Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Säkerhetsunionen: Kommissionen antar strängare regler för att bekämpa finansiering av terrorism

Bryssel den 21 december 2016

.

EU-kommissionen antar idag ett paket med åtgärder för att stärka EU:s förmåga att bekämpa finansiering av terrorism och organiserad brottslighet, i enlighet med de åtaganden som gjordes i åtgärdsplanen mot finansiering av terrorism i februari 2016. Kommissionens förslag kompletterar och stärker EU:s regelverk i fråga om penningtvätt, olagliga penningflöden och frysning och beslagtagande av tillgångar. Förslagen läggs fram tillsammans med den tredje lägesrapporten om säkerhetsunionen, och kommer att sörja för en kraftfull och samordnad europeisk insats i kampen mot finansiering av terrorism, vilket tar EU ännu ett steg på vägen mot en effektiv och verklig säkerhetsunion.

Förslagen har utarbetats av en projektgrupp under ledning av förste vice ordförande Frans Timmermans och vice ordförande Valdis Dombrovskis, i samarbete med kommissionärerna Dimitris Avramopoulos, Pierre Moscovici, Věra Jourová och Julian King.

– Genom dagens förslag stärker vi våra rättsliga möjligheter att strypa och blockera brottslingars och terroristers finansieringskällor, säger förste vice ordförande Frans Timmermans. Vi måste se till så att vi har de rätta verktygen för att upptäcka och stoppa misstänkta finansiella flöden och stödja bättre samarbete mellan de brottsbekämpande myndigheterna så att vi bättre kan garantera EU-medborgarnas säkerhet.

– Terrorism är fortfarande ett stort hot mot vår säkerhet, säger vice ordförande Valdis Dombrovskis. Vi måste hela tiden ligga ett steg före för att stoppa terroristerna, och kampen mot finansiering av terrorism är en del av detta. Därför föreslår vi idag att penningtvätt ska bli föremål för effektiva brottssanktioner i hela EU. Vi föreslår gränsöverskridande frysning och beslagtagande av vinning av brottslig verksamhet inom EU, och vi vill sätta stopp för att brottslingar kringgår kontroller av kontanta medel vid EU:s yttre gränser.

Genom dagens förslag stärker EU-kommissionen, i enlighet med den tredje rapporten om framsteg i riktning mot en effektiv och verklig säkerhetsunion, EU:s förmåga att bekämpa terrorism och organiserad brottslighet och gör det svårare för terrorister och brottslingar att finansiera sin verksamhet medan det blir lättare för myndigheterna att upptäcka och stoppa deras finansiella rörelser. Ett av de effektivaste sätten att förhindra potentiella terroristattentat och brottsliga handlingar är att upptäcka misstänkta finansiella flöden och strypa finansieringskällorna. Uppföljning av finansiella flöden kan också ge polismyndigheter och brottsbekämpande myndigheter viktig information och effektiva verktyg för deras utredningar.

Kriminalisering av penningtvätt

Kommissionen föreslår idag ett nytt direktiv för att kriminalisera penningtvätt för att ge de behöriga myndigheterna lämpliga straffrättsliga bestämmelser för att åtala brottslingar och terrorister och sätta dem i fängelse. De föreslagna åtgärderna kommer att göra följande:

 • Inrätta minimiregler om fastställande av brott och sanktioner i samband med penningtvätt samt stänga till luckor för att hindra brottslingar från att utnyttja skillnader mellan olika nationella bestämmelser.
 • Avlägsna hinder för gränsöverskridande rättsligt samarbete och polissamarbete genom att fastställa gemensamma bestämmelser för att förbättra utredningen av brott som rör penningtvätt.
 • Se till att EU-standarderna ligger i linje med de internationella skyldigheterna på detta område, enligt Europarådets Warszawakonvention och rekommendationerna från arbetsgruppen för finansiella åtgärder.

Strängare kontroller för stora kontantflöden

För att ge de behöriga myndigheterna lämpliga verktyg för att upptäcka terrorister och de som stöder dem ekonomiskt kommer den nya förordning om kontroller av kontanta medel som läggs fram idag att göra följande:

 • Strama åt kontrollerna av kontanta medel för personer som reser in i eller ut ur EU med minst 10 000 euro i kontanta medel.
 • Ge myndigheterna möjlighet att agera på belopp som är mindre än tröskelvärdet för tulldeklarationen, dvs. 10 000 euro, om det finns misstanke om brottsliga handlingar.
 • Förbättra informationsutbytet mellan myndigheter och medlemsstater.
 • Utvidga tullkontrollerna till kontanta medel som skickas i postpaket eller godstransporter, till värdefulla råvaror, såsom guld, och till förbetalda kort som för närvarande inte omfattas av den standardiserade tulldeklarationen.

Frysning av terroristers finansiella resurser och beslagtagande av deras tillgångar

Möjligheten att snabbt frysa eller beslagta finansiella tillgångar över gränserna kommer att förhindra terrorister från att använda sina medel för ytterligare attacker. Den föreslagna förordningen om ömsesidigt erkännande av beslut om att frysa och beslagta vinning av brott kommer att göra följande:

 • Erbjuda ett enda rättsinstrument för erkännande av beslut om både frysning och beslagtagande i andra EU-länder, och på så sätt förenkla den nuvarande rättsliga ramen. Förordningen skulle tillämpas omedelbart i alla medlemsstater.
 • Utvidga tillämpningsområdet för de gällande bestämmelserna om gränsöverskridande erkännande till att även omfatta beslagtagande från andra personer med koppling till brottslingen. Det skulle även täcka beslagtagande i fall då brottslingen inte döms, till exempel på grund av rymning eller dödsfall.
 • Påskynda och effektivisera beslut om frysning eller beslagtagande tack vare ett standardiserat dokument och en skyldighet för behöriga myndigheter att kommunicera med varandra. I bestämmelserna anges tydliga tidsfrister, även kortare tidsfrister för beslut om frysning.
 • Se till att offrens rätt till ersättning och skadestånd respekteras. I fall av gränsöverskridande verkställighet av beslut om beslagtagande har offrets rättigheter företräde framför de verkställande och utfärdande staternas intressen.

Bakgrund

Säkerheten har ständigt varit ett aktuellt tema under hela den här kommissionens mandatperiod, alltifrån ordförande Jean-Claude Junckers politiska riktlinjer i juli 2014 till det senaste talet om tillståndet i unionen i september 2016.

Som en fortsättning på europeiska säkerhetsagendan som antogs i april 2015, där behovet av åtgärder för att ta itu med finansiering av terrorism på ett effektivare och mer övergripande sätt framhävdes, lade EU-kommissionen i februari 2016 fram en åtgärdsplan mot finansiering av terrorism för att se till att medlemsstaterna har tillgång till nödvändiga verktyg för att hantera nya hot.

I april 2016 fastställde kommissionen att en av de prioriterade åtgärderna för att uppnå en effektiv och hållbar säkerhetsunion är att strypa terroristernas tillgång till finansiering. Ordförande Junckers beslut att tillsätta en särskild kommissionsledamot med ansvar för säkerhetsunionen i augusti 2016 visar att kommissionen fäster stor vikt vid förstärkta insatser för att bemöta terroristhotet.

Som anges i åtgärdsplanen mot finansiering av terrorism, och som uppges i den tredje lägesrapport om säkerhetsunionen som läggs fram idag, kommer kommissionen att lägga fram ett förslag om att stärka tullmyndigheternas befogenheter att åtgärda finansiering av terrorism genom handel med varor under 2017. Kommissionen kommer också att utvidga tillämpningsområdet för den nuvarande lagstiftningen för att ta itu med olaglig handel med kulturföremål till att omfatta ett större antal länder. I lägesrapporten uppmanar kommissionen också medlagstiftarna att nå en överenskommelse om översynen av det fjärde direktivet mot penningtvätt under de kommande veckorna.

Mer information

Faktablad om läget med åtgärdsplanen mot finansiering av terrorism

Faktablad om läget med den europeiska säkerhetsagendan

MEMO – Förslag till ett direktiv om straffrättslig bekämpning av penningtvätt

MEMO – Uppdatering av EU-bestämmelserna om kontroller av kontanta medel

MEMO – Förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslagtagande

Förslag – Direktiv om straffrättslig bekämpning av penningtvätt

Förslag – Förordning om kontroller av kontanta medel

Förslag – Förordning för att stärka det ömsesidiga erkännandet av beslut om att frysa och beslagta vinning av brott

Tredje rapporten om framsteg i riktning mot en effektiv och verklig säkerhetsunion

Meddelande: Att genomföra den europeiska säkerhetsagendan mot terrorism och bana väg för en säkerhetsunion

Europeiska säkerhetsagendan

IP/16/4401

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar