Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne na rzecz pobudzenia usług mobilnego internetu dzięki zastosowaniu wysokiej jakości częstotliwości radiowych

Bruksela, 14 grudnia 2016 r.

Parlament Europejski, Rada i Komisja porozumiały się co do sposobu koordynacji wykorzystania pasma 700 MHz, aby z usług mobilnego internetu mogli korzystać wszyscy Europejczycy, a nowe aplikacje działały transgranicznie, ułatwiając tym samym wprowadzenie technologii 5G od 2020 r.

Popyt na łączność bezprzewodową przez korzystanie ze smartfonów i przyszłych urządzeń odpartych na technologii 5G stale rośnie. Do 2020 r. przepływ danych w sieciach internetu mobilnego wzrośnie niemal ośmiokrotnie. Jakość tej łączności zależy od widma radiowego, które jest zasobem kluczowym i ograniczonym w przypadku łączności bezprzewodowej. Ponieważ częstotliwości radiowe nie zatrzymują się na granicach terminy udostępniania widma powinny być ściśle skoordynowane na szczeblu UE, aby uniknąć zakłóceń. Pozwoli to również udostępnić na całym kontynencie nowatorskie usługi, takie jak inteligentne samochody, zdalna opieka zdrowotna, inteligentne miasta lub strumieniowa transmisja wideo w drodze do pracy.

Dziś wieczorem negocjatorzy z Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie ogólnounijnego podejścia do wykorzystywania pasma ultrawysokich częstotliwości (UHF) (470–790 MHz), w tym pasma 700 MHz (694–790 MHz). Porozumienie to opiera się na wniosku przedstawionym przez Komisję w lutym 2016 r. Rada przyjęła swoje wspólne stanowisko w dniu 26 maja, a Parlament (Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii) – w dniu 10 listopada br. Obie instytucje mają formalnie zatwierdzić porozumienie w najbliższych tygodniach.

Osiągnięte dzisiejszej nocy porozumienie jest pierwszym działaniem dokonanym w ramach strategii dotyczącej jednolitego rynku cyfrowego, przedstawionej przez Komisję w maju 2015 r.

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego, z zadowoleniem skomentował dzisiejsze porozumienie: Jeśli chcemy zapewniać wysokiej jakości internet wszystkim Europejczykom, niezbędna jest lepsza koordynacja widma. Toruje ona drogę do wprowadzenia technologii 5G, nowej generacji sieci łączności i internetu rzeczy. Zrobiliśmy dziś pierwszy krok na tej drodze, przyjmując wspólne podejście j co do wykorzystania pasma 700 MHz w UE. Powinniśmy pójść jeszcze dalej, co jest jednym z głównych celów naszego nowego kodeksu łączności elektronicznej i planu działania dotyczącego sieci 5G przedstawionego wcześniej w tym roku. Wdrażanie tych inicjatyw powinno odbywać się jak najszybciej gdyż mają one zasadnicze znaczenie dla wysokiej jakości połączeń w ramach jednolitego rynku cyfrowego. Udało nam się dzisiaj osiągnąć pierwsze porozumienie i jak najszybciej powinny dołączyć kolejne.” (niedawny wpis na blogu Łączność, widmo radiowe i jednolity rynek cyfrowy: przygotowania na przyszłość).

Günther H. Oettinger, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, stwierdził: Skoordynowana strategia dla całego spektrum zakresu UHF potwierdza naszą europejską wizję. Zapewnia ona Europejczykom dostęp do innowacyjnych usług i kreatywnych treści ze swoich tabletów i smartfonów, a także z telewizji hybrydowej i internetu w domu. Skoordynowane uwalnianie pasma 700 MHz jest znacznym postępem na drodze Unii do opanowania technologii 5G.

Pasmo ultrawysokich częstotliwości (UHF) obejmuje zakres 470–790 MHz i jest obecnie wykorzystywane na potrzeby naziemnej telewizji cyfrowej oraz mikrofonów bezprzewodowych podczas realizacji programów i imprez specjalnych. W następstwie dzisiejszego porozumienia:

  • pasmo 700 MHz ma zostać przydzielone operatorom sieci ruchomych i udostępnione na mobilne usługi szerokopasmowe we wszystkich państwach członkowskich UE najpóźniej do 30 czerwca 2020 r. Należycie uzasadnione wyjątki – z powodów określonych w decyzji – będą możliwe do 30 czerwca 2022 r.

    Państwa członkowskie przyjmą i opublikują krajowe plany dotyczące zwolnienia tego pasma do 30 czerwca 2017 r. Będą one również musiały zawrzeć porozumienia w sprawie transgranicznej koordynacji do końca 2017 r.
  • Jeśli chodzi o pasmo poniżej 700 MHz (470–694 MHz), w perspektywie długoterminowej do 2030 r. będzie się kładło nacisk na wykorzystanie go na potrzeby usług nadawczych. Dla zrównoważenia poszczególnym państwom członkowskim daje się możliwość przyjęcia bardziej elastycznego podejścia do alternatywnego wykorzystania widma – takiego jak zaawansowane mobilne usługi multimedialne – w zależności od różnego poziomu wykorzystania naziemnej telewizji cyfrowej (NTC). Komisja dokona również przeglądu wykorzystania tego pasma w celu zapewnienia jego efektywnego wykorzystania.

Skoordynowane podejście przyjęte na mocy tej decyzji wiąże się z szerszym kręgiem wniosków Komisji dotyczących zmniejszenia rozbieżności między poszczególnymi praktykami regulacyjnymi i poprawienia koordynacji przydziału widma radiowego, przedstawionego w projekcie europejskiego kodeksu łączności elektronicznej we wrześniu 2016 r. (Komunikat prasowy, Notatka) W kodeksie proponuje się długie okresy licencji w połączeniu z bardziej rygorystycznymi wymogami dotyczącymi skutecznego i efektywnego użytkowania widma. Komisja proponuje także koordynowanie podstawowych parametrów, obejmujących terminy przydzielania częstotliwości, aby zapewnić terminowe uwolnienie widma na rynku UE, oraz bardziej zintegrowaną politykę w zakresie widma w całej UE w celu zapewnienia pełnego zasięgu bezprzewodowego w całej UE.

Kontekst

Pasmo ultrawysokich częstotliwości (UHF) obejmuje zakres 470–790 MHz i jest obecnie wykorzystywane na potrzeby naziemnej telewizji cyfrowej oraz mikrofonów bezprzewodowych podczas realizacji programów i imprez specjalnych.

Dzięki dzisiejszemu porozumieniu bezprzewodowa łączność szerokopasmowa uzyska przed 30 czerwca 2020 r. dodatkowe, cenne częstotliwości w paśmie 700 MHz. Pasmo to nadaje się idealnie do dostarczania wysokiej jakości usług dostępu do internetu, niezależnie od miejsca pobytu użytkowników – czy to wewnątrz dużych ośrodków miejskich, na odosobnionych terenach wiejskich, czy też na autostradzie. Pasma o częstotliwości poniżej 700 MHz pozostaną dostępne przede wszystkim dla usług nadawczych, utrzymując europejski model audiowizualny, w ramach którego zapewnia się darmowe publiczne nadawanie. Pasma te mogą być jednak też elastycznie wykorzystywane do innych technologii lub usług wspierających innowacje oparte na technologii 5G, stosownie do krajowych potrzeb nadawczych.

Dodatkowe informacje

Widmo w UE

Jednolity rynek cyfrowy (#DigitalSingleMarket)

 

IP/16/4405

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar