Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Dzięki europejskim funduszom strukturalnym i inwestycyjnym gospodarka realna w Europie wygenerowała już 130 mld EUR

Bruksela, 20 grudnia 2016 r.

Komisja opublikowała pierwsze sprawozdanie z postępu prac obejmujące pięć funduszy. Wskazano w nim gwałtowny wzrost inwestycji w ostatnich miesiącach, podczas gdy pełne wykonanie jest spodziewane w 2017 r.

Do końca 2015 r. pomoc w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014–2020 otrzymało już 274 tys. przedsiębiorstw; 2,7 mln osób skorzystało ze wsparcia w znalezieniu pracy lub rozwijaniu umiejętności; poprawiono różnorodność biologiczną na 11 mln hektarów użytków rolnych, wybrano też milion projektów finansowanych przez UE, o całkowitej wartości niemal 60 mld EUR.

W ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy liczba ta uległa podwojeniu: do jesieni 2016 r. prawie 130 mld EUR – 20 % łącznej puli środków europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych – zainwestowano w małe przedsiębiorstwa, badania naukowe, sieci szerokopasmowe, efektywność energetyczną i tysiące innych projektów dotyczących kluczowych priorytetów strategii UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Zgodnie z założeniami planu inwestycyjnego pod koniec 2015 r. niemal osiągnięto cel dotyczący dwukrotnie wyższego wykorzystania instrumentów finansowych należących do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Wiceprzewodniczący Jyrki Katainen, odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność, powiedział: W wielu państwach członkowskich środki z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych są niezbędnym źródłem realizacji inwestycji publicznych. Dzięki ich ukierunkowaniu na kluczowe priorytety i zorientowaniu na wyniki, przyczyniają się one znacznie do osiągnięcia ogólnounijnych celów wzrostu i zatrudnienia.

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu stwierdziła: Liczby mówią same za siebie. Pokazują, że jeśli chodzi o wykonanie jesteśmy na właściwej drodze, pomimo ambitniejszych ram dla funduszy. Nowe wymogi przyczyniły się do wsparcia reform strukturalnych i usunięcia barier inwestycyjnych. Nadszedł czas, by projekty finansowane przez UE zaczęły funkcjonować i wzywam państwa członkowskie, aby przyspieszyły proces wyboru i wdrażania".

Równolegle z rozpoczęciem pierwszych projektów pierwsze dwa lata okresu programowania 2014–2020 państwa członkowskie wykorzystały na stworzenie odpowiednich warunków do zapewnienia jakości rozsądnych inwestycji, zgodnie z nowymi przepisami wspólnych ram funduszy.

Musiały one na przykład ustanowić strategie inwestycyjne i zapewnić pełną zgodność z normami UE w różnych sektorach – takich jak transport, innowacja, technologie cyfrowe, gospodarka odpadami, gospodarka wodna… – aby poprawić otoczenie inwestycyjne.

Korzyści płynące z tych wymogów wykraczają poza sferę inwestycji dokonywanych w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych i wywierają pozytywny wpływ na jakość życia w UE. Włochy przyjęły na przykład krajową strategię w zakresie sieci szerokopasmowych dostosowaną do celów strategii „Europa 2020”, której celem jest zmniejszenie przepaści cyfrowej.

Dla każdego programu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych utworzono także plany ocen, aby uzyskać jaśniejszy obraz jego osiągnięć zgodnie z inicjatywą budżetu UE zorientowanego na rezultaty.

W uzupełnieniu tego sprawozdania Komisja uruchamia dzisiaj unowocześnioną wersję otwartej platformy danych w obszarze spójności. Stronę tę, dowodzącą zaangażowania Komisji na rzecz odpowiedzialności i przejrzystości, wzbogacono o nowe sekcje pokazujące wyniki inwestycji finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych i pozwalające zmierzyć wykonanie zamierzonych celów.

Kontekst

Pula środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014–2020, ze współfinansowaniem krajowym, stanowi wysiłek inwestycyjny o wartości 638 mld EUR, z czego 181 mld EUR przeznaczonych jest na „inteligentny wzrost” i inwestycje na badania naukowe i innowacje, technologie cyfrowe oraz bezpośrednie wsparcie dla ponad dwóch milionów małych przedsiębiorstw.

Omawiane sprawozdanie jest pierwszym z serii corocznych sprawozdań składanych instytucjom UE z realizacji 533 programów europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Przegląd ten odbywa się w kontekście ważnych nowości wprowadzonych w 2014 r. w celu poprawy jakości wydatków, takich jak koncentracja tematyczna, nowe warunki wstępne dla inwestycji oraz zwiększony nacisk na rezultaty i mechanizm pomiaru wyników.

Więcej informacji

Sprawozdanie z 2016 r. podsumowujące roczne sprawozdania z wykonania programu, obejmujące okres wykonania 2014–2015

@CorinaCretuUE @mariannethyssen  @PhilHoganEU @KarmenuVella

@EU_Regional @EU_Social @EU_Agri @EU_Mare

 

 

 

 

 

IP/16/4421

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar