Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Drošības savienība: Komisija pieņem stingrākus noteikumus, lai apkarotu terorisma finansēšanu

Briselē, 2016. gada 21. decembrī

.

Šodien Eiropas Komisija ir pieņēmusi pasākumu kopumu, lai stiprinātu ES spēju apkarot terorisma un organizētās noziedzības finansēšanu, pildot saistības, kas paredzētas 2016. gada februārī izstrādātajā Rīcības plānā cīņai pret terorisma finansēšanu. Ar Komisijas iesniegtajiem priekšlikumiem tiks pabeigts un nostiprināts ES tiesiskais regulējums tādās jomās kā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, nelikumīgas naudas plūsmas un aktīvu iesaldēšana un konfiskācija. Šodienas priekšlikumi, kas iesniegti kopā ar trešo progresa ziņojumu par drošības savienību, nodrošinās spēcīgu un koordinētu Eiropas rīcību cīņā pret terorisma finansēšanu, tādējādi virzot ES soli tuvāk efektīvai un patiesai drošības savienībai.

Priekšlikumus sagatavoja projekta komanda, ko vadīja pirmais priekšsēdētāja vietnieks Franss Timmermanss un priekšsēdētāja vietnieks Valdis Dombrovskis, sadarbojoties ar komisāriem Dimitri Avramopulu, Pjēru Moskovisī, Veru Jourovu un Džūlianu Kingu.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss sacīja: "Iesniedzot šodienas priekšlikumus, mēs stiprinām tiesiskos līdzekļus, ar kuru palīdzību izjaukt un likvidēt noziedznieku un teroristu finanšu avotus. Lai varētu labāk aizsargāt Eiropas iedzīvotāju drošību, mums jānodrošina, ka mūsu rīcībā ir īstie instrumenti, ar kuriem atklāt un apturēt aizdomīgas finanšu līdzekļu plūsmas, kā arī atbalstīt tiesībaizsardzības iestāžu ciešāku sadarbību.”

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Valdis Dombrovskis teica: "Terorisms joprojām rada lielākos draudus mūsu drošībai. Lai apturētu teroristus, mums jābūt tiem soli priekšā, un terorisma finansēšanas apkarošana ir daļa no mūsu plāna. Tādēļ šodien mēs ierosinām, ka nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai jāpiemēro efektīvi kriminālsodi visā ES. Mēs ierosinām pārrobežu noziedzīgi iegūtu aktīvu iesaldēšanu un konfiskāciju ES, un apturam noziedznieku izvairīšanos no skaidras naudas kontroles pie ES ārējām robežām.”

Kā uzsvērts trešajā progresa ziņojumā par efektīvu un patiesu drošības savienību, ar šodienas priekšlikumiem Eiropas Komisija stiprina ES spēju apkarot terorismu un organizēto noziedzību, apgrūtinot teroristu un noziedznieku iespējas finansēt to darbības un vienlaikus palīdzot iestādēm atklāt un pārtraukt teroristu finanšu plūsmas. Aizdomīgu finanšu līdzekļu plūsmu atklāšana un finansēšanas avotu likvidēšana ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā pārtraukt potenciālus teroristu uzbrukumus un noziedzīgas darbības. Finanšu plūsmu izsekošana var arī sniegt policijai un tiesībaizsardzības iestādēm svarīgu informāciju un efektīvus instrumentus, kas tām vajadzīgi izmeklēšanu veikšanai.

Kriminālatbildības noteikšana par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju

Komisija šodien ierosina jaunu direktīvu par kriminālatbildības noteikšanu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, lai nodrošinātu kompetentajām iestādēm atbilstošus krimināltiesību noteikumus, kas tām ļautu saukt pie atbildības noziedzniekus un teroristus un apcietināt tos. Ar ierosinātajiem pasākumiem:

 • izveidos noteikumu minimumu attiecībā uz noziedzīgu nodarījumu definēšanu un sankcijām saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, šādi novēršot nepilnības, kuru dēļ noziedznieki var ļaunprātīgi izmantot atšķirības starp dažādu valstu noteikumiem;
 • novērsīs šķēršļus pārrobežu tiesas un policijas sadarbībai, nosakot kopīgus noteikumus, lai uzlabotu ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju saistītu nodarījumu izmeklēšanu;
 • saskaņos ES standartus ar starptautiskajām saistībām šajā jomā, kuras noteiktas Eiropas Padomes Varšavas konvencijā un Finanšu darījumu darba grupas rekomendācijās.

Stingrākas kontroles ieviešana attiecībā uz skaidras naudas plūsmām

Lai nodrošinātu kompetentajām iestādēm atbilstošos instrumentus teroristu un to finansiālo atbalstītāju atklāšanai, šodien publiskotā jaunā regula par skaidras naudas kontroli:

 • paredzēs stingrāku skaidras naudas kontroli personām, kas ieceļo vai izceļo no ES ar €10 000 vai vairāk skaidrā naudā;
 • pilnvaros iestādes rīkoties arī gadījumos, ja summa ir mazāka par muitas deklarācijas robežvērtību (€10 000), bet pastāv aizdomas par noziedzīgām darbībām, un
 • uzlabos informācijas apmaiņu starp iestādēm un dalībvalstīm;
 • paplašinās muitas pārbaudes attiecībā uz skaidras naudas sūtījumiem pasta pakās vai kravas pārvadājumos un uz vērtīgām precēm, piemēram, zeltu, kā arī uz iepriekš apmaksātām maksājumu kartēm, uz kurām pašlaik neattiecas standarta muitas deklarācija.

Teroristu finanšu līdzekļu iesaldēšana un viņu aktīvu konfiskācija

Iespēja ātri un pāri robežām iesaldēt vai konfiscēt finanšu aktīvus neļaus teroristiem izmantot savus līdzekļus turpmāku uzbrukumu veikšanai. Ierosinātā regula par noziedzīgi iegūtu aktīvu iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu:

 • piedāvās vienu tiesību instrumentu gan iesaldēšanas, gan konfiskācijas rīkojumu atzīšanai citās ES valstīs, šādi vienkāršojot pašreizējo tiesisko regulējumu. Šo regulu uzreiz piemērotu visās dalībvalstīs;
 • paplašinās spēkā esošo noteikumu par pārrobežu atzīšanu piemērošanas jomu, iekļaujot tajā konfiskāciju no citām personām, kas saistītas ar noziedznieku, un attieksies arī uz konfiskāciju gadījumos, ja noziedznieks netiek notiesāts, piemēram, izbēgšanas vai nāves dēļ;
 • uzlabos iesaldēšanas vai konfiscēšanas rīkojumu ātrumu un efektivitāti, izmantojot standarta dokumentu un kompetento iestāžu pienākumu sazināties citai ar citu. Noteikumos noteikti skaidri termiņi, tostarp īsāki termiņi iesaldēšanas rīkojumiem;
 • nodrošinās, ka ir ievērotas cietušo tiesības uz kompensāciju un restitūciju. Izpildot pārrobežu konfiskācijas rīkojumus, cietušā tiesības ir prioritāras pār izpildītājas un izdevējas valsts interesēm.

Konteksts

Drošība ir bijusi pastāvīga tēma kopš Junkera vadītās Komisijas pilnvaru sākuma gan priekšsēdētāja Junkera 2014. gada jūlija politikas pamatnostādnēs, gan jaunākajā 2016. gada septembra runā par stāvokli Savienībā.

Pamatojoties uz 2015. gada aprīlī pieņemto Eiropas Drošības programmu, kurā uzsvērts, ka ir vajadzīgi pasākumi efektīvākai un vispusīgākai teroristu apkarošanai, Eiropas Komisija 2016. gada februārī izstrādāja Rīcības plānu cīņai pret terorisma finansēšanu, lai nodrošinātu, ka dalībvalstu rīcībā ir vajadzīgie līdzekļi, lai vērstos pret jauniem apdraudējumiem.

2016. gada aprīlī Komisija noteica, ka likvidēt teroristu piekļuvi finansējumam ir viens no prioritārajiem pasākumiem, kas veicami, lai pabeigtu efektīvas un ilgtspējīgas ES drošības savienības izveidi. Komisijas priekšsēdētājs Junkers, 2016. gada augustā izveidodams īpašu drošības savienības komisāra amatu, ir akcentējis lielo vērību, kādu Komisija velta spēcīgākai reakcijai uz terorisma draudiem.

Kā noteikts Rīcības plānā cīņai pret terorisma finansēšanu un kā minēts šodien publicētajā trešajā progresa ziņojumā par drošības savienību, Komisija 2017. gadā nāks klajā ar priekšlikumu, kura mērķis ir muitas iestāžu pilnvaru stiprināšana, lai novērstu terorisma finansēšanu ar preču tirdzniecību. Komisija arī paplašinās spēkā esošo tiesību aktu piemērošanas jomu attiecībā uz nelikumīgu tirdzniecību ar kultūras priekšmetiem, piemērojot minētos tiesību aktus lielākā skaitā valstu. Progresa ziņojumā Komisija arī mudina likumdevējus turpmākajās nedēļās panākt vienošanos par pārskatīto Ceturto nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvu.

Sīkāka informācija

Faktu lapa par pašreizējo stāvokli saistībā ar Rīcības plānu cīņai pret terorisma finansēšanu

Faktu lapa par pašreizējo stāvokli saistībā ar Eiropas Drošības programmu

Informatīvs paziņojums – priekšlikums direktīvai par kriminālatbildības noteikšanu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju

Informatīvs paziņojums – atjaunināta informācija par ES noteikumiem attiecībā uz skaidras naudas kontroli

Informatīvs paziņojums – regula par iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu

Priekšlikums – direktīva par kriminālatbildības noteikšanu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju

Priekšlikums – regula par skaidras naudas kontroli

Priekšlikums – direktīva par noziedzīgi iegūtu aktīvu iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpējas atzīšanas stiprināšanu

Trešais progresa ziņojums virzībā uz efektīvu un patiesu drošības savienību

Paziņojums: Eiropas Drošības programmas īstenošana cīņā pret terorismu un virzībā uz efektīvu un patiesu drošības savienību

Eiropas Drošības programma

IP/16/4401

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar