Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията продължава със 17 държави членки инициативата за изясняване на правилата, приложими към имуществения режим на международните двойки в Европа

Брюксел, 2 март 2016 r.

Днес Европейската комисия прие предложения, насочени към изясняване на правилата, приложими към имуществения режим на международните брачни двойки или регистрирани партньорства.

С предложенията ще бъдат установени ясни правила при развод или раздяла и ще се сложи край на паралелните и евентуално противоречащи си производства в различни държави членки, свързани например с имущество или банкови сметки. Накратко, тези предложения ще внесат повече правна яснота за международните двойки. Тъй като беше невъзможно да се постигне единодушие между 28 държави членки по първоначално направените предложения през 2011 г., Комисията продължава тази инициатива със 17 държави членки, желаещи да участват в нея посредством засилено сътрудничество.

Първият заместник-председател на Комисията Тимерманс заяви: „Важно е да дадем яснота на хиляди европейски двойки, сключили брак или живеещи в регистрирано партньорство, за това какво ще се случи с тях и техните семейства, ако мечтата им за съвместен живот не се сбъдне. Би ми се искало да бяхме успели да продължим с всички държави членки инициативата в първоначалния вариант, предложен от Комисията, но днешните предложения означават, че може да помогнем поне на някои от засегнатите хора да се справят в най-трудните периоди.“

Вера Йоурова, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, заяви: „В случай на развод или на смърт на партньор животът на 16 милиона международни двойки може да бъде допълнително затруднен от тежки административни процедури и неясни правни ситуации: какво ще се случи с моята къща, ако се разведа и съпругът ми има различно гражданство от моето? Към кой съд да се обърна? Новите предложения ще внесат правна яснота и ще улеснят сложния процес на делба на общите активи, независимо от това къде се намират те. Това ще облекчи живота на засегнатите двойки и ще им помогне да спестят около 400 милиона евро годишно от допълнителни разходи. Днес даваме възможност на тези държави членки, които искат да продължат с тази важна инициатива, да направят това.“

Тези предложения:

  • изясняват кой национален съд е компетентен да помогне на двойките при управлението на тяхното имущество или при разпределението му между тях в случай на развод, раздяла или смърт (правила за компетентност);
  • изясняват кое е приложимото право, когато към казуса е възможно да се прилага правото на няколко държави (правила относно приложимото право);
  • улесняват признаването и изпълнението в една държава членка на съдебно решение по имуществени въпроси, постановено в друга държава членка.

Тъй като 28 държави членки не успяха да постигнат изискваното единодушие в Съвета за приемането на първоначалните предложения, направени през 2011 г., 17 държави членки поискаха засилено сътрудничество за приемането на това законодателство. Населението на тези държави членки представлява 67% от населението на ЕС и мнозинството от международните двойки, живеещи в Европейския съюз, е също от тези държави.

Държавите членки, които не участват в засиленото сътрудничество, ще продължат да прилагат своето национално право (включително нормите на своето международно частно право) към трансгранични случаи, свързани с имуществения режим между съпрузи и имуществените последици на регистрираните партньорства.

Контекст

На 16 март 2011 г. Комисията прие двете първоначални предложения за регламенти — едното за брачните двойки, а другото за регистрираните партньорства — относно имуществения режим на международните двойки. Тъй като предложенията бяха свързани със семейното право, те трябваше да бъдат приети с единодушие в Съвета.

През декември 2015 г. Съветът стигна до заключението, че не е възможно постигането на единодушие между 28-те държави членки за приемането на двата регламента. Поради тази причина 17 държави членки (Швеция, Белгия, Гърция, Хърватия, Словения, Испания, Франция, Португалия, Италия, Малта, Люксембург, Германия, Чешката република, Нидерландия, Австрия, България и Финландия) поискаха от Комисията да предложи решение за разрешаване на установяването на засилено сътрудничество помежду им в областта на имуществения режим на международните двойки, което да обхваща както браковете, така и регистрираните партньорства.

Засиленото сътрудничество позволява на група от най-малко девет държави членки да прилагат мерки в дадена област, когато постигането на съгласие между всички 28 държави членки не е възможно. Другите държави — членки на ЕС, си запазват правото да се присъединят, когато пожелаят (член 331 от ДФЕС).

Вследствие на това, че все повече граждани живеят извън собствената си държава, понастоящем в Европейския съюз има около 16 милиона международни двойки. От общо 2,4 милиона нови бракове през 2007 г. 13% (310 000) са с международен елемент. Също така 41 000 от 211 000 регистрирани партньорства в ЕС през 2007 г. са с международен елемент. Разходите, свързани с паралелни производства в различни държави, сложни дела и произтичащите от тях съдебни такси и хонорари, се изчисляват приблизително на 1,1 милиарда евро годишно.

Следващи стъпки

За приемането на решението за разрешаване на засилено сътрудничество се изисква квалифицирано мнозинство от държавите членки в рамките на Съвета и съгласието на Европейския парламент. За приемането на двата регламента за осъществяване на засиленото сътрудничество се изисква единодушие от 17-те държави членки, участващи в засиленото сътрудничество, както и консултация с Европейския парламент. Останалите 11 държави членки могат да се присъединят към засиленото сътрудничество по всяко време.

За повече информация

Предложението за засилено сътрудничество, предложението за регламент относно имуществения режим между съпрузи и предложението за регламент относно имуществения режим между партньори са достъпни тук.

Повече информация в областта на семейното право

IP/16/449

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar