzeń dotyczących ustrojów majątkowych par międzynarodowych. Jedna z nich dotyczy małżeństw, a druga zarejestrowanych związków partnerskich. Ponieważ wnioski te dotyczą prawa rodzinnego, musiały zostać przyjęte jednomyślnie przez Radę.

W grudniu 2015 r. Rada stwierdziła, że nie udało się osiągnąć jednomyślności wśród wszystkich 28 państw członkowskich w zakresie obu rozporządzeń. 17 państw członkowskich (Szwecja, Belgia, Grecja, Chorwacja, Słowenia, Hiszpania, Francja, Portugalia, Włochy, Luksemburg, Malta, Niemcy, Czechy, Holandia, Austria, Bułgaria, Finlandia) zwróciło się więc do Komisji o przedstawienie wniosku dotyczącego decyzji upoważniającej do ustanowienia między nimi wzmocnionej współpracy w sprawie ustrojów majątkowych par międzynarodowych, obejmującej zarówno małżeństwa, jak i zarejestrowane związki partnerskie.

Wzmocniona współpraca umożliwia grupie co najmniej dziewięciu państw członkowskich zastosowanie środków, co do których 28 państw członkowskich nie zdołało się porozumieć. Pozostałe państwa członkowskie UE zachowują prawo przystąpienia do takiej współpracy w dowolnym momencie (art. 331 TFUE).

Ponieważ ciągle wzrasta liczba obywateli mieszkających poza swoim państwem pochodzenia, liczba par międzynarodowych w Unii Europejskiej wynosi obecnie około 16 mln. Spośród 2,4 mln małżeństw zawartych w 2007 r. 13 % (310 000) miało jakiś aspekt międzynarodowy. Również 41 000 spośród 211 000 związków partnerskich zarejestrowanych w Unii w 2007 r. miało wymiar międzynarodowy. Postępowania sądowe toczące się równolegle w różnych państwach, złożoność takich spraw oraz wynikające z tego koszty prawne szacuje się na 1,1 mld euro rocznie.

Dalsze działania

Przyjęcie decyzji upoważniającej do podjęcia wzmocnionej współpracy wymaga kwalifikowanej większości państw członkowskich w Radzie i zgody Parlamentu Europejskiego. Przyjęcie dwóch rozporządzeń wdrażających wzmocnioną współpracę wymaga jednomyślności wszystkich 17 państw członkowskich uczestniczących we wzmocnionej współpracy oraz konsultacji z Parlamentem Europejskim. Pozostałe 11 państw członkowskich może dołączyć do wzmocnionej współpracy w każdym momencie.

Dalsze informacje

Wniosek dotyczący wzmocnionej współpracy, wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych oraz wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie stosunków majątkowych są dostępne tutaj.

Więcej informacji dotyczących prawa rodzinnego.

IP/16/449

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar