Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Turvallisuusunioni: Komissio tiukentaa sääntöjä terrorismin rahoituksen torjumiseksi

Bryssel 21. joulukuuta 2016

.

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt toimenpiteitä, joilla vahvistetaan EU:n valmiuksia torjua terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden rahoitusta. Näin toteutetaan sitoumukset, jotka annettiin helmikuussa 2016 hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa terrorismin rahoituksen torjunnan vahvistamiseksi. Komission ehdotukset täydentävät ja vahvistavat EU:n lainsäädäntöä, joka koskee rahanpesua, laittomia rahavirtoja sekä varojen jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista. Tämänpäiväiset ehdotukset esitetään yhdessä kolmannen turvallisuusunionia koskevan etenemisraportin kanssa. Niillä varmistetaan, että unioni torjuu terrorismin rahoitusta vahvasti ja koordinoidusti. Näin unioni on taas askelen lähempänä toimivaa ja todellista turvallisuusunionia.

Ehdotusten valmistelusta on vastannut projektiryhmä, johon kuuluivat komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans ja varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis sekä komission jäsenet Dimitris Avramopoulos, Pierre Moscovici, Věra Jourová ja Julian King.

Komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans totesi, että tänään annettavilla ehdotuksilla vahvistetaan oikeudellisia keinoja haitata rikollisten ja terroristien rahoituslähteiden käyttöä tai estää se kokonaan. Meidän on varmistettava, että käytössämme on oikeat välineet epäilyttävien rahavirtojen havaitsemiseen ja pysäyttämiseen sekä lainvalvontaviranomaisten yhteistyön edistämiseen Euroopan kansalaisten turvallisuuden takaamiseksi.”

Komission varapuheenjohtajan Valdis Dombrovskisin mukaan terrorismi on edelleen vakava uhka turvallisuudellemme. ”Meidän on pysyteltävä askelen verran terroristien edellä voidaksemme pysäyttää heidät, ja terrorismin rahoituksen torjunta on osa tätä ennakointia. Tästä syystä ehdotamme tänään, että rahanpesuun sovellettaisiin tehokkaita rikosoikeudellisia seuraamuksia kaikkialla EU:ssa. Ehdotamme rikoksella saatujen varojen tehokasta jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista rajojen yli EU:ssa sekä keinoja, joilla rikollisia estetään kiertämästä käteisvarojen valvontaa EU:n ulkorajoilla.”

Kuten kolmannessa raportissa etenemisestä kohti toimivaa ja todellista turvallisuusunionia korostetaan, Euroopan komissio vahvistaa tämänpäiväisillä ehdotuksilla EU:n valmiuksia torjua terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta. Näin vaikeutetaan terroristien ja rikollisten mahdollisuuksia rahoittaa toimintaansa ja autetaan viranomaisia havaitsemaan ja pysäyttämään heidän rahaliikenteensä. Epäilyttävien rahavirtojen havaitseminen ja katkaiseminen sekä rahoituslähteiden käytön estäminen ovat tehokkaimpia keinoja estää mahdolliset terrori-iskut ja rikollinen toiminta. Rahavirtojen seuraaminen voi lisäksi antaa poliisille ja lainvalvontaviranomaisille ratkaisevan tärkeää tietoa ja tehokkaita tutkintavälineitä.

Rahanpesun kriminalisointi

Komissio ehdottaa tänään uutta direktiiviä, jolla kriminalisoidaan rahanpesu ja tarjotaan toimivaltaisille viranomaisille asianmukaiset rikosoikeudelliset säännökset rikollisten ja terroristien asettamiseksi syytteeseen ja tuomitsemiseksi vankeuteen. Ehdotetuilla toimenpiteillä

 • vahvistetaan vähimmäissäännöt, jotka koskevat rahanpesuun liittyvien rikosten ja seuraamusten määrittelyä ja joilla suljetaan porsaanreiät, etteivät rikolliset voi hyödyntää kansallisten sääntöjen välisiä eroja;
 • poistetaan rajat ylittävän poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön esteet vahvistamalla yhteiset, rahanpesuun liittyvien rikosten tutkintaa koskevat säännökset;
 • yhdenmukaistetaan EU:n säännöt Euroopan neuvoston Varsovan yleissopimukseen ja rahanpesunvastaisen toimintaryhmän suosituksiin perustuvien tämän alan kansainvälisten velvoitteiden kanssa.

Suurten rahavirtojen tarkempi valvonta

Tänään esitetyllä asetuksella käteisvarojen valvonnasta torjutaan laittomia käteismaksuja, tarjotaan toimivaltaisille viranomaisille asianmukaiset välineet havaita terroristit ja heitä rahallisesti tukevat tahot. Asetuksella

 • tiivistetään käteisvarojen valvontaa sellaisten henkilöiden osalta, joilla on EU:hun saapuessaan tai sieltä poistuessaan vähintään 10 000 euroa käteistä;
 • mahdollistetaan se, että viranomaiset voivat rikosta epäillessään puuttua myös tulli-ilmoituksen kynnysarvoa (10 000 euroa) pienempiin summiin;
 • parannetaan tietojen vaihtoa viranomaisten ja jäsenvaltioiden välillä;
 • laajennetaan tullitarkastukset koskemaan postipaketeissa tai rahtina kuljetettavaa käteistä sekä arvokkaita tuotteita, kuten kultaa, samoin kuin prepaid-maksukortteja, joita vakiomuotoinen tulli-ilmoitus ei tällä hetkellä kata.

Terroristien rahoitusvarojen jäädyttäminen ja takavarikointi

Rahoitusvarojen nopea jäädyttäminen tai takavarikointi rajojen yli estää terroristeja käyttämästä varojaan uusien iskujen tekemiseen. Ehdotetulla asetuksella rikoksella saatujen varojen jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta

 • luodaan yksi oikeudellinen väline sekä varojen jäädyttämistä että menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten tunnustamiseen muissa EU-maissa ja yksinkertaistetaan näin nykyistä oikeudellista kehystä. Asetusta sovellettaisiin välittömästi kaikissa jäsenvaltioissa;
 • laajennetaan rajat ylittävää tunnustamista koskevat säännöt kattamaan myös rikolliseen sidoksissa oleville kolmansille osapuolille siirrettyjen varojen menetetyksi tuomitseminen. Asetus kattaisi menetetyksi tuomitsemisen siinä tapauksessa, että rikollista ei tuomita esimerkiksi paon tai kuoleman vuoksi;
 • parannetaan varojen jäädytystä tai menetetyksi tuomitsemista koskevien määräysmenettelyjen nopeutta ja tehokkuutta ottamalla käyttöön vakiomuotoinen asiakirja ja velvoittamalla toimivaltaiset viranomaiset kommunikoimaan keskenään. Säännöissä vahvistetaan selkeät määräajat, myös jäädytysmääräysten aiempaa lyhyemmät määräajat;
 • varmistetaan, että uhrien oikeutta korvauksiin ja omaisuuden palauttamiseen kunnioitetaan. Kun menetetyksi tuomitsemista koskevia päätöksiä pannaan täytäntöön rajojen yli, uhrin oikeus on ensisijainen verrattuna määräyksen antaneen ja sitä täytäntöönpanevan valtion etuun.

Tausta

Turvallisuusasiat ovat olleet esillä koko puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin komission toimikauden ajan Junckerin heinäkuussa 2014 esittämistä poliittisista suuntaviivoista hänen syyskuussa 2016 pitämäänsä viimeisimpään unionin tilaa käsittelevään puheeseen.

Huhtikuussa 2015 hyväksyttiin Euroopan turvallisuusagenda, jossa korostetaan, että terrorismin rahoitukseen on puututtava tehokkaammin ja kattavammin. Helmikuussa 2016 komissio esitti tältä pohjalta toimintasuunnitelman terrorismin rahoituksen torjumiseksi varmistaakseen, että jäsenvaltioilla on käytettävissään tarvittavat välineet uusien uhkien käsittelemiseksi.

Huhtikuussa 2016 komissio nimesi terroristien rahoituksen saannin estämisen yhdeksi niistä ensisijaisista toimista, joita EU:n tehokkaan ja kestävän turvallisuusunionin viimeistely edellyttää. Myös se, että puheenjohtaja Juncker perusti elokuussa 2016 turvallisuusunionista vastaavan komissaarin salkun, osoittaa, miten tärkeänä komissio pitää terrorismiuhan torjunnan tehostamista.

Kuten terrorismin rahoituksen torjumista koskevassa toimintasuunnitelmassa ja tänään hyväksytyssä kolmannessa turvallisuusunionia koskevassa etenemisraportissa todetaan, komissio ehdottaa tulliviranomaisten toimivaltuuksien laajentamista, jotta ne voisivat puuttua tavaroiden kauppaan perustuvaan terrorismin rahoitukseen vuonna 2017. Komissio laajentaa lisäksi nykyisen kulttuuriesineiden laitonta kauppaa koskevan lainsäädännön koskemaan useampia maita. Etenemisraportissa komissio kehottaa lainsäädäntövallan käyttäjiä pääsemään lähiviikkoina sopimukseen tarkistetusta neljännestä rahanpesun vastaisesta direktiivistä.

Lisätietoja

Toimintasuunnitelma terrorismin rahoituksen torjunnan vahvistamiseksi – tilannekatsaus

Euroopan turvallisuusagenda – tilannekatsaus

TAUSTATIEDOTE – Ehdotus direktiiviksi rahanpesun torjumisesta rikosoikeuden keinoin

TAUSTATIEDOTE – Päivitys käteisvarojen valvontaa koskeviin EU:n sääntöihin

TAUSTATIEDOTE – Asetus varojen jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta

Ehdotus – Direktiivi rahanpesun torjumisesta rikosoikeuden keinoin

Ehdotus – Asetus käteisvarojen valvonnasta

Ehdotus – Asetus rikoksella saatujen varojen jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta

Kolmas raportti edistymisestä kohti toimivaa ja todellista turvallisuusunionia

Tiedonanto: Euroopan turvallisuusagendan valjastaminen terrorismin torjuntaan ja toimivan ja todellisen turvallisuusunionin perustamisen valmisteluun

Euroopan turvallisuusagenda

IP/16/4401

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar