Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen välkomnar ikraftträdandet av nya regler om öppenhet för förhandsbesked i skattefrågor

Bryssel den 3 januari 2017

Kommissionen välkomnade att nya regler träder i kraft för att säkerställa att medlemsstaterna ska få den information de behöver om förhandsbesked i skattefrågor som lämnats till multinationella företag i andra EU-länder.

Från och med den 1 januari 2017 är medlemsstaterna skyldiga att automatiskt utbyta information om alla nya gränsöverskridande förhandsbesked i skattefrågor de utfärdar. Detta kommer att ske med hjälp av ett centralt förvaringsinstitut som är tillgängligt för alla EU-länder.

Kommissionär Pierre Moscovici, med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullunionen, säger: Vi har en skyldighet att göra bolagsbeskattningen mer rättvis och transparent, och använda alla till buds stående medel för att förhindra skattemissbruk och överföring av vinster. Ikraftträdandet av det automatiska utbytet av upplysningar om gränsöverskridande förhandsbesked i skattefrågor den 1 januari markerar ett stort steg framåt. Det ger medlemsstaterna och deras nationella skatteförvaltningar den information de behöver för att upptäcka vissa missbruk och vidta nödvändiga åtgärder.

De nationella skattemyndigheterna ska var sjätte månad översända en rapport till förvaringsinstitutet med en förteckning över alla gränsöverskridande skattebesked som de har utfärdat. Andra medlemsstater kommer att kunna kontrollera förteckningarna och av den utfärdande medlemsstaten begära närmare upplysningar om ett visst förhandsbesked. Det inledande informationsutbytet bör äga rum senast den 1 september 2017.

Senast den 1 januari 2018 kommer medlemsstaterna även bli skyldiga att tillhandahålla motsvarande information om samtliga gränsöverskridande förhandsbesked i skattefrågor som utfärdats sedan början av 2012.

Läs mer:

Administrativt samarbete i fråga om direkt beskattning

IP/16/4494

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar