Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Saugumo sąjunga. Komisija griežtina kovos su teroristų finansavimu taisykles

Briuselis, 2016 m. gruodžio 21 d.

.

Šiandien Europos Komisija, vykdydama 2016 m. vasario mėn. Kovos su teroristų finansavimu stiprinimo veiksmų plane prisiimtus įsipareigojimus, patvirtino priemonių rinkinį, kuriuo stiprinami ES pajėgumai kovoti su teroristų finansavimu ir organizuotu nusikalstamumu. Komisijos pateikiamais pasiūlymais bus užbaigta ir sustiprinta ES teisės sistema pinigų plovimo, neteisėto grynųjų pinigų judėjimo ir turto įšaldymo ir konfiskavimo srityse. Šie pasiūlymai, pateikiami kartu su trečiąja saugumo sąjungos kūrimo pažangos ataskaita, užtikrina stiprią ir koordinuotą Europos reakciją kovojant su teroristų finansavimu, ir dar labiau priartina ES prie tikros veiksmingos saugumo sąjungos.

Pasiūlymus rengė projekto grupė, vadovaujama Komisijos pirmininko pirmojo pavaduotojo Franso Timmermanso ir pirmininko pavaduotojo Valdžio Dombrovskio, kartu su Komisijos nariais Dimitriu Avramopoulosu, Pierre'u Moscovici, Věra Jourová and Julianu Kingu.

Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas Fransas Timmermansas sakė: „Šiandien pateikiamais pasiūlymais mes sugriežtiname teisines priemones, skirtas nusikaltėlių ir teroristų finansavimo šaltiniams suardyti ir juos atkirsti. Privalome užtikrinti, kad galėsime naudotis tinkamomis priemonėmis įtartinam kapitalo judėjimui nustatyti ir sustabdyti bei remsime geresnį teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą, kad jos drauge geriau gintų Europos piliečių saugumą.“

Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Terorizmas tebėra didelė grėsmė mūsų saugumui. Turime užbėgti teroristams už akių, kad galėtume juos sustabdyti, ir kova su teroristų finansavimu yra vienas iš tokių veiksmų. Todėl mes šiandien siūlome paskelbti veiksmingas baudžiamąsias sankcijas pinigų plovimui visoje ES. Siūlome tarpvalstybiniu mastu įšaldyti ir konfiskuoti nusikalstamu būdu įgytą turtą ES ir galutinai įveikti nusikaltėlių galimybes išvengti grynųjų pinigų kontrolės prie ES išorės sienų.“

Priimdama šiuos pasiūlymus, kaip pabrėžiama trečiojoje tikros veiksmingos saugumo sąjungos kūrimo pažangos ataskaitoje, Europos Komisija stiprina ES kovos su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu pajėgumus, kad teroristams ir nusikaltėliams būtų sunkiau finansuoti savo veiklą, o valdžios institucijoms būtų lengviau nustatyti ir sustabdyti jų finansų judėjimą. Nustatyti įtartiną kapitalo judėjimą ir atkirsti finansavimo šaltinius yra vienas iš veiksmingiausių būdų sustabdyti galimus teroristų išpuolius ir nusikalstamą veiklą. Sekdama kapitalo judėjimą policija ir teisėsaugos institucijos gali gauti ypač svarbios informacijos ir veiksmingų priemonių savo tyrimams.

Užtikrinti pinigų plovimo kriminalizavimą

Šiandien Komisija siūlo naują Direktyvą dėl pinigų plovimo kriminalizavimo ir suteikia kompetentingoms institucijoms atitinkamas baudžiamosios teisės nuostatas patraukti nusikaltėlius ir teroristus baudžiamojon atsakomybėn ir juos įkalinti. Siūlomos priemonės padės:

 • nustatyti būtiniausias taisykles dėl nusikalstamos veikos ir su pinigų plovimu susijusių sankcijų apibrėžties, panaikinti spragas, kad nusikaltėliai negalėtų naudotis įvairių nacionalinių taisyklių nesutapimais.
 • pašalinti kliūtis, trukdančias tarpvalstybiniam teisminių institucijų ir policijos bendradarbiavimui, nustatant bendras su pinigų plovimu susijusios nusikalstamos veikos gerinimo nuostatas;
 • priartinti ES normas prie šios srities tarptautinių įsipareigojimų, kaip antai nustatytų Europos Vadovų Tarybos Varšuvos konvencijoje ir Finansinių veiksmų darbo grupės rekomendacijose.

Griežčiau kontroliuoti stambius grynųjų pinigų srautus

Siekiant suteikti kompetentingoms institucijoms tinkamų priemonių aptikti teroristams ir tiems, kurie teikia jiems finansinę pagalbą, naujuoju Reglamentu dėl grynųjų pinigų kontrolės bus:

 • sugriežtinama grynųjų pinigų kontrolė asmenims, įsivežantiems arba išsivežantiems iš ES daugiau negu 10 000 EUR sumą grynaisiais pinigais;
 • suteikti galimybių valdžios institucijoms imtis veiklos mažesnių negu nustatyta muitinės deklaracijoje riba 10 000 EUR sumos atvejais, jei yra įtarimų nusikalstama veikla,
 • gerinti institucijų ir valstybių narių keitimąsi informacija;
 • išplėsti muitinės patikrą, ją taikant pašto siuntiniais ar kroviniais siunčiamiems gryniesiems pinigams ir didelės vertės prekėms, tokioms kaip auksas, ir išankstinio mokėjimo kortelėms, kurioms šiuo metu netaikoma standartinė muitinės deklaracija.

Įšaldyti teroristų finansinius išteklius ir konfiskuoti jų turtą

Greitas tarpvalstybinis finansinių lėšų įšaldymas ar konfiskavimas neleis teroristams naudoti lėšų naujiems išpuoliams vykdyti. Siūlomu Reglamentu dėl nusikaltėlių turto užšaldymo nutarimų ir nutarimų jį konfiskuoti abipusio pripažinimo:

 • bus užtikrinama viena teisinė priemonė, kuria bus pripažįstamas ir nusikaltėlių turto užšaldymo nutarimas, ir nutarimas jį konfiskuoti kitose ES šalyse; taip bus supaprastinama galiojanti teisinė sistema. Reglamentas bus nedelsiant taikomas visose valstybėse narėse;
 • bus išplėsta šiuo metu galiojančių taisyklių dėl tarpvalstybinio pripažinimo aprėptis: bus įtrauktas konfiskavimas iš kitų su nusikaltėliu susijusių asmenų ir konfiskavimas tuo atveju, kai nusikaltėlis nebuvo nuteistas, pavyzdžiui, dėl pabėgimo arba mirties;
 • įvedus standartinius dokumentus ir įpareigojus kompetentingas institucijas bendrauti tarpusavyje, bus pagerintas nutarimų įšaldyti lėšas arba nutarimų jas konfiskuoti vykdymo greitis ir efektyvumas. Taisyklėse nustatomi aiškūs galutiniai terminai, įskaitant trumpesnius nutarimų įšaldyti terminus;
 • bus užtikrinama pagarba aukų teisėms į kompensaciją ir žalos atlyginimą. Vykdant konfiskavimo nutarimus tarpvalstybiniu mastu, aukos teisėms teikiama pirmenybė lyginant su nutarimą vykdančios ir skelbiančios valstybės interesais.

Pagrindiniai faktai

Saugumas – nuolatinė svarbi tema nuo pat J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos kadencijos pradžios. Apie jį kalbėta dar 2014 m. liepos mėn. Pirmininko J.-C. Junckerio politinėse gairėse, ši tema gvildenta ir 2016 m. rugsėjo mėn. paskelbtame naujausiame pranešime apie Sąjungos padėtį.

Toliau įgyvendindama 2015 m. balandžio mėn. priimtą Europos saugumo darbotvarkę, kurioje pabrėžiamas priemonių, skirtų platesniu mastu ir efektyviau kovoti su teroristų finansavimu, poreikis, Komisija 2016 m. vasario mėn. pateikė Kovos su teroristų finansavimu stiprinimo veiksmų planą, siekdama užtikrinti, kad valstybės narės turėtų būtinas kovos su naujomis grėsmėmis priemones ir galėtų jomis naudotis.

2016 m. balandžio mėn. Komisija paskelbė teroristų galimybių naudotis lėšomis panaikinimą vienu iš prioritetinių veiksmų, kuriuos reikia atlikti siekiant baigti kurti veiksmingą ir tvarią ES saugumo sąjungą. Tai, kad 2016 m. rugpjūčio mėn. Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris įsteigė konkrečiai už saugumo sąjungą atsakingo Komisijos nario pareigybę, rodo, kad Komisija siekia stiprinti kovą su terorizmo grėsme.

Kaip išdėstyta Kovos su teroristų finansavimu stiprinimo veiksmų plane ir kaip teigiama šiandien paskelbtoje trečiojoje saugumo sąjungos kūrimo pažangos ataskaitoje, Komisija 2017 m. pateiks pasiūlymą sustiprinti muitinės institucijų galias kovojant su terorizmu, finansuojamu iš prekybos prekėmis. Be to, Komisija išplės galiojančių teisės aktų, kuriais kovojama su neteisėta prekyba kultūros prekėmis, aprėptį didesniam šalių skaičiui. Pažangos ataskaitoje Komisija ragina įstatymų leidėjus artimiausiomis savaitėmis pasiekti susitarimą dėl peržiūrėtos Ketvirtosios kovos su pinigų plovimu direktyvos.

Daugiau informacijos

Esamos padėties dėl Kovos su teroristų finansavimu veiksmų plano informacijos suvestinė

Esamos padėties dėl Europos saugumo darbotvarkės informacijos suvestinė

Informacinis pranešimas. Direktyvos dėl kovos su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis pasiūlymas

Informacinis pranešimas. Atnaujintos ES taisyklės dėl grynųjų pinigų kontrolės

Informacinis pranešimas. Reglamentas dėl nusikaltėlių turto užšaldymo nutarimų ir nutarimų jį konfiskuoti abipusio pripažinimo

Direktyvos dėl kovos su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis pasiūlymas

Reglamento dėl grynųjų pinigų kontrolės pasiūlymas

Reglamento dėl nusikaltėlių turto užšaldymo nutarimų ir nutarimų jį konfiskuoti abipusio pripažinimo pasiūlymas

Trečioji tikros veiksmingos saugumo sąjungos kūrimo pažangos ataskaita

Komunikatas. Europos saugumo darbotvarkės įgyvendinimas siekiant kovoti su terorizmu ir kurti tikrą veiksmingą saugumo sąjungą

Europos saugumo darbotvarkė

IP/16/4401

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar