Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen välkomnar den politiska överenskommelsen att främja mobila internettjänster med högkvalitativa radiofrekvenser

Bryssel den 14 december 2016

Europaparlamentet, rådet och kommissionen har kommit överens om hur man kan samordna användningen av 700 MHz-bandet för att ge alla européer tillgång till mobila internettjänster och för nya tillämpningar över gränserna, och därmed underlätta införandet av 5G till 2020.

Efterfrågan på trådlös konnektivitet med smarta telefoner och framtida 5G-apparater växer kontinuerligt. Fram till 2020 kommer den mobila internettrafiken att ha ökat nästan åttafalt. Men utvecklingen är beroende av radiospektrum – en viktig och begränsad resurs för trådlös kommunikation. Eftersom radiofrekvenser inte känner några gränser måste tidsplanerna för frigörandet av spektrum samordnas bättre på EU-nivå om vi vill undvika störningar. Detta kommer också att bidra till att innovativa tjänster, t.ex. uppkopplade bilar eller distansvård, smarta städer eller direktuppspelning av video att bli verklighet över hela kontinenten.

I kväll har förhandlare från Europaparlamentet, rådet och kommissionen nått en politisk överenskommelse om en EU-omfattande strategi för användningen av UHF-bandet (470–790 MHz) och 700 GHz-bandet (694–790 MHz). Detta avtal bygger på det förslag som kommissionen lade fram i februari 2016. Rådet antog sin gemensamma ståndpunkt den 26 maj och Europaparlamentet (ITRE-utskottet) – den 10 november. Båda institutionerna förväntas formellt godkänna överenskommelsen under de kommande veckorna.

Kvällens överenskommelse är också den första som slutits inom ramen för strategin för den digitala inre marknaden, som kommissionen lade fram i maj 2015.

– Bättre samordning av radiospektrumet är av avgörande betydelse om vi ska kunna ge alla européer bättre internetkvalitet. På så sätt kan vi bereda vägen för 5G, nästa generation av kommunikationsnät, och sakernas internet. I dag tog vi ett första steg på vägen med en gemensam strategi för användningen av 700 MHz-bandet inom EU. Vi bör gå vidare, och det är också ett av de viktigaste målen i vår nya elektroniska kommunikationskod och handlingsplanen för 5G, som lades fram tidigare i år. Vi bör gå framåt lika snabbt med dessa nya initiativ, som är en förutsättning för att vi ska kunna få förstklassig konnektivitet på den digitala inre marknaden. I dag har vi slutit en första överenskommelse, men vi bör se till att snarast sluta fler, sade Andrus Ansip, kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala inre marknaden, som välkomnade dagens överenskommelse. (ny blogga om konnektivitet, radio spektrum och den digitala inre marknaden: att förbereda sig för framtiden).

– En samordnad strategi för hela UHF-bandet skulle säkra vår europeiska vision. Den skulle garantera att alla européer kan få tillgång till innovativa tjänster och kreativa innehåll från sina paddor och smarta telefoner var som helst, och på sina smarta tv-apparater i hemmen. En samordnad introduktion av 700 MHz-bandet är ett stort steg framåt på EU:s väg till 5G, tillade Günther H. Oettinger, kommissionär med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället.

UHF-bandet (470–790 MHz) används i dag för marksänd digital-tv och trådlösa mikrofoner i programproduktion och vid särskilda evenemang. Till följd av dagens överenskommelse

  • ska frekvensbandet 700 MHzreserveras för mobiloperatörer och göras tillgängligt för trådlöst bredband senast den 30 juni 2020 i alla EU:s medlemsstater. Vederbörligen motiverade undantag – av skäl som anges i beslutet – är möjliga fram till den 30 juni 2022.

    Medlemsstaterna kommer att anta och offentliggöra sina nationella planer för att frigöra detta frekvensband senast den 30 juni 2018. De måste också ingå gränsöverskridande samordningsöverenskommelser senast i slutet av 2017.
  • I frekvensbandet under 700 MHz (470–694 MHz) görs en långsiktig prioritering av sändningar fram till 2030. Däremot finns det möjlighet för varje medlemsstat att ha en mer flexibel syn på alternativa spektrumanvändningar, t.ex. avancerade mobila multimedietjänster – beroende på olika nivåer för hur digital markbunden television (DTT) utnyttjas. Kommissionen ska även se över användningen av detta frekvensband i syfte att säkerställa effektiv spektrumanvändning.

Det samordnade tillvägagångssätt som fastställs genom detta beslut är i linje med kommissionens mer övergripande förslag för att minska skillnaderna mellan ländernas tillsynsmetoder och för ökad samordning av tilldelningen av radiospektrum som angavs i utkastet till den europeiska elektroniska kommunikationskoden i september 2016. (Pressmeddelande, MEMO) I kodexen föreslås långa licenstider i kombination med strängare krav på att använda spektrumen effektivt och ändamålsenligt. Kommissionen föreslår också att man samordnar grundläggande parametrar såsom tidpunkt för att säkerställa ett snabbt frigörande av spektrum till EU-marknaden och en mer sammanhållen spektrumpolitik i EU i syfte att tillhandahålla fullständig trådlös täckning över hela EU.

Bakgrund

UHF-bandet (470–790 MHz) används i dag för marksänd digital-tv och trådlösa mikrofoner för programproduktion och särskilda evenemang.

Dagens överenskommelse kommer att ge tillgång till mer värdefullt spektrum för trådlösa bredbandstjänster i 700 MHz-bandet till den 30 juni 2020. Detta frekvensband är idealiskt för att erbjuda internet av hög kvalitet för användare, oavsett om de befinner sig inomhus i storstäder, ute i glesbygden eller på en motorväg. Frekvenser i frekvensbandet under 700 MHz kommer fortsatt att prioriteras för utsändning, och därigenom bevara den europeiska audiovisuella modellen, som erbjuder okodade radio- och tv-sändningar i allmänhetens tjänst. Detta band kan dock även flexibelt användas för annan teknik och andra tjänster till stöd för 5G-innovation och i enlighet med de nationella sändningsbehoven.

Mer information

Spektrum inom EU

Den digitala inre marknaden (#DigitalSingleMarket)

 

IP/16/4405

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar