Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Sikkerhedsunionen: Kommissionen vedtager skærpede regler til bekæmpelse af terrorfinansiering

Bruxelles, den 21. december 2016

.

Kommissionen vedtager i dag en pakke med foranstaltninger til at styrke EU's evne til at bekæmpe finansiering af terrorisme og organiseret kriminalitet og indfrir således de tilsagn, den gav i handlingsplanen om bekæmpelse af terrorfinansiering i februar 2016. Kommissionens forslag vil fuldende og styrke EU's retlige ramme inden for hvidvask af penge, ulovlige pengestrømme og indefrysning og konfiskation af aktiver. Foranstaltningerne præsenteres sammen med den tredje statusrapport om sikkerhedsunionen og udgør en stærk og koordineret europæisk tilgang til bekæmpelse af terrorfinansiering og er med til at bringe EU et skridt nærmere en effektiv og ægte sikkerhedsunion.

Forslagene er udarbejdet af en projektgruppe ledet af førstenæstformand Frans Timmermans og næstformand Valdis Dombrovskis i samarbejde med EU-kommissærer Dimitris Avramopoulos, Pierre Moscovici, Věra Jourová og Julian King.

Førstenæstformand Frans Timmermans udtaler: Med de forslag, vi fremsætter i dag, styrker vi vores retlige midler til at blokere og afskære kriminelle og terrorister fra deres finansieringskilder. Vi skal sikre, at vi råder over de rette midler til at opspore og lukke for mistænkelige pengestrømme og til at fremme et bedre samarbejde mellem de retshåndhævende myndigheder for bedre at beskytte de europæiske borgeres sikkerhed."

Kommissionens næstformand, Valdis Dombrovskis, udtaler: "Terrorisme er fortsat en stor trussel mod vores sikkerhed. Vi skal sørge for at være et skridt foran, så vi kan stoppe terroristerne, og kampen mod terrorfinansiering er en del heraf. Derfor foreslår vi i dag, at hvidvask af penge kan pålægges effektive strafferetlige sanktioner overalt i EU. Vi foreslår at give mulighed for grænseoverskridende indefrysning og konfiskation af udbytte af kriminelle aktiviteter inden for EU og at sætte en stopper for, at kriminelle omgår kontrollen med likvide midler ved EU's ydre grænser."

Som det fremhæves i den tredje statusrapport om en effektiv og ægte sikkerhedsunion, vil Kommissionen med disse forslag forbedre EU's evne til at bekæmpe terrorisme og organiseret kriminalitet og vil således gøre det vanskeligere for terroristerne og de kriminelle at finansiere deres aktiviteter, mens det bliver lettere for myndighederne at opspore og standse de finansielle strømme. En af de mest effektive måder at stoppe potentielle terrorangreb og kriminel aktivitet på er at afsløre mistænkelige pengestrømme og lukke for adgangen til finansieringskilderne. Sporingen af pengestrømme kan også give politiet og de retshåndhævende myndigheder vigtig information og nyttige redskaber til hjælp i deres efterforskning.

Kriminalisering af hvidvask af penge

Kommissionen fremsætter i dag et forslag til et nyt direktiv om kriminalisering af hvidvask af penge, som skal give de kompetente myndigheder de fornødne strafferetlige bestemmelser til at retsforfølge kriminelle og terrorister og sætte dem bag tremmer. De foreslåede foranstaltniger vil:

 • Fastsætte minimumsregler for definitionen af strafbare handlinger og straffe i forbindelse med hvidvask af penge og lukke hullerne for at forhindre kriminelle i at udnytte forskelle i nationale regler.
 • Fjerne hindringerne for grænseoverskridende retligt samarbejde og politisamarbejde ved at indføre fælles bestemmelser til at styrke efterforskningen af strafbare handlinger i forbindelse med hvidvask af penge.
 • Bringe EU-standarderne på linje med de internationale forpligtelser på området i overensstemmelse med Warszawakonventionen og Den Finansielle Aktionsgruppes anbefalinger.

Skærpet kontrol med store pengestrømme

For at give de kompetente myndigheder de rette instrumenter til at afsløre terrorister og deres finansielle støtter vil den nye forordning om kontrol med likvide midler, som præsenteres i dag:

 • Skærpe kontrollen for personer, som rejser ind i eller forlader EU med mere end 10 000 EUR i likvide midler.
 • Sætte myndighederne i stand til at træffe foranstaltninger for beløb under angivelses- eller erklæringstærsklen på 10 000 EUR, når disse er mistænkelige.
 • Forbedre udvekslingen af oplysninger mellem myndigheder og medlemsstater.
 • Udvide toldkontrollen til at omfatte likvide midler, der sendes i postpakker eller som godsforsendelser, værdifulde råvarer såsom guld, samt forudbetalte betalingskort, der i øjeblikket ikke er omfattet af en standardtoldangivelse.

Indefrysning af terroristernes finansielle midler og konfiskation af aktiver

En hurtig indefrysning eller konfiskation af finansielle aktiver på tværs af grænserne vil forhindre terroristerne i at bruge deres midler til at begå yderligere angreb. Den foreslåede forordning om gensidig anerkendelse af indefrysnings- og konfiskationskendelser vedrørende udbytte af strafbare handlinger vil:

 • Udgøre et fælles retligt instrument til anerkendelse af både indefrysnings- og konfiskationskendelser i andre EU-lande, hvilket forenkler de nuværende regler. Forordningen vil gælde øjeblikkeligt i alle medlemsstater.
 • Udvide anvendelsen af de gældende regler for anerkendelse på tværs af grænserne til at omfatte konfiskation fra andre personer, der har forbindelse til den kriminelle, og konfiskation i de tilfælde, hvor den kriminelle ikke bliver dømt, fordi vedkommende er undsluppet eller er død.
 • Øge hastigheden og effektiviteten af indefrysnings- eller konfiskationskendelser ved hjælp af standarddokumenter og en pligt for de kompetente myndigheder til at samarbejde. Reglerne indeholder klare frister, herunder kortere frister for indefrysningskendelser.
 • Sikre, at ofrenes erstatnings- og vindikationsret overholdes. Ved grænseoverskridende fuldbyrdelse af konfiskationskendelser har ofrenes rettigheder forrang for den fuldbyrdende og udstedende stats interesser.

Baggrund

Spørgsmålet om sikkerhed har konstant været på dagsordenen siden Juncker-Kommissionens tiltrædelse – fra kommissionsformandens fremlæggelse af sine politiske retningslinjer i juli 2014 til den seneste tale om Unionens tilstand i september 2016.

Med udgangspunkt i den europæiske dagsorden om sikkerhed, som blev vedtaget i april 2015 og understregede nødvendigheden af at indføre foranstaltninger til en mere effektiv bekæmpelse af terrorfinansiering, fremlagde Kommissionen i februar 2016 en handlingsplan om bekæmpelse af terrorfinansiering for at sikre, at medlemsstaterne råder over tilstrækkelige instrumenter til at imødegå nye trusler.

I april 2016 fastslog Kommissionen, at en af prioriteterne for en gennemførelse af en effektiv og holdbar sikkerhedsunion er at afskære terroristerne fra finansiering. At Kommissionens formand Jean-Claude Juncker oprettede en særlig portefølje for sikkerhedsunionen i august 2016, viser, at Kommissionen finder det meget vigtigt at optrappe sin indsats mod terrortruslen.

Som beskrevet i handlingsplanen om bekæmpelse af terrorfinansiering, og som det fremgår af statusrapporten om sikkerhedsunionen, der fremlægges i dag, vil Kommissionen i 2017 fremsætte et forslag til at styrke toldmyndighedernes beføjelser med henblik på at bekæmpe terrorfinansiering ved hjælp af handel med varer. Kommissionen vil desuden udvide anvendelsen af de gældende regler om bekæmpelse af ulovlig handel med kulturgoder til at omfatte flere lande. I statusrapporten opfordrer Kommissionen ligeledes de to andre institutioner til inden for de kommende uger at nå til enighed om det reviderede fjerde hvidvaskdirektiv.

Yderligere oplysninger

Faktaark om status for handlingsplanen om bekæmpelse af terrorfinansiering

Faktaark om status for den europæiske dagsorden om sikkerhed

MEMO – Forslag til direktiv om strafferetlig bekæmpelse af hvidvask af penge

MEMO – Opdaterede EU-regler om kontrol med likvide midler

MEMO – Forordning om den gensidige anerkendelse af indefrysnings- og konfiskationskendelser

Forslag – Direktiv om strafferetlig bekæmpelse af hvidvask af penge

Forslag - Forordning om kontrol med likvide midler

Forslag - Direktiv om styrkelse af den gensidige anerkendelse af indefrysnings- og konfiskationskendelser

Tredje statusrapport om fremskridtet mod en effektiv og ægte sikkerhedsunion

Meddelelse: Gennemførelse af den europæiske dagsorden om sikkerhed for at bekæmpe terrorisme og bane vejen for en effektiv og ægte sikkerhedsunion

Den europæiske dagsorden om sikkerhed

IP/16/4401

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar