Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία σχετικά με την ενίσχυση των υπηρεσιών κινητού διαδικτύου με ραδιοσυχνότητες υψηλής ποιότητας

Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφώνησαν σχετικά με τον τρόπο συντονισμού της χρήσης της ζώνης των 700 MHz ώστε να παρασχεθούν σε όλους τους Ευρωπαίους υπηρεσίες κινητού διαδικτύου και νέες εφαρμογές σε διασυνοριακό επίπεδο, με αποτέλεσμα να διευκολυνθεί η εισαγωγή δικτύων 5G από το 2020.

Η ζήτηση για ασύρματη συνδεσιμότητα με έξυπνα τηλέφωνα και μελλοντικές συσκευές 5G αυξάνεται διαρκώς. Έως το 2020 η κίνηση στο διαδίκτυο μέσω των δικτύων κινητής τηλεφωνίας θα είναι σχεδόν οκταπλάσια της σημερινής. Η εν λόγω συνδεσιμότητα εξαρτάται από το ραδιοφάσμα — που αποτελεί τη βάση και πεπερασμένο πόρο για τις ασύρματες επικοινωνίες. Δεδομένου ότι οι ραδιοσυχνότητες δεν γνωρίζουν σύνορα, το χρονοδιάγραμμα ελευθέρωσης του ραδιοφάσματος πρέπει να συντονιστεί καλύτερα σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν παρεμβολές. Αυτό θα συμβάλει επίσης στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών, όπως τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα, η εξ αποστάσεως υγειονομική περίθαλψη, οι έξυπνες πόλεις ή το κινητό βίντεο συνεχούς ροής που θα λειτουργεί σε ολόκληρη την ήπειρο.

Απόψε, διαπραγματευτές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με μια πανευρωπαϊκή προσέγγιση για τη χρήση της ζώνης υπερυψηλών συχνοτήτων (UHF) (470-790 MHz), συμπεριλαμβανομένης της ζώνης των 700 MHz (694-790 MHz). Η εν λόγω συμφωνία βασίζεται σε πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2016. Το Συμβούλιο κατέληξε σε κοινή θέση στις 26 Μαΐου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (επιτροπή ITRE) στις 10 Νοεμβρίου. Τα δύο θεσμικά όργανα αναμένεται να επικυρώσουν επίσημα τη συμφωνία εντός των προσεχών εβδομάδων.

Η αποψινή συμφωνία αποτελεί επίσης την πρώτη συμφωνία που γίνεται στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά που υπέβαλε η Επιτροπή τον Μάιο 2015.

Ο Άντρους Άνσιπ, αντιπρόεδρος αρμόδιος για την Ψηφιακή ενιαία αγορά, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη σημερινή συμφωνία και δήλωσε σχετικά: «Ο καλύτερος συντονισμός του ραδιοφάσματος είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου υψηλότερης ποιότητας σε όλους τους Ευρωπαίους. Ανοίγει τον δρόμο για τα δίκτυα 5G, την επόμενη γενιά δικτύων επικοινωνίας, και το διαδίκτυο των πραγμάτων. Σήμερα κάναμε ένα πρώτο βήμα με μια κοινή προσέγγιση για τη χρήση της ζώνης των 700 MHz στην ΕΕ. Θα πρέπει να προχωρήσουμε παραπέρα και αυτός είναι ένας από τους κύριους στόχους του νέου μας ευρωπαϊκού κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του σχεδίου δράσης 5G που υποβλήθηκαν στις αρχές του τρέχοντος έτους. Θα πρέπει να σημειωθεί όσο γίνεται ταχύτερη πρόοδος στην εφαρμογή αυτών των πρωτοβουλιών που είναι ουσιαστικές για να εξασφαλιστεί μια συνδεσιμότητα πρώτης τάξης στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Σήμερα καταλήξαμε σε μια πρώτη συμφωνία, αλλά θα πρέπει να επιτύχουμε πολύ περισσότερες το συντομότερο δυνατό». (πρόσφατο ιστολόγιο για τη Συνδεσιμότητα, το ραδιοφάσμα και την ενιαία ψηφιακή αγορά: προετοιμάζοντας το μέλλον).

Ο επίτροπος Ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας Γκίντερ Έτινγκερ δήλωσε: «Υιοθετώντας μια συντονισμένη στρατηγική για ολόκληρη τη ζώνη UHF, επιβεβαιώνουμε το ευρωπαϊκό μας όραμα. Η στρατηγική αυτή διασφαλίζει ότι οι Ευρωπαίοι θα έχουν κινητή πρόσβαση σε καινοτόμες υπηρεσίες και δημιουργικό περιεχόμενο από τις ταμπλέτες και τα έξυπνα τηλέφωνά τους, καθώς και στις έξυπνες συσκευές τηλεόρασης στο σπίτι. Η συντονισμένη ελευθέρωση της ζώνης των 700 ΜHz αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου στην πορεία της Ένωσης προς τα δίκτυα 5G».

Η ζώνη υπερυψηλών συχνοτήτων (UHF) περιλαμβάνει το φάσμα των 470-790 MHz και χρησιμοποιείται επί του παρόντος για την ψηφιακή επίγεια τηλεόραση και τα ασύρματα μικρόφωνα κατά την παραγωγή προγραμμάτων και σε ειδικές εκδηλώσεις. Ως αποτέλεσμα της σημερινής συμφωνίας:

  • Η ζώνη των 700 MHz θα πρέπει να εκχωρηθεί σε φορείς εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας και να διατίθεται για ασύρματη ευρυζωνική χρήση το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2020 σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Δεόντως αιτιολογημένες εξαιρέσεις - για λόγους που καθορίζονται στην απόφαση - είναι δυνατές μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022.

    Τα κράτη μέλη θα εγκρίνουν και θα δημοσιοποιήσουν τα εθνικά τους σχέδια για την ελευθέρωση αυτής της ζώνης μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018. Είναι επίσης αναγκαίο να συνάψουν διασυνοριακές συμφωνίες συντονισμού έως το τέλος του 2017.
  • Στη ζώνη κάτω των 700 MHz (470-694 MHz), δίνεται μακροπρόθεσμη προτεραιότητα στις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις έως το 2030. Η τάση αυτή εξισορροπείται με τη δυνατότητα για τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια πιο ευέλικτη προσέγγιση στην εναλλακτική χρήση του φάσματος — όπως οι προηγμένες υπηρεσίες κινητών πολυμέσων — βάσει διαφόρων επιπέδων υιοθέτησης της ψηφιακής επίγειας τηλεόρασης (DTT). Η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης τη χρήση της ζώνης αυτής με σκοπό τη διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης του ραδιοφάσματος.

Η συντονισμένη προσέγγιση που καθιερώνεται με την παρούσα απόφαση συνδέεται με τις ευρύτερες προτάσεις της Επιτροπής για μείωση των αποκλίσεων μεταξύ των ρυθμιστικών πρακτικών και για μεγαλύτερο συντονισμό της εκχώρησης του ραδιοφάσματος όπως περιγράφεται στο σχέδιο ευρωπαϊκού κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών του Σεπτεμβρίου 2016. (Δελτίο Τύπου, MEMO) Ο κώδικας προτείνει μακρά διάρκεια των αδειών, σε συνδυασμό με αυστηρότερες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος. Προτείνει επίσης τον συντονισμό βασικών παραμέτρων, μεταξύ των οποίων το χρονοδιάγραμμα των εκχωρήσεων, ώστε να εξασφαλίζονται η έγκαιρη ελευθέρωση του ραδιοφάσματος για την αγορά της ΕΕ και περισσότερο συγκλίνουσες πολιτικές στον τομέα του ραδιοφάσματος σε ολόκληρη την ΕΕ με στόχο την παροχή πλήρους ασύρματης κάλυψης σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ιστορικό

Η ζώνη υπερυψηλών συχνοτήτων (UHF) περιλαμβάνει το φάσμα των 470-790 MHz και χρησιμοποιείται επί του παρόντος για την ψηφιακή επίγεια τηλεόραση και τα ασύρματα μικρόφωνα κατά την παραγωγή προγραμμάτων και σε ειδικές εκδηλώσεις.

Η σημερινή απόφαση θα παρέχει μεγαλύτερο πολύτιμο ραδιοφάσμα για ευρυζωνικές υπηρεσίες στη ζώνη των 700 MHz (694-790 MHz) έως τις 30 Ιουνίου 2020. Η ζώνη αυτή είναι ιδανική για την παροχή διαδικτύου υψηλής ποιότητας στους χρήστες, οπουδήποτε και αν βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο σε μεγάλη πόλη, σε μικρό απομακρυσμένο χωριό ή σε αυτοκινητόδρομο. Οι συχνότητες στη ζώνη κάτω των 700 MHz θα παραμείνουν διαθέσιμες, κατά προτεραιότητα, για τις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις, με αποτέλεσμα τη διατήρηση του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού μοντέλου, το οποίο προσφέρει δωρεάν δημόσιες ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις. Ωστόσο, η τελευταία αυτή ζώνη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με ευελιξία για άλλες τεχνολογίες ή υπηρεσίες υποστήριξης της καινοτομίας του δικτύου 5G και σύμφωνα με τις εθνικές ανάγκες σε ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες.

Περισσότερες πληροφορίες

Ραδιοφάσμα στην ΕΕ

Ψηφιακή ενιαία αγορά (#DigitalSingleMarket)

 

IP/16/4405

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar