Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

V rámci vytváření bezpečnostní unie navrhuje Komise posílit Schengenský informační systém ke zlepšení boje proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti

Brusel 21. prosince 2016

 

Komise dnes navrhla zvýšit provozní efektivnost a účinnost Schengenského informačního systému (SIS). Tento krok byl oznámen ve sdělení vytyčujícím cestu k vytvoření účinné a udržitelné bezpečnostní unie v EU a potvrdil jej předseda Komise Juncker ve svém projevu o stavu Unie. Systém SIS, v němž bylo v roce 2015 provedeno 2,9 miliardy vyhledávání, je nejšířeji používaný informační systém pro správu hranic a zajištění bezpečnosti v Evropě. Navrhované úpravy ještě zesílí schopnost tohoto systému napomáhat v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, zkvalitňovat správu hranic a řízení migrace a zajišťovat účinnou výměnu informací mezi členskými státy.

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos uvedl: „Dnešními návrhy rozšiřujeme rozsah Schengenského informačního systému tak, aby se odstranily informační mezery a zlepšila výměna informací týkajících se terorismu, přeshraniční trestné činnosti a nedovolené migrace. Přispěje to k zesílení ochrany našich vnějších hranic a vybudování účinné a udržitelné bezpečnostní unie v EU. V budoucnosti by už nemělo docházet ke ztrátám kriticky důležitých informací o osobách podezřelých z terorismu či o nelegálních přistěhovalcích, kteří překračují naše vnější hranice.“

Komisař odpovědný za bezpečnostní unii Julian King doplnil: „Schengenský informační systém má zásadní význam pro vnitřní bezpečnost Evropy. Dnešní opatření přinesou důležitá technická a provozní zlepšení, jež umožní snadněji odhalovat a identifikovat ty, kdo nám přejí újmu. Zlepší se také spolupráce a výměna informací mezi členskými státy navzájem a s příslušnými agenturami EU. Zbývá nám ale ještě hodně práce, protože kvalita SIS závisí výhradně na kvalitě údajů do něj vkládaných. Na rok 2017 plánujeme další zlepšení.“

Jak uvedla Komise v hodnotící zprávě o SIS, která byla také zveřejněna dnes, má tento systém jasnou přidanou hodnotu na úrovni EU a vyznačuje se vynikající provozní a technickou úspěšností. Hodnocení rovněž vymezuje oblasti, jež vyžadují technická a provozní zlepšení v zájmu zvýšení efektivity tohoto systému, jež stojí výhradně na kvalitě vkládaných dat.

Změny, které dnes navrhuje Komise, mají konkrétně tyto cíle:

  • zlepšit zabezpečení a dostupnost systému stanovením jednotných požadavků pro pracovníky v terénu na bezpečné zpracovávání údajů v SIS a na zajištění kontinuity pro koncové uživatele,
  • zvýšit ochranu údajů zavedením dodatečných ochranných opatření zajišťujících, že shromažďování a zpracovávání údajů a přístup k nim budou v souladu s právními předpisy EU a při respektování základních práv, včetně práva na účinné opravné prostředky, omezeny na nezbytné minimum,
  • zkvalitnit výměnu informací a spolupráci mezi členskými státy, zejména zavedením nové kategorie údajů „neznámé hledané osoby“ a udělením plných přístupových práv Europolu,
  • pomáhat v boji proti terorismu uložením povinnosti pořídit záznam v SIS v případech souvisejících s teroristickými trestnými činy a zavedením nové zjišťovací kontroly, která příslušným orgánům pomůže shromáždit nezbytné informace,
  • zvýšit ochranu dětí tím, že příslušné orgány budou moci vedle záznamů o pohřešovaných dětech pořizovat i preventivní záznamy o dětech, u nichž hrozí vysoké riziko únosu;
  • přispět k účinnému uplatňování zákazu vstupu pro státní příslušníky třetích zemí na vnější hranici tím, že údaje o těchto osobách budou do SIS vkládány povinně,
  • zlepšit vymáhání rozhodnutí o navrácení vydaných neoprávněně pobývajícím státním příslušníkům třetích zemí zavedením nové kategorie záznamů pro tato rozhodnutí,
  • zefektivnit využívání údajů, jako je zobrazení obličeje a otisky dlaní, k určení totožnosti osob vstupujících do schengenského prostoru,
  • důrazněji podporovat prevenci a vyšetřování krádeží a padělání tím, že se umožní pořizovat záznamy o více typech zcizeného a padělaného zboží a dokladů.

Souvislosti

Schengenský informační systém (SIS) je rozsáhlý, centralizovaný informační systém, který se používá při kontrolách na vnějších hranicích schengenského prostoru a napomáhá prohloubení spolupráce donucovacích a justičních orgánů ve 29 zemích po celé Evropě. V současnosti uchovává přibližně 70 milionů záznamů, přičemž v roce 2015 v něm bylo provedeno 2,9 miliardy vyhledávání, tedy miliardkrát více než v roce 2014. SIS obsahuje zejména informace o osobách, které nemají právo na vstup nebo pobyt v schengenském prostoru, o osobách hledaných v souvislosti s trestnou činností a pohřešovaných osobách. Dále zaznamenává informace o některých ztracených nebo odcizených věcech (např. vozidlech, zbraních, lodích a dokladech totožnosti) a údaje umožňující nalezení osoby a potvrzení její totožnosti.

Podle sdělení z 20. dubna, které vytyčuje cestu k vytvoření účinné a udržitelné bezpečnostní unie v EU, a sdělení z 6. dubna o silnějších a inteligentnějších informačních systémech pro ochranu hranic a bezpečnost, chce Komise zlepšit stávající informační systémy za účelem zvýšení bezpečnosti a posílení hranic. Proto zváží, zda nedoplnit SIS o další funkce, jež by zlepšily jeho fungování, a následně navrhne revizi právního základu SIS.

Za tímto účelem provedla Komise v roce 2016 komplexní hodnocení SIS. Toto hodnocení dospělo k závěru, že SIS funguje efektivně, a potvrdilo celkovou výjimečnou operativní a technickou úspěšnost systému. Žádný jiný systém pro spolupráci v oblasti prosazování práva nepřináší tolik kladných výsledků ani nedokáže zpracovávat takový tok informací v reálném čase s tím, že se rok za rokem zvyšuje počet pozitivních nálezů ve všech kategoriích záznamů. I přes tyto úspěchy vymezuje hodnotící zpráva některé oblasti vyžadující provozní a technické změny. Návrhy z dnešního dne zohledňují doporučení uvedená v této hodnotící zprávě.

Další informace

Často kladené otázky: Schengenský informační systém (SIS)

Informační přehled: Schengenský informační systém (SIS)

Návrhy na posílení provozní efektivnosti a účinnosti Schengenského informačního systému (SIS):

Hodnotící zpráva o Schengenském informačním systému druhé generace (SIS II)

Pracovní dokument útvarů Komise připojený k hodnotící zprávě

Sdělení „Silnější a inteligentnější informační systémy pro ochranu hranic a bezpečnost“

Sdělení „Naplňování Evropského programu pro bezpečnost v zájmu boje proti terorismu a položení základů účinné a skutečné bezpečnostní unie“

Tisková zpráva: Stav Unie v roce 2016: Komise hodlá posílit vnější hranice

Otázky a odpovědi: Stav Unie v roce 2016: Položení základů skutečné a účinné bezpečnostní unie – otázky a odpovědi

Tisková zpráva: Lépe střežené a inteligentnější hranice v EU: Komise navrhuje systém evidující vstup a výstup cestujících

Otázky a odpovědi: Balíček opatření pro inteligentní hranice

Informační přehled: Lépe střežené a inteligentnější hranice v Evropské unii. Systém vstupu/výstupu

Tisková zpráva: Komise otevírá diskusi o podobě silnějších a inteligentnějších informačních systémů pro správu hranic a vnitřní bezpečnost

IP/16/4402

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar