Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Julgeolekuliit: komisjon võtab vastu rangemad õigusnormid, et võidelda terrorismi rahastamisega

Brüssel, 21. detsember 2016

.

Komisjon võttis täna vastu meetmepaketi, mille eesmärk on suurendada ELi suutlikkust võidelda terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse rahastamisega, täites seega oma kohustust, mis võeti 2016. aasta veebruaris vastuvõetud terrorismi rahastamise vastase võitluse tõhustamise tegevuskavas. Komisjoni esitatud ettepanekud täiendavad ja tugevdavad ELi õigusraamistikku rahapesu, ebaseadusliku sularahaliikumise ning vara arestimise ja konfiskeerimise valdkonnas. Koos julgeolekuliitu käsitleva kolmanda eduaruandega täna esitatud ettepanekutega tagatakse kindlakäeline ja koordineeritud lähenemisviis võitluses terrorismi rahastamisega, tuues ELi sammu võrra lähemale tõhusale ja tõelisele julgeolekuliidule.

Ettepanekud valmistas ette esimese asepresidendi Frans Timmermansi ja asepresidendi Valdis Dombrovskise juhitud projektirühm, kes tegi koostööd volinike Dimitris Avramopoulose, Pierre Moscovici, Věra Jourová ja Julian Kingiga.

Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans ütles: „Tänaste ettepanekutega karmistame oma õiguslikke vahendeid, et tõkestada kurjategijate ja terroristide juurdepääsu rahastamisallikatele. Peame tagama, et meil on õiged vahendid kahtlaste rahavoogude avastamiseks ja peatamiseks ning õiguskaitseasutuste parema koostöö toetamiseks, et suudaksime tulemuslikumalt kaitsta Euroopa kodanike turvalisust.“

Asepresident Valdis Dombrovskis lisas: „Terrorism on endiselt suureks ohuks meie turvalisusele. Peame olema terroristidest sammu võrra ees, et peatada nende rünnakud ja võidelda selle saavutamiseks terrorismi rahastamisega. Seetõttu teemegi täna ettepaneku, mille kohaselt rahapesu eest tuleb määrata kogu ELis tulemuslikud kriminaalkaristused. Ettepanekuga nähakse ette piiriülene kuritegeliku vara arestimine ja konfiskeerimine ELis ning tehakse lõpp olukorrale, kus kurjategijad hiilivad kõrvale sularahakontrollist ELi välispiiril.“

Nagu kolmandas eduaruandes tulemusliku ja tegeliku julgeolekuliidu suunas liikumise kohta toonitatud, suurendab Euroopa Komisjon tänaste ettepanekutega ELi suutlikkust võidelda terrorismi ja organiseeritud kuritegevusega, muutes terroristide ja kurjategijate jaoks keerukamaks oma tegevuse rahastamise ja lihtsustades samas ametiasutuste jaoks nende rahavoogude avastamist ja peatamist. Kahtlaste rahavoogude avastamine ja terroristide ilmajätmine rahastamisallikatest on üks tulemuslikumaid viise võimalike terrorirünnakute ja kuritegevuse peatamiseks. Rahavoogude jälgimine võib anda politseile ja õiguskaitseasutustele olulist teavet ja tõhusaid vahendeid nende uurimistes.

Rahapesu kriminaliseerimise tagamine

Komisjon esitab täna ettepaneku võtta vastu uus direktiiv, millega kriminaliseeritakse rahapesu ja tagatakse pädevatele asutustele vajalike kriminaalõiguse normide olemasolu, et võtta vastutusele kurjategijad ja terroristid ning saata nad trellide taha. Kavandatud meetmetel on järgmised eesmärgid:

 • kehtestada rahapesuga seotud kuritegude ja nende eest ette nähtud karistuste määratluste kohta miinimumnõuded, et kõrvaldada lüngad, mis võimaldavad kurjategijatel ära kasutada liikmesriikide õigusnormide erinevusi.
 • kõrvaldada takistused, mis ei võimalda teha piiriülest õigusalast ja politseikoostööd, kehtestades ühised õigusnormid rahapesuga seotud õigusrikkumiste uurimise parandamiseks;
 • viia ELi õigusnormid kooskõlla rahvusvaheliste kohustustega selles valdkonnas, nagu sätestatud Euroopa Nõukogu Varssavi konventsioonis ja rahapesuvastase töökonna soovitustes.

Suurte rahavoogude karmim kontrollimine

Selleks et pädevatel asutustel oleksid vajalikud vahendid terroristide ja neid rahalistelt toetavate isikute avastamiseks, on täna tutvustatud uuel sularahakontrolli käsitleval määrusel järgmised eesmärgid:

 • karmistada sularahakontrolli seoses isikutega, kellel ELi sisenedes või sealt lahkudes on kaasas vähemalt 10 000 eurot sularaha;
 • võimaldada ametiasutustel kuriteokahtluse korral võtta vajalikke meetmeid ka tollideklaratsioonis ette nähtud piirmäärast (10 000 eurot) väiksema summa korral ning
 • parandada teabevahetust ametiasutuste ja liikmesriikide vahel;
 • kohaldada tollikontrolli ka postipakiga või kaubasaadetises saadetud sularaha ja väärtesemete (nt kuld, ettemaksuga maksekaardid) suhtes, mida standardtollideklaratsioon praegu ei hõlma.

Terroristide rahaliste vahendite arestimine ja nende vara konfiskeerimine

Kui rahaliste vahendite piiriülene arestimine või konfiskeerimine toimub kiiresti, siis takistatakse terroristidel oma vahendite kasutamist edasiste rünnakute toimepanemiseks. Kavandataval määrusel, mis käsitleb kuritegeliku vara arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikuse tunnustamise tugevdamist, on järgmised eesmärgid:

 • kehtestada üks ainus õigusakt arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikuseks tunnustamiseks ELi liikmesriikides, lihtsustades nii kehtivat õigusraamistikku. Määrus oleks viivitamata kohaldatav kõikides liikmesriikides;
 • laiendada praeguse piiriülese tunnustamise kohaldamisala, et kaasata ka konfiskeerimine teistelt kuritegevusega seotud isikutelt, aga ka juhtumid, kui kurjategijat ei ole süüdi mõistetud (näiteks kas põgenemise või surma tõttu);
 • kiirendada arestimis- ja konfiskeerimisotsuste täitmist ja parandada täitmise tulemuslikkust tänu standarddokumendi kasutuselevõtmisele ja pädevate asutuste kohustusele teineteisega suhelda. Nähakse ette täpsed tähtajad, sealhulgas lühemad tähtajad arestimisotsuste täitmiseks;
 • tagada, et kaitstakse ohvri õigust tagastamisele ja hüvitiste maksmisele. Konfiskeerimisotsuste piiriülese täitmise korral on ohvri õigus tähtsam, kui selle liikmesriigi huvid, kes otsuse täitmisele pöörab ja väljastab.

Taustteave

Julgeoleku teema on olnud pidevalt päevakorral alates Junckeri komisjoni ametiaja algusest – alates president Junckeri poliitilistest suunistest (juuli 2014) kuni viimase kõneni olukorrast Euroopa Liidus (september 2016).

Lähtudes 2015. aasta aprillis vastu võetud Euroopa julgeoleku tegevuskavast, kus toonitati vajadust meetmete järele, mis aitaksid võidelda terrorismi rahastamisega tulemuslikumalt ja ulatuslikumalt, esitas Euroopa Komisjon 2016. aasta veebruaris terrorismi rahastamise vastase võitluse tõhustamise tegevuskava tagamaks, et liikmesriikidel on vajalikud vahendid uute ohtudega võitlemiseks.

Aprillis 2016 nimetas komisjon terroristide rahastamisele juurdepääsu takistamist ühena prioriteetsetest meetmetest tõhusa ja jätkusuutliku ELi julgeolekuliidu loomisel. Julgeolekuliidu voliniku portfelli loomine president Junckeri poolt 2016. aasta augustis näitab, kui oluliseks peab komisjon terroriohule reageerimise tugevdamist.

Nagu märgitud terrorismi rahastamise vastase võitluse tõhustamise tegevuskavas ja täna esitatud kolmandas eduaruandes julgeolekuliidu suunas liikumise kohta, kavatseb komisjon esitada 2017. aastal ettepaneku, milles käsitletakse tolliasutuste volituste suurendamist, võimaldades neil võidelda kaubavahetuse kaudu terrorismi rahastamise vastu. Komisjon kavatseb laiendada selliste olemasolevate õigusaktide kohaldamisala, mis on suunatud kultuuriväärtustega ebaseadusliku kauplemise vastu, et hõlmata rohkem riike. Eduaruandes kutsub komisjon kaasseadusandjaid üles jõudma lähinädalatel kokkuleppele muudetud neljandas rahapesuvastases direktiivis.

Lisateave

Terrorismi rahastamise vastase võitluse tõhustamise tegevuskava olukorda käsitlev teabeleht

Euroopa julgeoleku tegevuskava olukorda käsitlev teabeleht

MEMO – Ettepanek: Direktiiv, mis käsitleb rahapesuvastast võitlust kriminaalõiguse vahenditega

MEMO – Ajakohastatud ELi õigusnormid, mis käsitlevad sularahakontrolli

MEMO – Määrus, mis käsitleb arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikust tunnustamist

Ettepanek – Direktiiv, mis käsitleb rahapesuvastast võitlust kriminaalõiguse vahenditega

Ettepanek – Sularahakontrolli käsitlev määrus

Ettepanek – Määrus, mis käsitleb kuritegeliku vara arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikuse tunnustamise tugevdamist

Kolmas eduaruanne tulemusliku ja tegeliku julgeolekuliidu suunas liikumise kohta

Teatis: Euroopa julgeoleku tegevuskava täitmine, et võidelda terrorismi vastu ja liikuda tõhusa ja tõelise julgeolekuliidu suunas

Euroopa julgeoleku tegevuskava

IP/16/4401

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar