Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio ja 17 jäsenvaltiota selkeyttävät sääntöjä, jotka koskevat kansainvälisten parien varallisuussuhteita EU:ssa

Bryssel 2. maaliskuuta 2016

Komissio on tänään antanut ehdotukset säännöistä, joilla selkeytetään kansainvälisten avioparien ja rekisteröityjen parisuhteiden osapuolten varallisuussuhteita.

Näillä ehdotuksilla vahvistetaan selvät säännöt erojen varalta. Puolisoilla voi olla riitoja, jotka koskevat esimerkiksi omaisuutta ja pankkitilejä. Uusien säännösten myötä jäävät pois oikeudenkäynnit, joita käydään useissa jäsenvaltioissa yhtäikaa ja joista saatetaan saada keskenään ristiriitaisia päätöksiä. Lyhyesti sanottuna kansainväliset parit saavat tällä hankkeella enemmän oikeudellista selkeyttä asioihinsa. Koska EU:n 28 jäsenvaltiota eivät päässeet yksimielisyyteen alkuperäisistä ehdotuksista, jotka annettiin vuonna 2011, komissio etenee nyt niiden 17 jäsenvaltion kanssa, jotka haluavat osallistua hankkeeseen tiiviimmän yhteistyön kautta.

”Ehdotuksilla annetaan tuhansille eurooppalaisille pareille, olivatpa he avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, varmuutta siitä, mitä heille ja heidän perheilleen tapahtuu, jos he joutuvat toteamaan, että unelma yhteisestä elämästä ei kestänytkään. Olisin toivonut, että kaikki jäsenvaltiot olisivat voineet osallistua, kuten komissio alun perin ehdotti. Tämänpäiväisillä ehdotuksilla voimme kuitenkin auttaa joitakin ihmisiä selviytymään elämäntilanteessa, joka on tavattoman hankala”, sanoo komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans.

”Ongelma koskettaa 16 miljoonaa kansainvälistä paria”, lisää EU:n oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Věra Jourová. ”Entä jos toinen puoliso kuolee tai tuleekin ero? Mitä tapahtuu talolleni, jos eroan ja puolisoni on toista kansalaisuutta? Minkä tuomioistuimen puoleen käännyn? Raskaat hallintomenettelyt ja epäselvä oikeustila hankaloittavat entisestään näiden parien elämää. Sijaitsipa puolisoiden omaisuus missä tahansa, ehdotetut uudet säännöt lisäävät oikeudellista selkeyttä ja keventävät mutkikkaita prosesseja, jotka koskevat yhteisen omaisuuden jakoa. Parien elämä helpottuu, ja he välttyvät noin 400 miljoonan euron ylimääräisiltä kuluilta vuodessa. Tänään tasoitamme tietä jäsenvaltioille, jotka haluavat päästä eteenpäin tämän tärkeän aloitteen kanssa.”

Nämä ehdotukset

  • selventävät, mitkä kansalliset tuomioistuimet ovat toimivaltaisia ratkaisemaan parien omaisuutta ja sen jakoa koskevat kysymykset eron tai kuoleman sattuessa (toimivaltasäännöt);
  • selventävät, minkä maan lakia sovelletaan tilanteeseen silloin kun useamman maan laki voisi tulla kysymykseen (sovellettavaa lakia koskevat säännöt)
  • helpottavat yhdessä jäsenvaltiossa tehtyjen, omaisuutta koskevien tuomioistuinten päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa toisessa jäsenvaltiossa.

Koska kaikki 28 jäsenvaltiota eivät päässeet neuvostossa vaadittuun yksimielisyyteen alkuperäisistä ehdotuksista, jotka annettiin vuonna 2011, 17 jäsenvaltiota on pyytänyt tiiviimpää yhteistyötä tämän lainsäädännön hyväksymiseksi. Ne edustavat 67:ää prosenttia EU:n väestöstä, ja niissä asuu enemmistö Euroopan unionin kansainvälisistä pareista.

Jäsenvaltiot, jotka eivät osallistu tiiviimpään yhteistyöhön, soveltavat edelleen kansallista lainsäädäntöään (ja sen mukana kansainvälisen yksityisoikeutensa sääntöjä) rajat ylittäviin tilanteisiin, joissa on kyse aviovarallisuussuhteista ja rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisista vaikutuksista.

Taustaa

Komissio antoi 16. maaliskuuta 2011 kaksi alkuperäistä ehdotustaan asetuksiksi, jotka koskivat kansainvälisten parien varallisuussuhteita. Toinen ehdotus koski aviopareja ja toinen rekisteröidyn parisuhteen osapuolia. Koska ehdotukset kuuluivat perheoikeuden alaan, ne oli hyväksyttävä neuvostossa yksimielisesti.

Neuvosto päätyi joulukuussa 2015 siihen, että 28 jäsenvaltiota eivät voineet hyväksyä näitä kahta asetusta yksimielisesti. Tämän jälkeen 17 jäsenvaltiota (Suomi, Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Luxemburg, Malta, Portugal, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovenia ja Tšekki) pyysi komissiota antamaan ehdotuksen päätökseksi, jolla annetaan lupa siihen, että nämä jäsenvaltiot aloittavat tiiviimmän yhteistyön kansainvälisten parien varallisuussuhteiden alalla. Yhteistyö kattaisi sekä avioliitot että rekisteröidyt parisuhteet.

Tiiviimmän yhteistyön menettelyn avulla vähintään yhdeksän jäsenvaltiota voi ryhtyä toimenpiteisiin, mikäli kaikki 28 jäsenvaltiota eivät pääse asiasta sopimukseen. Muilla EU:n jäsenvaltioilla on oikeus liittyä hankkeeseen milloin vain (EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 331 artikla).

Yhä useammat kansalaiset asuvat muualla kuin kotimaassaan, ja niinpä Euroopan unionissa on tällä hetkellä noin 16 miljoonaa kansainvälistä paria. Vuonna 2007 solmittiin 2,4 miljoonaa avioliittoa, joista 13 prosentissa (310 000 avioliitossa) oli kansainvälinen elementti. Vastaavasti vuonna 2007 EU:ssa solmittiin 211 000 rekisteröityä parisuhdetta, joista 41 000 parisuhteessa oli kansainvälinen ulottuvuus. Oikeuskulut, jotka johtuvat rinnakkaisista oikeudenkäynneistä eri maissa ja tapausten monimutkaisuudesta, ovat arviolta 1,1 miljardia euroa vuodessa.

Seuraavat vaiheet

Jotta päätös luvan antamisesta tiiviimmälle yhteistyölle voidaan hyväksyä, edellytetään, että jäsenvaltioiden määräenemmistö kannattaa sitä neuvostossa ja että Euroopan parlamentti hyväksyy sen. Jotta ehdotetut kaksi asetusta, joilla tiiviimpi yhteistyö pannaan täytäntöön, voidaan antaa, yhteistyöhön osallistuvien 17 jäsenvaltion on oltava yksimielisiä ja Euroopan parlamenttia on kuultava. Muut 11 jäsenvaltiota voivat liittyä tiiviimpään yhteistyöhön milloin vain.

Lisätietoja

Tiiviimpää yhteistyötä koskeva ehdotus ja varallisuussuhteita koskevat kaksi asetusehdotusta ovat saatavilla tästä verkko-osoitteesta.

Lisätietoja perheoikeudesta.

IP/16/449

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar