Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon tunneb heameelt poliitilise kokkuleppe üle, mis saavutati mobiilse interneti teenuste tõhustamisel töökindlate raadiosagedustega

Brüssel, 14. detsember 2016

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon leppisid kokku, kuidas koordineerida 700 MHz sagedusala kasutamist, et viia mobiilse interneti teenused kõigi eurooplasteni ning kasutada neid uutes rakendustes üle riigipiiride. See lihtsustaks ka 5G võrgu kasutuselevõttu alates 2020. aastast.

Nõudlus nutitelefonides ja tulevastes 5G seadmetes kasutatava traadita ühenduse järele kasvab kogu aeg. Aastal 2020 on mobiilse interneti kaudu toimuva andmevahetuse maht ligikaudu kaheksa korda suurem kui praegu. Selline ühenduvus sõltub raadiosagedusest – traadita side olulisest, kuid piiratud ressursist. Kuna raadiosagedused ei tunne piire, peab sageduste vabastamise ajastamine olema häirete vältimiseks ELi tasandil paremini koordineeritud. See aitab kaasa ka innovaatiliste teenuste osutamisele üle kogu mandri, sellisteks teenusteks on näiteks võrku ühendatud autod, telemeditsiin, arukad linnad või videote voogedastus nutiseadmetes.

Täna saavutasid Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni läbirääkijad poliitilise kokkuleppe üleeuroopalise lähenemisviisi osas, kuidas kasutada ultrakõrgsagedusala UHF (470–790 MHz), sealhulgas 700 MHz sagedusala (694–790 MHz). Kõnealune kokkuleppe on jätkuks komisjoni poolt 2016. aasta veebruaris esitatud ettepanekule. Nõukogus jõuti ühisele seisukohale 26. mail ning Euroopa Parlamendis (tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon) 10. novembril. Mõlemad institutsioonid kinnitavad kokkuleppe ametlikult arvatavasti järgmiste nädalate jooksul.

Tänane kokkulepe on ka esimene, mis saavutati 2015. aasta mais komisjoni poolt tutvustatud digitaalse ühtse turu strateegia raames.

Digitaalse ühtse turu eest vastutav asepresident Andrus Ansip avaldas tänase kokkuleppe üle heameelt: „Sageduste parem koordineerimine on väga oluline, et kõigil eurooplastel oleks võimalik kasutada kvaliteetset internetiühendust. See sillutab teed järgmise põlvkonna, 5G mobiilsidevõrkude ja asjade interneti kasutuselevõtuks. Täna tegime ühise lähenemisviisiga esimese sammu 700 MHz sagedusala kasutuselevõtuks ELis. Peaksime siiski seadma suuremaid eesmärke ja see ongi üheks meie uue elektroonilise side seadustiku ja käesoleva aasta alguses esitletud 5G tegevuskava peamistest eesmärkidest. Peaksime sama kiiresti tegutsema ka kõnealuste algatuste elluviimisel, kuna need on väga olulised digitaalsel ühtsel turul esmaklassilise ühenduvuse saavutamiseks. Täna sõlmisime esimese kokkuleppe ja peaksime võimalikult kiiresti ka järgmiste kokkulepeteni jõudma“. (hiljutine blogipostitus Connectivity, radio spectrum and the Digital Single Market: preparing for the future).

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Günther H. Oettinger lisas: „Kogu UHF sagedusala hõlmav koordineeritud strateegia kinnitab meie Euroopa visiooni. Sellega tagatakse, et eurooplastel on juurdepääs innovaatilistele teenustele ja loomesisule nii tahvelarvutite ja nutitelefonide kaudu väljaspool kodu kui ka kodus nutitelerite vahendusel. 700 MHz sagedusala koordineeritud vabastamine on suur hüpe edasi liidu teel 5G kasutuselevõtu suunas“.

UHF sagedusala, mis hõlmab ka vahemikku 470-790 MHz, kasutatakse praegu maapealse digitelevisiooni levitamiseks ning raadiomikrofonide kasutamiseks programmitootmises ja erisündmuste korral. Tänase kokkuleppe tulemusena:

  • tuleks 700 MHz sagedusala eraldada kõigis ELi riikides hiljemalt 30. juuniks 2020 mobiilsideoperaatorite käsutusse ja kasutada seda traadita lairibaside osutamiseks. Kuni 30. juunini 2022 on otsuses määratletud põhjustel võimalik teha nõuetekohaselt põhjendatud erandeid.

    Liikmesriigid peavad 30. juuniks 2017 vastu võtma ja avaldama riiklikud kavad kõnealuse sagedusala vabastamise kohta. Lisaks peavad nad sõlmima 2017. aasta lõpuks piiriülese koordineerimise lepingud.
  • Alla 700 MHz (470-694 MHz) sagedusalal on pikaajaliseks prioriteediks kuni 2030. aastani ringhäälinguteenuste osutamine. Vastukaaluks on igal liikmesriigil võimalus kohaldada paindlikumat lähenemisviisi sageduste alternatiivse kasutuse suhtes, näiteks mobiilsetes multimeediateenustes, vastavalt sellele, kui ulatuslikult on maapealne digitelevisioon (DTT) kõnealuses riigis kasutusele võetud. Komisjon analüüsib kõnealuse sageduse kasutamist, et tagada spektri tõhus kasutamine.

Kõnealuse otsusega kehtestatud koordineeritud lähenemisviis on seotud 2016. aasta septembris esitatud Euroopa elektroonilise side seadustiku eelnõus määratletud komisjoni laiemate ettepanekutega vähendada reguleerimistavade vahelisi erinevusi ja parandada raadiosageduste eraldamise koordineerimist. (Pressiteade, MEMO) Seadustikus pakutakse välja pikaajalised sagedusload ja rangemad nõuded, et kasutada sagedusi tõhusalt ja tulemuslikult. Lisaks tehakse ettepanek teatavate põhiparameetrite koordineerimise kohta, sealhulgas sageduste määramise ajakava, et lasta sagedused kiiresti ELi turule, aga ka raadiosagedusi käsitlevate poliitikastrateegiate ühtlustamine ELis, et katta kogu Euroopa Liit traadita side võrguga.

Taust

UHF sagedusala, mis hõlmab ka vahemikku 470-790 MHz, kasutatakse praegu maapealse digitelevisiooni levitamiseks ning raadiomikrofonide kasutamiseks programmitootmises ja erisündmuste korral.

Tänase ettepanekuga eraldatakse lairibaühenduse jaoks 700 MHz sagedusalas 30. juuniks 2020 senisest rohkem väärtuslikku sagedusala. See sagedusala on sobivaim, et pakkuda tarbijale kvaliteetset internetiühendust olenemata tema asukohast, olgu selleks siseruumid, suurlinn, kauge küla või kiirtee. Sagedusala, mis jääb alla 700 MHz, on endiselt kättesaadav esmajoones ringhäälinguteenustele, säilitades nii Euroopa audiovisuaalse mudeli, mille raames pakutakse tasuta ringhäälinguteenust. Seda sagedusala võiks siiski paindlikult kasutada teiste tehnoloogiate või teenuste jaoks 5G innovatsiooni toetamiseks ning kooskõlas riikliku ringhäälingu vajadustega.

Lisateave

Raadiosagedused Euroopa Liidus

Digitaalne ühtne turg (#DigitalSingleMarket)

 

IP/16/4405

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar